Regulamin szkoleń organizowanych przez Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.

(Wersja 1.5. Obowiązuje od 01.01.2023 r.)


Spis treści:

§ 1. Postanowienia ogólne
§ 2. Serwis Beck Akademia
§ 3. Zawarcie umowy
§ 4. Informacje o Webinarach
§ 5. Odstąpienie od umowy
§ 6. Wynagrodzenie
§ 7. Reklamacje
§ 8. Postanowienia dotyczące użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów
§ 9. Odpowiedzialność i gwarancje Wydawnictwa
§ 10. Postanowienia końcowe


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

a) Wydawnictwo lub Organizator – Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000155734, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 88 000,00 zł i numerze NIP: 522-010-50-28
b) Użytkownik – Konsument, Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument, Jednostka Publiczna oraz każdy inny podmiot korzystający z Serwisu, który wykupił udział w Szkoleniu.
c) Konsument – zgodnie z definicją konsumenta zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
d) Przedsiębiorca – zgodnie z definicją przedsiębiorcy zawartą w art. 43(1) Kodeksu cywilnego.
e) Przedsiębiorca-Konsument - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.
f) Jednostka Publiczna – jednostka sektora publicznego.
g) Formularz – formularz zgłoszeniowy na wybrane Szkolenie, zamieszczony na Stronie Internetowej, wypełniany przez Użytkownika, w celu zawarcia Umowy.
h) Szkolenie – Konferencja, Szkolenie stacjonarne, Kurs, Szkolenie zamknięte, Webinar, organizowane przez Wydawnictwo:

- Konferencja - zajęcia edukacyjne odbywające się w formie wykładów i paneli dyskusyjnych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych/merytorycznych uczestników spotkania, któremu Organizator nadaje taką rangę/takie miano/taką nazwę w ofercie lub w informacji o konferencji;
- Szkolenie stacjonarne - zajęcia edukacyjne odbywające się w formie warsztatów lub wykładów w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych/merytorycznych uczestników, mające w nazwie słowo „szkolenie" lub „warsztaty", któremu Organizator nadaje taką rangę/takie miano/taką nazwę w ofercie lub w informacji o szkoleniu stacjonarnym;
- Kurs - cykl zajęć edukacyjnych składający się z co najmniej jednego dwudniowego zjazdu; realizowany w blokach lub w ramach kolejnych sesji; służy zdobyciu wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie określonym w ofercie; w czasie kursów są wykorzystywane różne formy kształcenia: wykłady, praca z tekstami, a także ćwiczenia praktyczne; kurs może (jeżeli zostało to określone w informacji nt. kursu) kończyć się egzaminem próbnym przeprowadzonym przez Organizatora podczas ostatniego zjazdu;
- Szkolenie zamknięte - zajęcia edukacyjne przeznaczone dla ścisłej grupy odbiorców, reprezentujących zazwyczaj jedną firmę lub instytucję; służą one do kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji osób działających wewnątrz organizacji zamawiającej szkolenie;
- Webinar - szkolenie internetowe, jedna z form przeprowadzenia Szkoleń przez Wydawnictwo, wskazanych w ust. 1 lit. g) tiret od jeden do tiret cztery.

i) Uczestnik – Użytkownik i/lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do udziału w Szkoleniu.
j) Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
k) Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2020 poz.287 ze zm.).
l) Ustawa ODO - Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
m) RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
n) Serwis - serwis internetowy Beck Akademia znajdujący się pod adresem akademia.beck.pl, prowadzony przez Wydawnictwo.
o) Umowa – umowa zawarta na Szkolenie pomiędzy Użytkownikiem a Wydawnictwem.
p) Serwis internetowy ClickMeeting – serwis udostępniony Wydawnictwu przez ClickMeeting Sp. z o.o, w celu prowadzenia i zarządzania Webinarami.
q) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
r) Płatność online – płatność kartą płatniczą lub płatność przelewem online.
s) PayU – operator Płatności elektronicznych, z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.
t) Pierwsza rata wynagrodzenia – część wynagrodzenia za Kurs, w wysokości 30% ceny podstawowej, wskazanej w cenniku, na stronach Serwisu.

2. Kontakt do Wydawnictwa: tel. 22 311 22 22, adres e-mail: [email protected].

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Wydawnictwo, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez Wydawnictwo ma prawo wglądu w ich treść, prawo ich aktualizacji i poprawiania. Dokładne zasady przetwarzania danych osobowych wskazane zostały w Polityce prywatności.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Szkoleniach organizowanych przez Wydawnictwo.

5. Szkolenia organizowane przez Wydawnictwo dostępne są dla Konsumentów, Przedsiębiorców, Przedsiębiorców-Konsumentów, Jednostek Publicznych oraz innych podmiotów, które wykupią udział w Szkoleniu.

6. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów (art. 385(5) Kodeksu cywilnego), nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych w Serwisie.

8. Szkolenia sprzedawane są za pośrednictwem Serwisu a także za pośrednictwem konsultantów Wydawnictwa w rozmowach telefonicznych, pod numerem telefonu 81 461 33 05 - poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem.


§ 2. Serwis Beck Akademia

1. Informacje znajdujące się na Stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę i zawiera Umowę na wybrane Szkolenie, na warunkach podanych w informacji o tym Szkoleniu. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Ceny Szkoleń wskazane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w walucie polskiej (PLN). Ceny są wiążące w chwili złożenia Formularza przez Użytkownika.

3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących warunków technicznych:

a) dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge);
d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia: 320x480.

4. Wydawnictwo nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).


§ 3. Zawarcie umowy

1. Zawarcie Umowy na Szkolenie między Wydawnictwem a Użytkownikiem następuje od chwili przekazania wypełnionego Formularza przez Użytkownika do Wydawnictwa, w jeden z niżej wskazanych sposobów:

a) online, przez Stronę internetową lub e-mailem na adres: [email protected], z zastrzeżeniem, że w przypadku Webinarów możliwe jest wysłanie Formularza i zawarcie Umowy tylko i wyłącznie przez Serwis;
b) e-mailem, na adres: [email protected], po rozmowie telefonicznej z konsultantem Wydawnictwa;

2. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zawarcie Umowy w jeden ze wskazanych wyżej sposobów jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Użytkownika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Szkolenie.

4. Umowa z Użytkownikiem na wybrane Szkolenie zawierana jest przed rozpoczęciem Szkolenia, najpóźniej do 1 Dnia roboczego przed jego rozpoczęciem, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na to Szkolenie oraz z zastrzeżeniem zapisu ust. 6. Zapis niniejszego ustępu nie dotyczy Umowy zawieranej na Webinar.

5. Umowę na Webinar Użytkownik może zawrzeć najpóźniej do 23:59 dnia poprzedzającego termin Webinaru, z zastrzeżeniem zapisu ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Wydawnictwo zastrzega, że w przypadku zawarcia Umowy na mniej niż 14 dni przed terminem Szkolenia, Użytkownik akceptuje zasady odstąpienia od Umowy wskazane w § 5 ust. 7 i 8. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników - Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.


§ 4. Informacje o webinarach

1. Czas trwania Webinaru Wydawnictwo wskazuje w ofercie na konkretne Szkolenie.

2. Liczba Uczestników jednego Webinaru jest ograniczona, Wydawnictwo ma prawo odmówić uczestnictwa w Webinarze.

3. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Webinaru w przypadku naruszenia niniejszego zakazu Wydawnictwo może zablokować Uczestnikowi dostęp do Webinaru.

4. Pytania zadawane podczas Webinaru mogą być upubliczniane przez Wydawnictwo w Serwisie, w celach edukacyjnych, na stronie internetowej Wydawnictwa, w sposób który całkowicie uniemożliwi identyfikację Uczestników, którzy je zadali.

5. Podczas niektórych Webinarów Uczestnicy mogą mieć kontakt wizualny z innymi Uczestnikami, mogą wymieniać się informacjami i prowadzić dyskusję.

6. Uczestnicy rejestrują się na Webinar przez adresy e-mail wskazane w Formularzu, Uczestnicy Webinaru organizowanego i dedykowanego dla konkretnego Użytkownika rejestrowani są przez Wydawnictwo.

7. Warunki techniczne Webinarów:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz wyposażone w głośniki (lub słuchawki);
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge);
d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 320x480;
e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.

8. Udział w Webinarze możliwy jest wyłącznie po uiszczeniu wynagrodzenia w sposób wskazany w § 6 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

9. Użytkownik może dokonać zmiany Uczestników najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed wskazaną datą Webinaru, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail [email protected].

10. Uczestnik po dokonaniu rejestracji i dokonaniu płatności za Webinar, ma prawo do udziału w nim, zadawania pytań w formie czatu.

11. Uczestnik otrzyma link do Webinaru na adres e-mail podany w Formularzu, na 2 godziny przed rozpoczęciem Webinaru. Link będzie aktywny w terminie Webinaru. W przypadku braku linku lub problemów z otworzeniem go, Uczestnik powinien skontaktować się z Wydawnictwem na adres e-mail [email protected].

12. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinarów w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.

13. Wydawnictwo może wprowadzić zmiany w programie Webinaru, zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Webinaru z ważnych powodów a wyżej wymienione nie będą powodowały naruszenia Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Wydawnictwem na udział w Webinarze.

14. Z chwilą zawarcia umowy na Webinar, w sposób wskazany w § 3 niniejszego Regulaminu, Wydawnictwo udziela Uczestnikom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z Webinaru, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestników. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Webinaru oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.

15. Wydawnictwo będzie rejestrowało podczas Webinarów wypowiedzi i pytania Uczestników w celu archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania. Uczestnicy rejestrując się na dany Webinar wyrażają na to zgodę. Wydawnictwo na wniosek Uczestnika ma obowiązek usunąć zarejestrowane materiały. Uczestnik ma obowiązek poinformowania Wydawnictwa jeśli podczas Webinaru poda informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub dane podlegające jakiejkolwiek ochronie wynikającej z przepisów prawa. W przypadku braku takiej informacji ze strony uczestnika Wydawnictwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich za wykorzystanie tych informacji w sposób wskazany w ust.15 niniejszego paragrafu.


§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy przez Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów uregulowane są w § 8 niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą zatem Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.

2. Użytkownik może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

a) śmierć osoby bliskiej Użytkownika i/lub Uczestnika (współmałżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa, powinowatego, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu);
b) ciężka choroba Użytkownika i/lub Uczestnika uniemożliwiająca wzięcie udziału w Szkoleniu;
c) konieczność wywiązania się z obowiązku wobec organów władzy publicznej, o których Użytkownik nie wiedział zawierając Umowę z Wydawnictwem (np. stawiennictwo w sądzie).
W przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie wynagrodzenie uiszczone przez Użytkownika jest mu zwracane w całości z zastrzeżeniem zapisu ust. 5 niniejszego paragrafu.

3. Wszystkie wskazane powyżej powody odstąpienia od Umowy muszą być przez Użytkownika udokumentowane.

4. Odstąpienie od Umowy, Użytkownik powinien przesłać do Wydawnictwa na adres e-mail: [email protected] lub listem poleconym na adres Działu Obsługi Klienta (Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. - Dział Obsługi Klienta, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa)

5. W przypadku odstąpienia od Umowy na uczestnictwo w Kursie, w trakcie jego trwania, z przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Użytkownik jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie proporcjonalnie, za zajęcia, w których wziął udział.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy na Szkolenie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Szkolenia z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie uiszczone tytułem Szkolenia, zostanie zwrócone Użytkownikowi, w kwocie pomniejszonej o kwotę netto kosztów administracyjno-księgowych 300,00 PLN, z zastrzeżeniem zapisu ust. 5 niniejszego paragrafu. Wyjątek stanowią Webinary, w przypadku których wynagrodzenie zwracane jest bez potrącenia kosztów administracyjno-księgowych. Faktura na kwotę kosztów, o których mowa w niniejszym paragrafie zostanie wystawiona dla Użytkownika i przesłana na adres siedziby lub adres e-mail podany w Formularzu.

7. W przypadku odstąpienia od umowy na uczestnictwo w Szkoleniu, na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem Szkolenia, z przyczyn innych niż wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Wydawnictwu całości wynagrodzenia za to Szkolenie.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy na Kurs, na mniej niż 14 dni przed jego planowanym terminem oraz z przyczyn innych niż wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Pierwsza rata wynagrodzenia wpłacona przez Użytkownika zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 lit. a), nie zostanie mu zwrócona i jest on zobowiązany do zapłaty Wydawnictwu pełnej kwoty wynagrodzenia za Kurs.

9. Brak zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części oraz nie wzięcie udziału w Szkoleniu (również brak logowania w przypadku Webinaru), nie są równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić Wydawnictwu całość wynagrodzenia za Szkolenie także w przypadku wskazanym w § 6 ust. 4.

10. Wydawnictwo ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Użytkownikiem, w sposób wskazany w § 3 ust. 1, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia, jeśli na Szkolenie nie zapisze się wystarczająca liczba Użytkowników. Wydawnictwo niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Użytkownika, na adres e-mail podany w Formularzu.

11. Wydawnictwo ma prawo nie zawrzeć Umowy z Użytkownikiem lub odstąpić od Umowy zawartej, w sposób wskazany w § 3 ust. 1, w każdym przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika wynagrodzenia wobec Wydawnictwa, wynikającego także z innych tytułów niż Szkolenie.


§ 6. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie należne Wydawnictwu z tytułu Umowy zawartej przez Użytkownika na uczestnictwo w Kursie, płatne jest w dwóch częściach:

a) Pierwsza rata wynagrodzenia w wysokości 30% ceny podstawowej Kursu, wskazanej w cenniku na stronach Serwisu. W przypadku Użytkowników - Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów Pierwsza rata jest zwracana zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2;
b) pozostała część wynagrodzenia w wysokości 70% ceny podstawowej Kursu, wskazanej w cenniku na stronach Serwisu, wpłacanej przez Użytkownika najpóźniej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Kursu, stanowi drugą ratę wynagrodzenia; w przypadku rozłożenia wynagrodzenia na więcej rat zgodnie z ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu, przed planowaną datą rozpoczęcia Kursu, Użytkownik wpłaca Pierwszą ratę wynagrodzenia, zgodnie ze wskazaniem w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu;
c) istnieje możliwość rozłożenia części wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 lit. b), na 3 równe raty miesięczne, bez podania przez Użytkownika przyczyny pod warunkiem zaznaczenia w Formularzu opcji rat;
d) faktura na wynagrodzenie wskazane w ust. 1 lit. a) oraz lit. b) niniejszego paragrafu będzie wystawiona dla Użytkownika na dane wskazane przez niego w Formularzu przy zawieraniu Umowy.

2. W przypadku Konferencji, Szkoleń zamkniętych oraz Szkoleń stacjonarnych, także tych organizowanych w formie Webinaru, wynagrodzenie należne Wydawnictwu jest płatne:

a) na podstawie faktury pro-forma, wystawionej z terminem płatności 7 dni, jednak przypadającym najpóźniej jeden Dzień roboczy przed Konferencją lub Szkoleniem zamkniętym. Jeśli nie ma możliwości zachowania obu warunków terminu płatności faktury pro-forma, wskazanych w zdaniu poprzednim, Wydawnictwo zastrzega sobie prawo skrócenia terminu płatności. Po opłaceniu faktury pro-forma, Wydawnictwo wystawi Użytkownikowi fakturę VAT. W przypadku Webinarów i braku rezygnacji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nieopłacenie faktury pro-forma jeden Dzień roboczy przed Webinarem, spowoduje wystawienie dla Użytkownika faktury VAT;

b) z użyciem Płatności online, za pomocą PayU, w terminie do końca następnego dnia po zawarciu Umowy, w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. a), jednak nie później niż do 23:59 dnia poprzedzającego termin Szkolenia.

3. W przypadku Jednostek Publicznych, Wydawnictwo dopuszcza możliwość wystawienia faktury najpóźniej w terminie Szkolenia, z 14 dniowym terminem płatności.

4. Wydawnictwo ma prawo odmówić Użytkownikowi i/lub wskazanemu przez niego Uczestnikowi udziału w Szkoleniu, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Wydawnictwo listownie na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail [email protected].

6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.

7. W celu skorzystania z usługi Płatności online niezbędne jest:

a) w przypadku wyboru przelewu online posiadanie przez Użytkownika konta bankowego z możliwością dokonywania przelewów online, w przypadku wyboru płatności kartą posiadanie przez Użytkownika ważnej karty debetowej lub kredytowej;
b) podanie swoich danych oraz danych karty debetowej lub kredytowej, za pomocą której zostanie zrealizowana płatność: imienia i nazwiska oraz danych katy w postaci jej numeru; daty ważności oraz kodu, za pomocą której będzie realizowana płatność;
c) zaakceptowanie regulaminu i polityki prywatności operatora usługi Płatności elektronicznej, którym jest PayU;
d) Usługa Płatności elektronicznej dokonywana jest w walucie polskiej (PLN);
e) w przypadku Płatności kartą debetową lub kredytową Użytkownik może skorzystać z kart wskazanych na stronie operatora PayU;
f) Dane osobowe Użytkowników podczas procesu realizacji Płatności elektronicznej przetwarza operator PayU.


§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Szkolenia należy kierować na adres e-mail: [email protected] lub przesyłać listem poleconym na adres Działu Obsługi Klienta (Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. - Dział Obsługi Klienta, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa) niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Użytkowników - Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją);
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
c) oczekiwania Użytkownika.

3. Wydawnictwo rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

4. Wydawnictwo ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników - Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.

5. Jeżeli w ciągu 14 dni Wydawnictwo nie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika, oznacza to, iż uznało ją za uzasadnioną.


§ 8. Postanowienia dotyczące użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów

1. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach Konsumenta, Użytkownik - Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mają prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Wydawnictwu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu („Oświadczenie").

2. Użytkownik – Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument, który zalogował się w celu uczestniczenia w wybranym Webinarze, rezygnuje z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i wyraża na to zgodę.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu:

a) w przypadku Kursu, Pierwsza rata wynagrodzenia pozostaje bezzwrotna;
b) w przypadku pozostałych Szkoleń Wydawnictwo obciąży Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta zryczałtowanymi kosztami administracyjno-księgowymi w kwocie netto 300,00 PLN, wyjątek stanowią Szkolenia organizowane w formie Webinarów, w przypadku których Wydawnictwo nie obciąży Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta kosztami administracyjno-księgowymi. Wydawnictwo wystawi Użytkownikowi – Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi fakturę na kwotę zryczałtowanych kosztów administracyjno-księgowych.

4. W przypadku odstąpienia od umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, z powodów wskazanych w § 5 ust. 2, zapisy ust. 3 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania.

5. W przypadku rezygnacji Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta w trakcie trwania Kursu, Wydawnictwo zwróci Użytkownikowi - Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi uiszczone wynagrodzenie, pomniejszone o wynagrodzenie za zajęcia, w których wziął udział. W przypadku nieuiszczenia wynagrodzenia Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zapłaci Wydawnictwu wynagrodzenie za zajęcia, w których wziął udział.

6. Oświadczenie Użytkownika - Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Wydawnictwu możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres Działu Obsługi Klienta (Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. - Dział Obsługi Klienta, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa) lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

7. Wydawnictwo niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Użytkownikowi - Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3 oraz ust. 5 niniejszego paragrafu.

8. Wydawnictwo dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik - Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

9. W przypadku Użytkowników - Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów, Wydawnictwo rozpatruje reklamacje z tytułu niezgodności świadczenia z umową w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika - Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Wydawnictwo nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika - Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta oznacza to uznanie żądania Użytkownika - Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta za uzasadnione.

10. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

11. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr.


§ 9. Odpowiedzialność i gwarancje Wydawnictwa

1. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w § 2 niniejszego Regulaminu.

2. Wydawnictwo oświadcza, że Szkolenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Wydawnictwo nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów (m.in. prawniczych egzaminów zawodowych), do których Użytkownik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Szkolenia. Wydawnictwo nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Użytkownikowi i Uczestnikowi materiałów szkoleniowych.

3. Wydawnictwo dokłada najwyższej staranności, aby Szkolenia prowadzili kompetentni szkoleniowcy, posiadający wiedzę w tematyce danego Szkolenia.

4. Wydawnictwo nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Szkolenia.

5. Użytkownikowi i Uczestnikowi nie przysługuje wobec Wydawnictwa roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Szkoleniu, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów hoteli etc.

6. W przypadku Webinarów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności:

a) za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w wybranym Webinarze, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału;
b) niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie;
c) za nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Webinarze;
d) za zdarzenia spowodowane siłą wyższą;
e) za utracone korzyści;
f) za przekazanie danych rejestracji do Webinaru osobom trzecim;
g) za wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Webinarów.

7. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Wydawnictwa za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Webinarów, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Użytkowników-Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.


§ 10. Postanowienia końcowe

1. Wydawnictwo uprzedza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych Szkoleń w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Wydawnictwo nie ponosi winy (np. choroba Wykładowcy, wypadek komunikacyjny, awaria etc.).

2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wydawnictwa Szkolenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie - zmiana terminu Szkolenia nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Szkolenia Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu.

3. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Użytkownikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Wydawnictwa.

4. Wydawnictwo ma prawo zmienić lokalizację Szkolenia najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia, bez podania przyczyny. Wydawnictwo powiadomi o tym fakcie Użytkownika, na adres e-mail podany w Formularzu.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

6. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób
zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

7. Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Wydawnictwo nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.

8. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Szkoleń mają charakter informacyjny wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wydawnictwa.

11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie akademia.beck.pl.


Załączniki