Spółka akcyjna - zarząd i rada nadzorcza po nowelizacji KSH

Odpowiedzialność z tytułu przekroczenia dopuszczalnego ryzyka gospodarczego (business judgement rule). Nowe obowiązki członków organów (diligentia, lojalność, poufność). Nowe zasady organizacji i funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej.

Spółka akcyjna - zarząd i rada nadzorcza po nowelizacji KSH

Opis szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy dotyczącej nowych zasad organizacji i funkcjonowania zarządu i rad nadzorczych (przebieg posiedzeń, ich protokołowanie, sprawozdania rady nadzorczej, doradca rady nadzorczej, komitety rady nadzorczej itp.), konsekwencjach nowych obowiązków nałożonych na członków tych organów (obowiązek należytej staranności, obowiązek lojalności obowiązek poufności), nowych zasadach odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych (business judgement rule). 

 W ramach szkolenia uzyskasz wiedzę: 

 • co oznacza nowa definicja diligentii członków Zarządu (art. 377 [1] KSH) i jakie wyglądają jej praktyczne implikacje podczas posiedzeń, a także organizacji i funkcjonowania Zarządu,
 • co w praktyce oznacza obowiązek lojalności członków Zarządu i w jaki sposób będzie on wpływał na wykonywanie praw i obowiązków członka zarządu (art. 377 [1] § 1 KSH),
 • co w praktyce oznacza obowiązek poufności członków Zarządu (art. 377 [1] § 2 KSH) i w jaki sposób wyglądać będzie stosowanie jego w praktyce (umowy o zachowaniu poufności, zeznania w sądzie itp.),
 • jak wygląda odpowiedzialność członka zarządu/ rady nadzorczej/ likwidatora trybie business judgement rule (art. 483 §2 KSH, w zw. z art. 377 [1] § 1 KSH),
 • dotyczącą transakcji z podmiotami powiązanymi, dominującymi lub zależnym od S.A. na dokonanie których wymagana jest pod rygorem nieważności zgodna Rady Nadzorczej (art. 384 [1] KSH w zw. z art. 17 § 1 KSH), w szczególności zakresu przedmiotowego i podmiotowego ww. transakcji, a także procedury wyrażania zgody,
 • odnośnie stałego obowiązku informacyjnego Zarządu wobec Rady Nadzorczej art. 380 [1] KSH, w szczególności jaki jest jego zakres podmiotowy, przedmiotowy, zakresu autonomii statutowej w tym zakresie, jak wygląda procedura przekazywania informacji objętych jego zakresem,
 • co oznacza nowa definicja diligentii dla członków rady nadzorczej (art. 387 [1] § 1 KSH) i jakie ma ona praktyczne implikacje dla organizacji i funkcjonowania rady nadzorczej/ komisji rewizyjnej,
 • co oznacza nowowprowadzony obowiązek lojalności członka rady nadzorczej (art. 387 [1] § 1 KSH), a także jak stosować go w praktyce podczas wykonywania funkcji nadzorczych, a podczas posiedzeń rady nadzorczej, podczas reprezentacji spółki w umowach /sporach z członkami zarządu,
 • co oznacza nowowprowadzony obowiązek poufności członka rady nadzorczej (art. 387 [1] § 2 KSH), a także jakie są praktyczne implikacje jego zastosowania (umowy o zachowaniu poufności, zeznania w sądzie itp.),
 • o zasadach sporządzania oraz składania sprawozdań rady nadzorczej,
 • o zasadach ustanawiania, odwoływania a także organizacji i funkcjonowania komitetu rady nadzorczej,
 • o funkcji doradcy rady nadzorczej ,
 • o nowych zasadach organizacji, funkcjonowania oraz protokołowania posiedzeń Rady Nadzorczej,
 • o nowych zasadach protokołowania posiedzeń Zarządu,
 • jak wyglądają także zasady uczestnictwa byłych członków zarządu w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy.

Na szkoleniu omawiane będą m.in.:

 • odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej, w trybie business judgement rule,
 • nowe obowiązki członków zarządu i rady nadzorczej (diligentia, lojalność, poufność) i ich wpływ na funkcjonowanie zarządu i rady nadzorczej,
 • stały obowiązek informacyjny Zarządu wobec rady (art. 380 [1] KSH),
 • obowiązek uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej na transakcje pod rygorem nieważności (art. 384 [1] KSH),
 • zmiany w zasadach organizacji i funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej po nowelizacji KSH z 13.10.2022 r. (sprawozdania rady nadzorczej, komitet rady nadzorczej, doradca rady nadzorczej, posiedzenia rady nadzorczej i zasady ich protokołowania, posiedzenia zarządu i zasady ich protokołowania itp.).

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie kierujemy do radców prawnych, adwokatów stosujących w praktyce prawo spółek, w szczególności zajmujących się obsługą zarządów oraz rad nadzorczych S.A. bądź pozwami z tytułu odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych w S.A.; notariuszy – w zakresie, w którym sporządzają oni statuty spółek handlowych, a także dokonują ich zmian; sędziów sądów powszechnych rozpoznających spory z zakresu odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych (w szczególności w zakresie business judgement rule oraz art. 299 KSH), sędziów sądów rejestrowych (KRS),  rejestrujących statuty S.A. oraz uchwały o zmianie statutu S.A. 

Program szkolenia

Część I - Wprowadzenie.

 1. Nowelizacja 13.10.2022 r. jako zmiana paradygmatu w zakresie obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także ich wzajemnych relacji. 
 2. Nowe ujęcie obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej:
  • Obowiązek należytej staranności.
  • Obowiązek lojalności.
  • Obowiązek poufności.
 3. Zmiany o charakterze systemowym.
  • Odwrócenie modelu relacji pomiędzy Zarządem i Radą Nadzorczą (art. 380[1] KSH).
  • Czynności wymagające dla swej ważności  zgody Rady Nadzorczej pod rygorem nieważności (art. 384 [1] KSH).
  • Business judgement rule i jego znaczenie dla funkcjonowania Zarządu i Rad Nadzorczych. 
 4.  Pozostałe zmiany.

Część II - Zarząd - organizacja i funkcjonowanie po 13.10.2022 r. 

 1. Wprowadzenie.
  • Kompetencje Zarządu i zasady ich wykonywania. 
  • Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, mandat i kadencja. 
   • Nowe zasady określania kadencji członka Zarządu (art. 369 § 1 KSH).
  • Dodatkowe obowiązki członka Zarządu.
   • Składanie wyjaśnień przez byłego członka Zarządu oraz uczestnictwa w WZA (art. 370 § 3 KSH).  
   • Udostępnianie informacji akcjonariuszowi przez Zarząd (art.395 § 4 KSH):
    • Uwagi ogólne:
     • Wprowadzenie.
     • Niespójność pomiędzy art. 395 § 4 KSH oraz art. 68 RachunkU.
     • Niespójność pomiędzy art. 395 § 4 KSH, a innymi zmianami wynikającymi ze ZmKSH z 13.10.2022 r.
    • Realizacja uprawnienia z art. 395 § 4 KSH przez akcjonariusza – zagadnienia szczegółowe. 
    • Skutki naruszenia obowiązków wynikających z art. 395 § 4 KSH. 
    • Relacje pomiędzy art. 428-429 KSH a art. 395 § 4 KSH. 
 2. Obowiązek należytej staranności i członka zarządu (art. 377 [1] § 1 KSH).
  • Szczegółowa charakterystyka.
  • Implikacje praktyczne.
 3. Obowiązek lojalności członka zarządu (art. 377 [1] § 1 KSH). 
  • Szczegółowa charakterystyka.
  • Implikacje praktyczne.
 4. Obowiązek poufności członka zarządu (art. 377 [1] § 2 KSH). 
  • Szczegółowa charakterystyka.
  • Implikacje praktyczne. 
 5. Posiedzenia zarządu - nowe zasady protokołowania (art. 376 KSH).
  • Zwoływanie i przebieg.
  • Obowiązek protokołowania posiedzeń Zarządu (art. 376 zd. 1 KSH).
  • Minimalna treść protokołu (art. 376 zd. 2 i 3 KSH).
  • Podpisywanie protokołu.
  • Zwoływanie, przebieg i protokołowanie posiedzeń zarządu – zagadnienia praktyczne.

Część III - Rada nadzorcza - organizacja i funkcjonowanie po 13.10.2022 r.

 1. Wprowadzenie.
  • Kompetencje rady nadzorczej i zasady ich wykonywania.
  • Nawiązanie i ustanie członkostwa w Radzie Nadzorczej, mandat i kadencja.
 2. Obowiązek diligentii, lojalności oraz poufności i członków rady nadzorczej (art. 387 [1] KSH).
  • Uwagi ogólne.
   • Treść nowelizacji.
   • Obowiązki wskazane w art. 3871 KSH a szczegółowe regulacje dotyczące członków rady nadzorczej oraz rady nadzorczej jako organu. 

  • Należyta staranność (diligentia).
   • Uwagi ogólne.
   • Regulacje business judgement rule jako uzupełnienie kryteriów należytej staranności członka rady nadzorczej.
  • Obowiązek lojalności.
   • Uwagi ogólne.
   • Praktyczna aplikacja obowiązku lojalności (wybrane zagadnienia).
  • Obowiązek poufności.
   • Uwagi ogólne.
   • Praktyczna aplikacja obowiązku poufności (wybrane zagadnienia).
 3. Stały obowiązek informacyjny zarządu wobec rady nadzorczej  (art. 380 [1] KSH) – zagadnienia szczegółowe.
  • Wprowadzenie.
  • Problemy interpretacyjne.
   • Odpowiedzialność członków zarządu w trybie art. 483 KSH a obowiązki informacyjne z art. 380 [1] KSH.
   • Przesłanie informacji o spółce nieobjętych zakresem art. 380[1] § 1 KSH jako podstawa do odpowiedzialności w trybie art. 377[1] § 2 w zw. z art. 483 § 3 KSH.
   • Obowiązki informacyjne z art. 380[1] KSH a obowiązek uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej na transakcję ze spółką dominującą, zależną bądź powiązaną (art. 384[1] KSH).
   • Obowiązek przekazywania informacji wpływających na rentowność (art. 380[1] § 1 pkt 4 in fine KSH) a obowiązek zwoływania walnego zgromadzenia w trybie art. 397 KSH. 
   • Sprawozdanie rady nadzorczej – obowiązek oceny realizacji stałego obowiązku informacyjnego zarządu (art. 382 § 31 pkt 3 KSH).
   • Problematyka stosowania art. 380[1] KSH do byłych członków zarządu (art. 370 § 3 KSH).
  • Zakres obowiązku informacyjnego z art. 380[1] § 1–2 KSH – zagadnienia ogólne.
   • Zakres podmiotowy.
   • Zakres przedmiotowy.
   • Wiedza o określonych zdarzeniach a obowiązek przekazywania informacji. 
  • Zakres autonomii statutowej w zakresie regulacji stałego obowiązku informacyjnego Zarządu (art. 304 § 3 KSH w zw. art. 380 [1] § 5 KSH).
  • Procedura przekazywania przez zarząd informacji z art. 380[1] § 1 KSH radzie nadzorczej.
   • Procedura przekazywania informacji radzie nadzorczej przez Zarząd.
   • Decyzja zarządu o zakwalifikowaniu (braku zakwalifikowania) danych informacji do przekazania w trybie art. 380[1] § 1 pkt 2–5 KSH.
   • Przekazywanie informacji – organ bądź podmiot uprawniony do odbioru.
   • Termin przekazania.
   • Forma.
  • Przekazywanie informacji o uchwałach zarządu i ich przedmiocie – kwestie szczegółowe.
   • Uwagi ogólne.
   • Forma.
  • Przekazywanie informacji o sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym (art. 3801 § 1 pkt 2 KSH) – zagadnienia szczegółowe.
   • Nieprecyzyjność regulacji art. 380 [1] § 1 pkt 2 KSH.
   • Zakres przedmiotowy art. 380 [1] § 1 pkt 2 KSH, próba interpretacji.
   • Przekazywanie informacji o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki (art. 380[1] § 1 pkt 3 KSH) – zagadnienia szczegółowe.
  • Przekazywanie informacji o transakcjach oraz innych zdarzeniach i okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność (art. 3801 § 1 pkt 4 KSH). 
   • Wprowadzenie. 
   • Rentowność – pojęcie i charakterystyka.
   • Płynność i wypłacalność – pojęcie i charakterystyka.
   • Rentowność, płynność, wypłacalność a obowiązek informacyjny z art. 380[1] § 1 pkt 4 KSH – próba interpretacji.
  • Przekazywanie informacji o zmianach uprzednio określonych informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpłynąć na sytuację spółki (art. 3801 § 1 pkt 5 KSH).
  • Posiadane przez zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz powiązanych (art. 380[1] § 2 KSH).
 4. Wymóg zgody rady nadzorczej, pod rygorem nieważności, na transakcje z podmiotami powiązanymi, dominującymi lub zależnymi od s.a. (art. 384 [1] KSH).
  • Wprowadzenie. 
   • Uwagi ogólne.
   • Regulacja art. 384[1] KSH jako element systemu ochrony majątku spółki w transakcjach z podmiotami powiązanymi (dominującymi, zależnymi).
  • Zakres podmiotowy.
   • Uwagi ogólne.
   • Spółka akcyjna.
   • Spółka dominująca, spółka zależna, spółka powiązana – charakterystyka.
  • Zakres przedmiotowy zastosowania art. 384[1] KSH.
   • Wprowadzenie.
   • „Zwarcie transakcji” czyli dokonanie czynności prawnej.
   • Aktywa spółki wynikające z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego jako podstawa do obliczania progu wartości transakcji objętej zakresem art. 3841 § 1 in medio KSH.
   • „Wartość transakcji zsumowanych z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego” – próba interpretacji.
  • Udzielanie zgody przez radę nadzorczą – procedura.
   • Czynności poprzedzające złożenie wniosku przez zarząd.
   • Treść wniosku zarządu.
   • Decyzja rady nadzorczej w przedmiocie wyrażenia zgody, odmowy wyrażenia zgody na transakcję z art. 384[1] KSH.
  • Wyłączenia.
   • Wyłączenia ustawowe (art. 384[1] § 4 KSH).
   • Wyłączenie statutowe (art. 384[1] § 1 in fine KSH).
  • Uchwała rady: stwierdzenie jej nieważności (art. 58 KC w zw. Z art. 189 KPC) bądź podniesienie zarzutu jej nieważności – wpływ na ważność transakcji z art. 384[1] KSH.
  • Podsumowanie. 
 5. Nowe obowiązki sprawozdawcze rady nadzorczej, zasady realizacji uprawnień nadzorczych (art. 382 KSH).
  • Wprowadzenie.
  • Obowiązki sprawozdawcze określone w art. 382 § 3 pkt 1–3 KSH.
   • Uwagi ogólne.
   • Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym (art. 382 § 3 pkt 1 KSH w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 KSH).
   • Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu w zakresie jego zgodności z księgami dokumentami i ze stanem faktycznym (art. 382 § 3 pkt 1 KSH w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 KSH).
   • Sprawozdanie z oceny wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty (art. 382 § 3 pkt 2 KSH).
   • Sprawozdanie rady nadzorczej (art. 382 § 3 pkt 3 KSH).
   • Sprawozdania podlegające badaniu przez biegłego rewidenta – dodatkowe obowiązki rady nadzorczej.
  • Realizacja obowiązków nadzorczych.
   • Zakres uprawnień informacyjnych rady (art. 382 § 4 KSH).
   • Terminy przekazywania informacji i dokumentów radzie nadzorczej (art. 382 § 4 KSH).
 6. Posiedzenia i uchwały rady nadzorczej (art. 388-389 KSH).
  • Nowelizacja art. 388 KSH.
   • Jawność głosowania jako zasada (art. 388 § 3 [1] KSH).
   • Wyłączenie się od głosowania (art. 388 § 5 KSH w zw. z art. 377 KSH).
    • Przesłanki wyłączenia się od głosowania.
    • Wyłączenie się od głosowania o obowiązek lojalności (art. 387 [1] §1 KSH).
  • Nowelizacja art. 389 KSH.
   • Wprowadzenie.
   • Organizacja prac rady – zagadnienia ogólne.
    • Przewodniczący – obowiązki, kompetencje.
    • Przyznanie w statucie spółki innym członkom rady nadzorczej kompetencji związanych z jej organizacją i sposobem wykonywania czynności.
   • Zwoływanie posiedzeń rady.
    •  Prawo zwołania, prawo żądania do zwołania.
    • Częstotliwość zwoływania.
    • Sposób zwoływania.
   •  Posiedzenia bez formalnego zwołania.
   • Przebieg posiedzeń rady – wybrane zagadnienia.
  • Kolegialność prac rady nadzorczej  (art. 390 KSH).
   • Konieczność uprzedniego informowania delegowanych członków rady nadzorczej o posiedzeniu oraz zarządzeniu głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (art. 390 § 2 zd. 3 KSH).
   • Przyznanie członkom rady nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych prawa do podejmowania indywidualnie czynności nadzorczych określonych w art. 382 § 4 KSH.
   • Wskazanie, iż termin wykonania obowiązków informacyjnych wobec członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych jest tożsamy z wykonywaniem go wobec rady (art. 384 § 5 KSH).
 7. Komitet rady nadzorczej.
  • Komitet rady nadzorczej w S.A. – uwagi ogólne.
   • Charakterystyka.
   • Ustanowienie komitetu.
   • Odwołanie komitetu.
  • Komitet rady nadzorczej: kompetencje, realizacja czynności nadzorczych.
   • Zakres kompetencji.
   • Wykonywanie kompetencji nadzorczych przez komitet rady.
  • Odpowiedzialność członków rady nadzorczej uczestniczących i nieuczestniczących
   w komitecie.
  • Wynagrodzenie członków komitetu rady nadzorczej.
  • Delegacja członków rady nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
   • Charakterystyka.
   • Delegacja do wykonywania czynności nadzorczych.
   • Cofnięcie delegacji.
   • Zakres kompetencji delegowanego członka rady nadzorczej.
   • Wykonywanie kompetencji nadzorczych przez delegowanego członka rady.
   • Odpowiedzialność delegowanego członka rady nadzorczej.
   • Wynagrodzenie delegowanego członka rady nadzorczej.
 8. Doradca rady nadzorczej.
  • Uwagi ogólne.
  • Procedura ustanowienia doradcy.
  • Dostęp do dokumentów oraz informacji. 
  • Możliwość pełnienia funkcji pomocnika doradcy rady nadzorczej przez osobę niebędącą osobą fizyczną.
  • Udostępnienie wyników pracy doradcy.
 9. Business judgement rule.
  • Wprowadzenie.
   • Zmiany w zakresie diligentii oraz odpowiedzialności funkcjonariuszy spółki wprowadzone przez ZmKSH z 9.2.2022 r.
   • Znaczenie dokonanych zmian.
  • Przesłanki odpowiedzialności funkcjonariuszy w trybie art. 483 § 1 KSH – zagadnienia ogólne.
  • Działanie w graniach uzasadnionego ryzyka gospodarczego zgodnie z art. 483 § 3 KSH – zagadnienia ogólne.
   • Wprowadzenie.
   • Konieczność stosowania zarówno do obowiązku staranności, jak i obowiązku lojalności wymogu działania „na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione”.
  • Obowiązek dochowania należytej staranności w rozumieniu art. 483 § 3 KSH.
   • Wprowadzenie.
   • Należyta staranność w rozumieniu art. 483 § 3 KSH jako standard zarządzania ryzykiem.
  • Obowiązek lojalności w rozumieniu art. 483 § 3 KSH (w zw. z art. 3771 § 1 in fine KSH).
   • Uwagi ogólne.
   • Konieczność działania w interesie spółki jako podstawowy obowiązek funkcjonariuszy spółki.
  • Odpowiedzialność w trybie business judgement rule (odpowiedzialności w trybie art. 483 § 1 KSH z uwzględnieniem obowiązków diligentii i lojalności regulowanych przez art. 483 § 3 KSH) – uwagi ogólne.
   • Wprowadzenie.
   • Uwagi komparatystyczne.
  • Odpowiedzialność w trybie business judgement rule – szczegółowe przesłanki.
   • Uwagi ogólne.
   • Bezprawność, czyli brak działania w interesie spółki.
   • Brak działania zgodnego ze standardami zarządzania ryzykiem jako negligentia.
   • Szkoda wynikająca z działania bądź zaniechania.
   • Możliwość ubezpieczenia przez funkcjonariuszy spółki od odpowiedzialności z tytułu business judgement rule w trybie tzw. D&O (wybrane zagadnienia).
   • Podsumowanie.

Radca prawny specjalizujący się w problematyce prawa spółek, kontaktów handlowych, corporate finance, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz sporach korporacyjnych. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo spółek handlowych.

EDYCJA HANDLOWA. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 12 innych aktów prawnych

EDYCJA HANDLOWA. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 12 innych aktów prawnych

Praktyczny zbiór 15 aktów prawnych z zakresu prawa handlowego i gospodarczego z dostępem online do aktualizacji. Zbiór zawiera przydatne tabele z podsumowaniem zmian. Miękka oprawa, registry i poręczny format zapewniają wygodę korzystania w codziennej pracy.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck