Pakiet szkoleń: Instytucje prawa materialnego w procesie cywilnym: odstąpienie, potrącenie i kara umowna

Opis szkolenia

PAKIET SZKOLEŃ ZAWIERA:


Szkolenie I: Odstąpienie od umowy w praktyce sądowej - 29.08.2024 r.

Szkolenie dotyczy instytucji odstąpienia, prawa odstąpienia, zarówno ustawowego jak i umownego, ze wskazaniem poglądów prezentowanych w orzecznictwie i piśmiennictwie.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pełna analiza prawa do odstąpienia od umowy, począwszy od omówienia charakteru oświadczenia woli, formy tego oświadczenia jak i jego skutków. Prawo odstąpienia jest instytucją bardzo często stosowaną w praktyce. Znajduje zastosowanie zarówno w sprawach konsumenckich, jak i przede wszystkim w sprawach gospodarczych. Jednak bardzo często instytucja ta jest stosowana nieprawidłowo, przez co Sąd uznaje odstąpienie za prawnie bezskuteczne.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie są wymogi dotyczące skutecznego zastrzeżenia w umowie prawa odstąpienia?
 • Jaka powinna być forma oświadczenia o odstąpieniu?
 • Czy oświadczenie może być złożone przez pełnomocnika procesowego?
 • Jakie są skutki oświadczenia o odstąpieniu (ex tunc/ex nunc, zagadnienie podzielności świadczenia)?
 • Jakie są podstawowe różnice pomiędzy odstąpieniem ustawowym, a umownym?
 • Jakie są podstawy odstąpienia w umowie o dzieło/umowie o roboty budowlane?
 • Jaki wpływ ma odstąpienie na zastrzeżone w umowie kary umowne?
 • Jaka jest charakterystyka odstąpienia w sprawach konsumenckich, w tym w umowach zawieranych na odległość?

Szkolenie II: Potrącenie - oświadczenie materialnoprawne i zarzut procesowy w praktyce orzeczniczej - 04.09.2024 r.

Szkolenie dotyczy cywilnoprawnej instytucji potrącenia – zarówno w wymiarze prawnomaterialnym, jak i procesowym i jego skutków, ze wskazaniem poglądów prezentowanych w orzecznictwie i piśmiennictwie.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pełna analiza instytucji potrącenia począwszy od omówienia charakteru materialnoprawnego oświadczenia woli o potrąceniu, formy tego oświadczenia jak i jego skutków jak również zgłoszenia procesowego zarzutu potrącenia. Zarzut potrącenia jest instytucją bardzo często stosowaną w procesie sądowym. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w sprawach gospodarczych. Bardzo często instytucja ta jest stosowana w toku postępowania sądowego nieprawidłowo, przez co Sąd uznaje potrącenia za prawnie bezskuteczne. W trakcie szkolenia zostanie wyjaśniony wzajemny stosunek materialnoprawnego oświadczenia o potrąceniu do procesowego zarzutu potrącenia. 

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie są wymogi dotyczące skutecznego złożenia materialnoprawnego oświadczenia o potrąceniu?
 • Jaka powinna być forma materialnoprawnego oświadczenia o potrąceniu?
 • Jaka powinna być forma procesowego zarzutu potrącenia i czy zarzut ten może być złożony / odebrany przez pełnomocnika procesowego?
 • Jakie są wymogi szczególne procesowego zarzutu potrącenia w postępowaniu uproszczonym?
 • Jakie są skutki oświadczenia materialnoprawnego o potrąceniu, a jakie są skutki procesowego zarzutu o potrąceniu?
 • Czy jest różnica pomiędzy zarzutem potrącenia, a zarzutem nieistnienia roszczenia z uwagi na złożone oświadczenie materialnoprawne o potrąceniu?
 • W jaki sposób sąd rozstrzyga w odniesieniu do procesowego zarzutu potrącenia?
 • Jakie skutki procesowe wywołuje nieskuteczny zarzut procesowy o potrąceniu?

Szkolenie III: Kara umowna w praktyce - 20.09.2024 r. 

Cel szkolenia

Szkolenie dla praktyków mające na celu omówienie licznych problemów pojawiających się w praktyce orzeczniczej sądów dotyczących niezwykle często stosowanej w umowach instytucji kary umownej.

Udział w szkoleniu z jednej strony pozwoli uniknąć błędów w formułowaniu umownej regulacji dotyczącej kary umownej, z drugiej strony pomoże odnaleźć argumentację mogącą podważyć rozwiązanie umowne przyjęte przez przeciwnika procesowego. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się czy możliwe jest kumulowanie roszczeń z kar umownych i dochodzenie roszczenia z tytułu kary umownej w razie odstąpienia od umowy.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie błędy popełniają najczęściej pełnomocnicy w sprawach dotyczących kary umownej? Dotyczy spraw z powództwa o zasądzenie roszczenia z kary umownej oraz w sprawach przeciwko pozwanemu, który w ramach zarzutu obronnego podnosi zarzut potrącenia roszczenia z kary umownej.
 • Jak prawidłowo formułować zapisy dotyczące kary umownej i jakie są podstawowe błędy w tym zakresie?
 • W jaki sposób skutecznie kwestionować karę umowną?
 • Jakie jest roszczenie z kary umownej zgłoszone jako zarzut obronny w ramach potrącenia – wymogi formalne i merytoryczne?
 • Jak skutecznie domagać się miarkowania kary umownej (co sąd bierze pod uwagę przy miarkowaniu)?
 • Kiedy jest wymagalne roszczenie z kary umownej?
 • Kiedy przedawnia się roszczenie z kary umownej?
 • Czy można dochodzić kary umownej w razie odstąpienia od umowy?
 • Czy można zastrzegać w jednej umowie różne kary umowne i je kumulować?
 • Jak prawidłowo sformułować żądanie miarkowania kary umownej przez sąd i do kiedy można je zgłosić?

Dla kogo jest ten pakiet szkoleń? 

Szkolenia są adresowane do radców prawnych, adwokatów, aplikantów tych zawodów oraz wszystkich innych osób, które stosują te przepisy w praktyce.

Program szkolenia

Szkolenie I 29.08.2024 10:00-15:00

Szkolenie I: Odstąpienie od umowy w praktyce sądowej

 1. Oświadczenie woli o odstąpieniu jego charakter i forma.
 2. Sposób prawidłowego zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia.
 3. Umowne, a ustawowe prawo odstąpienia.
 4. Charakter odstąpienia (ex tunc/ex nunc), a podzielność świadczenia.
 5. Skutki odstąpienia.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu jako podstawa do naliczenia kary umownej.
 7. Odstąpienie w umowach konsumenckich, w tym w umowach zawieranych na odległość.
 8. Odstąpienie w najważniejszych typach umów i jego podstawy i przesłanki.
 9. Ocena Sądu skuteczności odstąpienia – w tym zagadnienie krzyżowania się/nakładania się oświadczeń o odstąpieniu obu stron.

Szkolenie II 4.09.2024 10:00-15:00

Szkolenie II: Potrącenie - oświadczenie materialnoprawne i zarzut procesowy w praktyce orzeczniczej

 1. Materialnoprawne oświadczenie woli o potrąceniu jego charakter i forma.
 2. Procesowy zarzut potrącenia i jego wymogi formalne.
 3. Skutek prawny oświadczenia materialnoprawnego o potrąceniu.
 4. Skutek prawny złożenia procesowego zarzutu potrącenia.
 5. Ocena skuteczności zarzutu potrącenia przez sąd.

Szkolenie III 20.09.2024 10:00-15:00

Szkolenie III: Kara umowna w praktyce

 1. Charakterystyka kary umownej – funkcje kary umownej.
 2. Kara umowna a szkody wierzyciela.
 3. Sposób uregulowania kary umownej w treści umowy, w tym ustalenie górnego limitu kary umownej.
 4. Wymagalność roszczenia z tytułu kary umownej.
 5. Wykładnia pojęcia „kara umowna za opóźnienie”.
 6. Kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy.
 7. Kumulacja kary umownej.
 8. Przesłanki miarkowania kary umownej w tym kwestie dopuszczalności miarkowania kary umownej z urzędu.
 9. Kara umowna zastrzeżona za niewykonanie zobowiązania o charakterze pieniężnym.
 10. Żądanie miarkowania kary umownej i wymogów co do takiego wniosku.
 11. Kara umowna zastrzeżona za niewykonanie zobowiązania o charakterze pieniężnym.

Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach, orzeka w Wydziale X Gospodarczym. Autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Zapisy przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck