Ustanawianie zabezpieczeń umownych oraz dochodzenie roszczeń z weksli, poręczeń, zastawów, gwarancji

Kolejność zaspokojenia przy zbiegu roszczeń i egzekucji. Ustawowe i umowne sposoby zmiany pierwszeństwa. Przenoszenie zabezpieczeń. Zasady odpowiedzialności współmałżonka. Wygaśnięcie i przedawnienie roszczeń. Koncepcje zastawu płynnego i singularnego oraz ich wpływ na kolejność zaspokojenia.

Ustanawianie zabezpieczeń umownych oraz dochodzenie roszczeń z weksli, poręczeń, zastawów, gwarancji

Opis szkolenia

Weksle, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, zastawy zwykłe i rejestrowe, już nie mówiąc o tzw. popularnych „trzech siódemkach” należą do najchętniej i najczęściej stosowanych zabezpieczeń kontraktowych. 

Praktyka rynku pokazuje jednak, że od prawidłowego ich ustanowienia oraz rzetelnej wiedzy na temat zasad ich przenoszenia, wygaśnięcia odpowiedzialności czy też przedawnienia roszczeń, już nie mówiąc o odpowiedzialności współmałżonka z tytułu ustanowionych zabezpieczeń, zależy późniejsza możliwość skutecznego zaspokojenia roszczeń. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników w zakresie prawidłowego ustanawiania zabezpieczeń kontraktowych w postaci weksli, w tym weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, zastawu zwykłego i rejestrowego, poręczeń i zasad odpowiedzialności poręczycieli, a także oświadczeń o poddaniu się egzekucji z tzw. „trzech siódemek”.

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat odpowiedzialności współmałżonków za ustanowione zabezpieczenia, zasad przenoszenia zabezpieczeń oraz umownej i ustawowej zmiany pierwszeństwa zaspokojenia z ustanowionych zabezpieczeń, kolejności i sposobów zaspokojenia roszczeń przy tzw. zbiegu roszczeń, możliwości zastosowania koncepcji zastawu płynnego i singularnego oraz ich wpływu na kolejność zaspokojenia, a także omawiany będzie temat wygaśnięcia i przedawnienia roszczeń. 

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Gdzie najczęściej popełniane są błędy przy ustanawianiu zabezpieczeń w postaci weksli?
 • Czy i kiedy współmałżonek głównych dłużników wekslowych oraz w jakim zakresie odpowiada za ustanowione zabezpieczenie?
 • Które treści czy zastrzeżenia czynią weksel nieważnym, a które skutkują wyłącznie bezskutecznością?
 • W jakim zakresie i dlaczego weksel utracił swój abstrakcyjny charakter?
 • Jakie są najlepsze sposoby dochodzenia roszczeń z weksla i kiedy sąd musi działać z urzędu?
 • Jaką treść najlepiej zawrzeć w porozumieniu wekslowym popularnie zwanym deklaracją wekslową?
 • Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy zastawami zwykłymi i rejestrowymi?
 • Jak przebiega zmiana pierwszeństwa w ustanowionych zabezpieczeniach?
 • Jak radzić sobie w przypadku zbiegu roszczeń oraz egzekucji z przedmiotu zastawu obciążonego zastawem zwykłym i rejestrowym, lub kilkoma zastawami rejestrowymi?
 • Na czym polega koncepcja zastawu płynnego oraz koncepcja krystalizacji?
 • Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy poręczeniem wekslowym oraz poręczeniem zwykłym?
 • Jak jest wpływ ustanowionych poręczeń na odpowiedzialność współmałżonka?
 • Który sposób przyjęcia zgody od współmałżonka dłużnika jest najbardziej efektywny dla wierzyciela?
 • Na co szczególnie uważać przy ustanawianiu zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych?
 • Jakie rodzaje ustanowionych gwarancji są najkorzystniejsze z punktu widzenia wierzycieli?
 • Kiedy odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji wygasa, a kiedy się przedawnia?
 • Jakie rodzaje zarzutów przysługują gwarantowi w stosunku do uprawnionego z gwarancji (beneficjenta)?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w ustanawianiu zabezpieczeń w postaci tzw. trzech siódemek, czyli oświadczeń o poddaniu się egzekucji z art. 777 § 1 pkt 4, 5 i 6 k.p.c.?
 • Jakie są zasady prowadzenia postępowania klauzulowego z art. 777 § 1 pkt 4, 5 i 6 k.p.c. także w stosunku do współmałżonków?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do:

 • wszystkich prawników (w tym z branży budowlanej) a także notariuszy, którzy chcieliby wzbogacić swoją wiedzę z zakresu zabezpieczeń kontraktowych,
 • dyrektorów działów finansowych sektora prywatnego i publicznego, firm i funduszy inwestycyjnych, spółek faktoringowych oraz kas zapomogowo-pożyczkowych,
 • dyrektorów i pracowników banków oraz firm ubezpieczeniowych,
 • doradców podatkowych oraz właścicieli i dyrektorów firm księgowych,
 • wszystkich przedsiębiorców, którzy w praktyce mają do czynienia z ustanawianiem zabezpieczeń kontraktowych,
 • kierowników i pracowników działów firm z sektora prywatnego (w tym branży budowlanej, obrotu nieruchomościami) zainteresowanych tematyką,
 • wszystkich innych osób zainteresowanych tematem szkolenia.

Program szkolenia

10:00–11:30 Zabezpieczenia wekslowe. Analiza i omówienie:

 • najczęściej występujących błędów: przy ustanawianiu zabezpieczeń wekslowych, przenoszeniu praw z weksli oraz wypełnianiu weksli in blanco,
 • najczęściej spotykanych problemów przy ustanawianiu poręczeń wekslowych oraz odpowiedzialności współmałżonków na ustanowione poręczenia czy zabezpieczenia,
 • treści oraz braków treści na wekslu, które czynią weksel nieważnym oraz tych treści, które uważane są za bezskuteczne,
 • przydatnych klauzul i domniemań wekslowych oraz ich rola w skutecznym dochodzeniu zabezpieczeń z weksla,
 • skutecznego przenoszenia praw z weksla oraz wpływu na późniejsze dochodzenie roszczeń, 
 • przedawnienia i wygaśnięcia roszczeń,
 • najnowszych zmian prawa (w tym wekslowego) oraz ich wpływu na dochodzenie roszczeń z weksla,
 • częściowej utraty abstrakcyjnego charakteru weksla i wpływu na przebieg postępowań sądowych,
 • istotnych różnic pomiędzy zastawem zwykłym i rejestrowym oraz ich wpływu na dochodzenie roszczeń,
 • wzoru porozumienia wekslowego (tzw. deklaracji wekslowej).

11:30–11:45Przerwa

11:45–13:15 Zastawy zwykłe i rejestrowe. Analiza i omówienie:

 • zakresu zabezpieczenia zastawem zwykłym oraz rejestrowym oraz zasad zmiany pierwszeństwa,
 • sposobów postępowania przy zbiegu ustanowionych zastawów: zwykłego z rejestrowym oraz zastawów rejestrowych, a także koncepcji zastawu płynnego oraz koncepcji krystalizacji,
 • sposobu zaspokajania roszczeń zabezpieczonych zastawem oraz szczególnej roli i informacji przydatnych w zakresie powództw interwencyjnych,
 • wzoru umowy zastawu rejestrowego.

Poręczenia. Analiza i omówienie:

 • rodzajów poręczenia zwykłego i podporęczenia, w tym zasad podporęczenia współmałżonka,
 • zasad odpowiedzialności poręczyciela oraz możliwości odwołania poręczenia, wygaśnięcia oraz przedawnienia roszczeń,
 • poręczenia czy podporęczenia w kontekście zgód korporacyjnych,
 • szczególnych rodzajów poręczeń: udzielanych przez banki, jednostki samorządu terytorialnego,
 • wzoru umowy poręczenia na przykładzie.

13:15–13:45Przerwa

13:45–14:45Gwarancje. Analiza i omówienie:

 • rodzajów gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz popularnych klauzul w treści gwarancji,
 • roszczeń z gwarancji i zasad ich zgłaszania,
 • przypadków, kiedy bank może odmówić wypłaty z gwarancji,
 • na czym polega zarzut nadużycia gwarancji i w jakich sytuacjach oraz przez kogo może być podnoszony,
 • wzoru gwarancji na przykładzie gwarancji bankowej,
 • najczęściej występujących nieprawidłowości czy błędów przy konstruowaniu wzorów oświadczeń o poddaniu się egzekucji z art. 777 § 1 pkt 4, 5 i 6,
 • zasad prowadzenia postępowania klauzulowego z art. 777 § 1 pkt 4, 5 i 6 k.p.c. także w stosunku do współmałżonków.

14:45-15:00 Podsumowanie, pytania.

Radczyni prawna. Wieloletnia współpracowniczka ogólnopolskich i międzynarodowych firm. Od 2010 r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego „KNG” w Warszawie. Ekspertka z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego i...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo cywilne wersja Premium.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck