Nie posiadamy aktualnie szkoleń o tej tematyce.

Szkolenia dla jednostek pomocy społecznej skierowane są do pracowników instytucji pomocy społecznej, takich jak: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, centrum usług społecznych, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa (w tym rodzinnego), ośrodki wsparcia czy ośrodki interwencji kryzysowej.

Szkolenia dla pomocy społecznej w ramach Beck Akademii obejmują m.in. następujące dziedziny: prawo rodzinne i opiekuńcze (zagadnienia związane z opieką nad dziećmi, separacjami, rozwodami, adopcją, alimentami), prawo pracy (kwestie zatrudnienia, umów o pracę, wynagrodzeń, ochrony socjalnej pracowników), prawo administracyjne (procedury i zasady działania instytucji państwowych, takich jak przyznawanie świadczeń socjalnych, zaświadczeń, pomocy finansowej) czy też prawo ubezpieczeń społecznych (prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniami społecznymi, takimi jak emerytury, renty, zasiłki).

Na szkoleniach prelegenci omawiają najistotniejsze kwestie związane z pracą jednostek pomocy społęcznej czyli m.in.: system pieczy zastępczej, formy wspierania rodziny, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie czy też świadczenia nienależne. 

Na szkoleniach poruszane są również kwestie dodatku mieszkaniowego, energetycznego i węglowego, dotacji samorządowych, dodatku osłonowego, a także rozwiązań antykryzysowych, księgowań w jednostkach pomocy społecznej czy też omawiane są przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Szkolenia pozwalają na nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do skutecznego wykonywania pracy w sektorze pomocy społecznej.