Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2022 r.

Wątpliwości i problemy praktyczne wynikające z obowiązku sprawozdawczego.

Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2022 r.

Opis szkolenia

Na szkoleniu dowiesz się, jakie są:

 • ogólne zasady sporządzania sprawozdań o zobowiązaniach i należnościach z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2022 r.,
 • formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych - obowiązujące w sektorze samorządowym,
 • zasady korygowania sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
 • zasady sporządzania sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń:
  • Rb-UZ – rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
  • Rb-N - sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
  • Rb-ZN - sprawozdania o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.
 • jaka jest odpowiedzialność za prawidłowość, terminowość sporządzania i przekazania sprawozdań.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli organów wykonawczych, skarbników, księgowych oraz pracowników zajmujących się problematyką rachunkowości i sprawozdawczości w jednostkach samorządu terytorialnego, w ich jednostkach organizacyjnych oraz przedstawicieli samorządowych osób prawnych.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 14.02.2023 09:00-14:00


1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań o zobowiązaniach i należnościach z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2022 r.

2. Formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych - obowiązujące w sektorze samorządowym.

3. Zasady korygowania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

4. Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

 • Termin powstania zobowiązania.
 • Prawidłowe wykazywanie zobowiązań z tytułu: zakupów na raty, umów nienazwanych, leasingu finansowego oraz zobowiązań wymagalnych.
 • Zasady wykazywania potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.
 • Omówienie na przykładach sposobu sporządzania części C3 sprawozdania Rb-Z.
 • Prawidłowe wykazywanie danych w części D.
 • Kto i kiedy powinien wykazywać odsetki w części E?
 • Część F – zasady wykazywania numerów REGON.

5. Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

 • Kiedy jednostka może nie składać sprawozdania Rb-UZ?
 • Zasady zachowania zgodności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-UZ.
 • Praktyczne zasady wykazywania zobowiązań z tytułu: kredytów i pożyczek, zakupów na raty, umów nienazwanych, leasingu finansowego w części B3 i B4 sprawozdania Rb-UZ.

6. Rb-N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

 • Prawidłowe ustalenie wartości nominalnej należności.
 • Wykazywanie środków pieniężnych w drodze oraz należności jednostki opłaconych kartą płatniczą.
 • Prawidłowe wykazywanie nadpłat, zaliczek, refundacji, należności z tytułu zbywania nieruchomości, sprzedaży lokali oraz najmu i dzierżawy nieruchomości.
 • Zasady wykazywania „depozytów” za IV kwartał.

7. Rb-ZN - sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.

 • Jak wykazywać dane dotyczące należności, środków na rachunku, gotówki Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami?
 • Wykazywanie należności z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości Skarbu Państwa.

8. Odpowiedzialność za prawidłowość, terminowość sporządzania i przekazania sprawozdań.

9. Jak uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości – istotne elementy i wybrane przykłady z orzecznictwa.

10.Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Ekonomistka. Naczelniczka Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej. Specjalistka w dziedzinie sprawozdawczości i finansów publicznych. Autorka licznych artykułów publikowanych w „Finansach Komunalnych”...
System Legalis Administracja

Dostęp do Systemu Legalis Administracja

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Administracja Moduł Finanse publiczne, Księgowość i Podatki.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck