Zarządzanie sytuacją kryzysową przedsiębiorstwa w praktyce

Niewypłacalność kontrahentów. Problemy z cashflow. Renegocjacje umów. Najnowsze trendy w windykacji.

Zarządzanie sytuacją kryzysową przedsiębiorstwa w praktyce

Opis szkolenia

Nowe regulacje prawne dotyczące upadłości i restrukturyzacji, rozwój narzędzi cyfrowych w otoczeniu prawnym, dynamicznie zmieniające się warunki gospodarcze zarówno krajowe jak i globalne –  warunki, które mają i będą miały swoje konsekwencje finansowe dla przedsiębiorców i ich biznesów, konieczność korzystania z instrumentów przewidzianych w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. 

W grudniu 2021 roku w ramach ustawy Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono do obrotu prawnego tzw. „Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0”, czyli znowelizowane postępowanie o zatwierdzenie układu. Postępowanie to w 2022 roku stało się najbardziej popularną, najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców formą postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to postępowanie odformalizowane, inicjowane przez samego dłużnika bez ingerencji i udziału sądu restrukturyzacyjnego. Wymaga przygotowanego,  profesjonalnego  i aktywnego działania samego restrukturyzowanego oraz wspierającego go nadzorcę układu. Stosowanie w praktyce przepisów regulujących tą formę postępowania restrukturyzacyjnego nadal budzi wątpliwości.

Przełom 2021/2022 roku przyniósł także początek „rewolucji technologicznej” jeżeli chodzi o sposób prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a mianowicie wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wykorzystanie tego narzędzia jest nadal dużym wyzwaniem dla dłużników i wierzycieli. 

Rok 2023 powinien przynieść kolejne zmiany w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego związane z implementacją tzw. unijnej Dyrektywy Drugiej Szansy (Dyrektywy 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/113279 z 20 czerwca 2019 r.)

Szkolenie prowadzą prawnicy, doradcy restrukturyzacyjni i ekonomiści z wieloletnim doświadczeniem, którzy na co dzień mają do czynienia ze sprawami kryzysowymi dotyczącymi niewypłacalności, konieczności renegocjacji umów, zmiany modelu biznesowego i finansowego, zatorów płatniczych, sporów w zakresie roszczeń finansowych i postępowań windykacyjnych, a także odpowiedzialności spółek i managerów z tytułu pełnionych funkcji.

Cel szkolenia

W kontekście obecnych wyzwań prawnych i gospodarczych kluczowe stało się dostarczenie praktycznej wiedzy przedsiębiorcom, która pozwoli tym wyzwaniom sprostać, a przede wszystkim w odpowiednim momencie podjąć działania, które będą minimalizowały wszelkie ryzyka odpowiedzialności cywilnej i karnej w sytuacji kryzysowej, a także ochronić ich kapitał.

Przedsiębiorcy dowiedzą się jak negocjować kontrakty, jaki i kiedy rozpocząć ich renegocjacje z instytucjami finansowymi, jak podjąć działania by w sposób bezpieczny oddłużyć swoje przedsiębiorstwo, zapewnić mu swobodne cashflow bez kosztowych zatorów płatniczych, w końcu jak efektywnie zarządzać sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

 • Od kiedy zaczyna się niewypłacalność podmiotu gospodarczego?
 • Jakie działania należy podejmować w przypadku własnych problemów lub problemów kontrahentów?
 • Jakie są formy restrukturyzacji zadłużenia, w jakich obszarach jest ona możliwa?
 • Czy na proces restrukturyzacji można uzyskać finansowanie?
 • Jak budować relacje z parterami biznesowymi, instytucjami finansowymi, wierzycielami w trudnej sytuacji?
 • Jakie są ryzyka braku działań w sytuacji kryzysowej m.in. zakres odpowiedzialności osób zarządzających?

Dla kogo jest to szkolenie?

To szkolenie w szczególności polecamy dla: członków zarządu, dyrektorów zarządzających, szefów działów prawnych (in-house), dyrektorów finansowych, księgowych, menadżerów zarządzających kapitałem spółki, menadżerów oceniających ryzyko finansowe (działy ryzyka i compliance), menadżerów instytucji finansowych zarządzających ryzykiem kredytowym (działy analiz kredytowych).

Program szkolenia

Termin szkolenia: 20.09.2023 10:00-15:00


10:00-10:401. Co to jest i od kiedy zaczyna się niewypłacalność podmiotu gospodarczego?

r.pr. Piotr Glonek, adw. Piotr Korzeniowski

 • Jak definiowana jest niewypłacalność w ujęciu ustawowym?
 • Jaka jest różnica pomiędzy niewypłacalnością a zagrożeniem niewypłacalnością?
 • Jakie są główne kryteria oceny wskazującej, że przedsiębiorca jest niewypłacalny? Przesłanka płynnościowa i relacja wartości zobowiązań do wartości majątku.
 • Jakie zobowiązania bierzemy pod uwagę przy określaniu stanu niewypłacalności?

10:40-11:202. Jakie działania należy podejmować w przypadku własnych problemów lub problemów kontrahentów?

r.pr. Piotr Glonek, adw. Piotr Korzeniowski

 • Problemy własne.
  • Relacje i właściwa komunikacja z właścicielami i udziałowcami.
  • Wybór odpowiedniej ścieżki i formy restrukturyzacji.
  • Timing i harmonogram działań.
 • Problemy kontrahentów.
  • Jak można monitorować sytuację kontrahenta mi.in pod kątem ewentualnych problemów finansowych i ryzyka nadchodzącej upadłości?
  • Jak zadbać o swoją wierzytelność na starcie relacji z kontrahentem lub gdy pojawiają się pierwsze symptomy problemu?
  • Harmonogram działań w przypadku zderzenia z postepowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym kontrahenta.
 • Instrumenty zapobiegania lub reagowania na kryzys w relacji z kontrahentem - mediacje, arbitraż i negocjacje umów.

11:20-11:35Przerwa

11:35 -12:203. Jakie są formy restrukturyzacji zadłużenia, w jakich obszarach jest ona możliwa?

r.pr. Piotr Glonek, adw. Piotr Korzeniowski

 • Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne co jest jego celem?
 • Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych i co je wyróżnia?
 • Na czym polega „układ z wierzycielami” zawierany w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym?
 • Katalog form/sposobów restrukturyzacji, które mogą być przedmiotem lub wynikiem zawartego układu.
 • Inne ciekawe rozwiązania prawne, które mogą mieć zastosowanie w zależności od scenariusza, potrzeb czy możliwości przedsiębiorcy.

12:20-13:104. Czy na proces restrukturyzacji można uzyskać finansowanie?

Mariusz Kolwas

 • Cele postępowania restrukturyzacyjnego z perspektywy różnych uczestników rynku.
 • Rola planu restrukturyzacyjnego w finansowaniu restrukturyzacji.
 • Finansowanie postępowań restrukturyzacyjnych; dobór źródeł finansowania.
 • Restrukturyzacja zadłużenia.
 • Pomoc publiczna jako źródło finansowania restrukturyzacji.

13:10-13:25Przerwa

13:25-14:055. Jak budować relacje z parterami biznesowymi, instytucjami finansowymi, wierzycielami w trudnej sytuacji?

adw. Kinga Tabor-Kłopotowska, Mariusz Kolwas

 • Rola stałej, aktywnej polityki informacyjnej.
 • Aktywne budowanie klubów wierzycieli.
 • Kontrolowanie sytuacji u dłużników.

14:05-14:456. Jakie są ryzyka braku działań w sytuacji kryzysowej? Zakres odpowiedzialności osób zarządzających

adw. Kinga Tabor-Kłopotowska, adw. Michał Buna

 • Rodzaje odpowiedzialności karnej menadżerów - w jakich przypadkach?
 • Terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wniosku restrukturyzacyjnego – dlaczego to takie ważne; prawnokarne konsekwencje zaniechań.
 • Selektywna spłata wierzycieli oraz udaremnienie zaspokojenia wierzycieli, pozorne bankructwo, wyzysk.
 • Ryzyko orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania określonych stanowisk w spółkach – kiedy i z jakich przyczyn.
 • Skazanie za przestępstwo, czyli karta karna, a niemożność sprawowania funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora, oraz prokurenta.

14:45-15:007. Pytania i odpowiedzi

Adwokat w Gardocki i Partnerzy. Zajmuje się problematyką prawa karnego materialnego oraz procedury karnej. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, procesach sądowych i arbitrażowych w zakresie postępowania sądowego i przedsądowego...

Radca prawny. Doradca restrukturyzacyjny, partner w Gardocki i Partnerzy. Współkieruje Działem Prawa Restrukturyzacji i Upadłości. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych. Doradza bankom i instytucjom finansowym,...

CFO w GreenWay Polska. Doradca finansowy, ekonomista z wieloletnim doświadczeniem. Pełnił funkcję dyrektora finansowego m.in. w grupach kapitałowych, instytucjach finansowych, start-upach i korporacjach. Doradza w zakresie...

Adwokat. Doradca restrukturyzacyjny w Gardocki i Partnerzy. Współkieruje Działem Prawa Restrukturyzacji i Upadłości. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie spółek handlowych, prawie cywilnym...

Partnerka w Gardocki i Partnerzy. Kieruje Działem Prawa Karnego Gospodarczego. Od kilkunastu lat związana z branżą leasingową i bankową. Specjalizuje się w obsłudze prawnej spraw karnych, w szczególności dotyczących przestępstw...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo upadłościowe.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck