Spółka z o.o. - zarząd i rada nadzorcza po nowelizacji KSH

Odpowiedzialność z tytułu przekroczenia dopuszczalnego ryzyka gospodarczego (business judgement rule). Nowe obowiązki członków organów (diligentia, lojalność, poufność). Nowe zasady organizacji i funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej.  

Spółka z o.o. - zarząd i rada nadzorcza po nowelizacji KSH

Opis szkolenia

Cel szkolenia

Uzyskanie wiedzy dotyczącej nowych zasad organizacji i funkcjonowania zarządu i rad nadzorczych (przebieg posiedzeń, ich protokołowanie, sprawozdania rady nadzorczej, doradca rady nadzorczej, komitety rady nadzorczej itp.), konsekwencjach nowych obowiązków nałożonych na członków tych organów (obowiązek należytej staranności, obowiązek lojalności obowiązek poufności), nowych zasadach odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych (business judgement rule), nowych obowiązkach ich członków o wybranych zagadnieniach z zakresu rachunkowości i finansów, przekładających się na praktykę w zakresie stosowania w szczególności prawa spółek, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Na szkoleniu dowiesz się: 

 • co oznacza nowa definicja diligentii członków zarządu i jakie wyglądają jej praktyczne implikacje podczas posiedzeń, a także organizacji i funkcjonowania Zarządu,
 • co oznacza nowowprowadzony obowiązek lojalności członka zarządu, a także jak stosować go w praktyce zarówno w ramach organizacji jak i funkcjonowania Zarządu (wyłączenia się od głosu, wstrzymanie się od głosu, problematyka zakazu konkurencji itp.),
 • co oznacza nowowprowadzony obowiązek poufności członka zarządu, a także jakie są praktyczne implikacje jego zastosowania (umowy o zachowaniu poufności, zeznania w sądzie itp.),
 • jak wygląda odpowiedzialność członka zarządu/likwidatora w trybie business judgement rule (art. 293 § 2 KSH, w zw. z art. 209 [1] § 1 KSH),
 • jak wygląda wpływ nowej regulacji diligentii i lojalności na odpowiedzialność członka zarządu (likwidatora) w trybie art. 299 KSH,
 • co oznacza nowa definicja diligentii dla członków rady nadzorczej i jakie ma ona praktyczne implikacje dla organizacji i funkcjonowania rady nadzorczej/ komisji rewizyjnej,
 • co oznacza nowowprowadzony obowiązek lojalności członka rady nadzorczej, a także jak stosować go w praktyce podczas wykonywania funkcji nadzorczych, a podczas posiedzeń rady nadzorczej, podczas reprezentacji spółki w umowach/sporach z członkami zarządu,
 • co oznacza nowowprowadzony obowiązek poufności członka rady nadzorczej, a także jakie są praktyczne implikacje jego zastosowania (umowy o zachowaniu poufności, zeznania w sądzie itp.),
 • o zasadach sporządzania oraz składania sprawozdań rady nadzorczej,
 • o zasadach ustanawiania, odwoływania a także organizacji i funkcjonowania komitetu rady nadzorczej (art. 219 [1] KSH),
 • jaka jest funkcja doradcy rady nadzorczej (art. 219 [2] KSH),
 • jakie są nowe zasady organizacji, funkcjonowania oraz protokołowania posiedzeń rady nadzorczej,
 • jakie są nowe zasady protokołowania posiedzeń zarządu,
 • jak wyglądają także zasady uczestnictwa byłych członków zarządu w zgromadzeniach wspólników.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie kierujemy do radców prawnych, adwokatów stosujących w praktyce prawo spółek, w szczególności zajmujących się obsługą zarządów oraz rad nadzorczych spółki z o.o. bądź pozwami z tytułu odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych sp. z o.o.; notariuszy – w zakresie, w którym sporządzają oni umowy spółek handlowych i ich zmiany; Sędziów sądów powszechnych rozpoznających spory z zakresu odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych (w szczególności w zakresie business judgement rule oraz art. 299 KSH), sędziów sądów rejestrowych (KRS),  rejestrujących umowy spółek z o.o. oraz zmiany umowy spółki z o.o. 

Program szkolenia

Część I - Wprowadzenie.

 1. Nowelizacja KSH z 13.10.2022 r. jako zmiana paradygmatu w zakresie obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także ich wzajemnych relacji.
 2. Charakterystyka zmian:
  • Zmiany systemowe  - nowe obowiązki Zarządu i Rady Nadzorczej:
   • Obowiązek należytej staranności,
   • Obowiązek lojalności,
   • Obowiązek poufności.
  • Zmiany szczegółowe - wzmianka. 

Część II - Zarząd - organizacja i funkcjonowanie po 13.10.2022 r. 

 1. Wprowadzenie.
  • Kompetencje zarządu i zasady ich wykonywania.
  • Powoływanie i odwoływanie członków zarządu, mandat i kadencja:
   • Nowe zasady określania mandatu przez członka zarządu (art. 202 § 2 KSH) - praktyczne implikacje. 
   • Obowiązek składania wyjaśnień przez byłego członka zarządu oraz uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników (art. 203 § 3 KSH) – charakterystyka, praktyczne implikacje. 
  • Relacje Zarząd – Rada Nadzorcza po 13.10.2022 r. 
   • Regulacje art. 219 § 3 KSH.
   • Regulacje art. 219 § 4-6 KSH. 
 2. Obowiązek należytej staranności członka zarządu(art. 209 [1] § 1 ab inito  KSH).
  • Szczegółowa charakterystyka. 
  • Implikacje praktyczne. 
 3. Obowiązek lojalności członka zarządu (art. 209 [1] § 1 in fine KSH).
  • Szczegółowa charakterystyka.
  • Implikacje praktyczne.
 4. Obowiązek poufności członka zarządu (art. 209 [1] § 2 KSH).
  • Szczegółowa charakterystyka.
  • Implikacje praktyczne.
  • Case study. 
 5. Posiedzenia zarządu - nowe zasady protokołowania (art. 208 [1] KSH). 
  • Zwoływanie i przebieg. 
  • Obowiązek protokołowania posiedzeń Zarządu (art. 208[1] zd. 1 KSH).
  • Minimalna treść protokołu (art. 208[1] zd. 2 i 3 KSH).
  • Podpisywanie protokołu.
  • Zwoływanie, przebieg i protokołowanie posiedzeń zarządu – zagadnienia praktyczne.

Część III - Rada nadzorcza - organizacja i funkcjonowanie po 13.10.2022 r.

 1. Wprowadzenie.
  • Kompetencje rady nadzorczej i zasady ich wykonywania.
  • Powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej, mandat i kadencja.
   • Obliczanie kadencji zgodnie z art. 218 § 2 KSH. 
  • Relacje Zarząd – Rada Nadzorcza po 13.10.2022 r. 
   • Regulacje art. 219 § 3 KSH.
   • Regulacje art. 219 § 4- 6 KSH. 
 2. Obowiązek należytej staranności członka rady nadzorczej (art. 214  [1] § 1 ab inito  KSH).
  • Szczegółowa charakterystyka.
  • Implikacje praktyczne.
 3. Obowiązek lojalności członka rady nadzorczej (art. 214 [1] §1 in fine KSH) – zagadnienia szczegółowe i praktyczne implikacje.
  • Szczegółowa charakterystyka. 
  • Implikacje praktyczne.
 4. Obowiązek poufności (art. 214 [1] § 2 KSH).
  • Szczegółowa charakterystyka.
  • Implikacje praktyczne. 
 5. Szczegółowe obowiązki rady nadzorczej - charakterystyka, zagadnienia praktyczne.
  • Sprawozdanie finansowe:
   • ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym (art. 219 § 3 pkt 1 KSH w zw. z art. 231 § 2 pkt 1 KSH),
   • złożenie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny (art. 219 § 3 pkt 3 ab initio KSH).
  • Sprawozdanie zarządu z działalności:
   • ocena sprawozdania zarządu w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym (art. 219 § 3 pkt 1 KSH w zw. z art. 231 § 2 pkt 1 KSH),
   • złożenie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny (art. 219 § 3 pkt 3 ab initio KSH).
  • Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku albo pokrycia straty:
   • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty (art. 219 § 3 pkt 1 KSH),
   • złożenie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny (art. 219 § 3 pkt 3 ab initio KSH).
  • Sprawozdanie rady nadzorczej (art. 219 § 3 pkt 3 ab initio KSH:
   • sporządzenie,
   • złożenie go zgromadzeniu wspólników. 
 6. Komitet rady nadzorczej (art. 219 [1] KSH). 
  • Zagadnienia ogólne:
   • Charakterystyka. 
   • Ustanowienie komitetu.
   • Odwołanie komitetu.
  • Kompetencje, realizacja czynności nadzorczych.
   • Zakres kompetencji.
   • Wykonywanie kompetencji nadzorczych przez komitet rady.
  • Odpowiedzialność członków rady nadzorczej uczestniczących i nieuczestniczących
   w komitecie.
  • Wynagrodzenie członków komitetu.
 7. Doradca rady nadzorczej (art. 219 [2] KSH).
  • Uwagi ogólne.
  • Procedura ustanowienia doradcy.
  • Dostęp do dokumentów oraz informacji.
  • Możliwość pełnienia funkcji pomocnika doradcy rady nadzorczej przez osobę
   niebędącą osobą fizyczną.
 8. Posiedzenia rady nadzorczej (art. 219 [2] KSH).
  • Uwagi ogólne.
  • Organizacja prac rady nadzorczej – zagadnienia ogólne.
   • Przewodniczący – obowiązki, kompetencje.
   • Przyznanie innym członkom rady nadzorczej kompetencji związanych z jej organizacją i sposobem wykonywania czynności w umowie spółki z o.o.
  • Zwoływanie posiedzeń.
   • Prawo do zwołania, prawo żądania do zwołania.
   • Częstotliwość zwoływania.
   • Sposób zwoływania.
  • Posiedzenia bez formalnego zwołania.
  • Przebieg posiedzeń rady.
  • Stosowanie art. 219 [1] 2 KSH do komitetu rady nadzorczej.
  • Stosowanie art. 219 [1] 2 KSH do komisji rewizyjnej.
 9. Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą i ich protokołowanie (art. 222 KSH).
  • Podejmowanie uchwał – zasady.
  • Uczestnictwo w posiedzeniach rady nadzorczej.
  • Protokołowanie posiedzeń rady nadzorczej.
   • Stosowanie przepisów  o posiedzeniach zarządu. 
   • Treść uchwały.
   • Głosowanie nad uchwałą.
    • Zagadnienia ogólne.
    • Wyłączenie prawa głosu (art. 222 § 4[2]2 KSH w zw. z art. art. 209 KSH).
    • Tajność/jawność głosowania (art. 222 § 41 KSH).
    • Quorum, większość głosów (art. 222 § 4[2] KSH).
   • Zdanie odrębne zgłoszone przez członka rady nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem (art. 208[1] KSH w zw. art. 222 § 2 zd. 2 KSH). 

Część IV - Działanie w granicach dopuszczalnego ryzyka gospodarczego, problematyka odpowiedzialności w trybie business judgement rule.

 1. Odpowiedzialność członków zarządu/rady nadzorczej w business judgement rule - art. 293 KSH.
  • Uwagi wprowadzające.
  • Przesłanki odpowiedzialności członka zarządu w trybie art. 293 § 1 KSH.
  • „Działanie w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego”– zagadnienia ogólne.
   • Wprowadzenie.
   • Konieczność stosowania wymogu działania „na podstawie informacji, analiz
    i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione”.
  • Obowiązek dochowania należytej staranności w rozumieniu art. 293 § 3 KSH.
   • Wprowadzenie.
   • Należyta staranność w rozumieniu art. 293 § 3 KSH jako standard zarządzania ryzykiem.
  • Obowiązek lojalności w rozumieniu art. 293 § 3 KSH (w zw. z art. 209[1] § 1 in fine KSH).
   • Uwagi ogólne.
   • Konieczność działania w interesie spółki jako podstawowy obowiązek funkcjonariuszy spółki.
  • Odpowiedzialność w trybie business judgement rule – uwagi ogólne.
  • Odpowiedzialność w trybie business judgement rule – szczegółowe przesłanki.
   • Uwagi ogólne.
   • Bezprawność, czyli brak działania w interesie spółki.
   • Brak działania zgodnego ze standardami zarządzania ryzykiem jako negligentia.
   • Szkoda wynikająca z działania bądź zaniechania.
   • Możliwość ubezpieczenia przez funkcjonariuszy spółki od odpowiedzialności z tytułu business judgement rule w trybie tzw. D&O (wybrane zagadnienia).
   • Podsumowanie.
  • Case study.
 2. Odpowiedzialność w trybie art. 299 KSH, a diligentia oraz lojalność wynikająca z art. 293 § 3 KSH w zw. z art. 209[1] § 1 KSH.
  • Uwagi wstępne.
  • Brak winy w niezgłoszeniu wniosku o upadłość (art. 299 § 2 in medio KSH), a problematyka diligentii w rozumieniu art. 293 § 3  in medio KSH.
  • Przesłuchanie członków zarządu a obowiązek poufności.

Radca prawny specjalizujący się w problematyce prawa spółek, kontaktów handlowych, corporate finance, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz sporach korporacyjnych. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo spółek handlowych.

EDYCJA HANDLOWA. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 12 innych aktów prawnych

EDYCJA HANDLOWA. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 12 innych aktów prawnych

Praktyczny zbiór 15 aktów prawnych z zakresu prawa handlowego i gospodarczego z dostępem online do aktualizacji. Zbiór zawiera przydatne tabele z podsumowaniem zmian. Miękka oprawa, registry i poręczny format zapewniają wygodę korzystania w codziennej pracy.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.