Prawo pracy 2024 w praktyce

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy. Kontrola trzeźwości. Urlop rodzicielski na nowych zasadach. Dodatkowe dni wolne od pracy. Elastyczna organizacja czasu pracy.

Prawo pracy 2024 w praktyce

Opis szkolenia

Od 2023 r. w Kodeksie pracy funkcjonuje wiele nowych rozwiązań, np.: praca zdalna, kontrola trzeźwości, urlop opiekuńczy czy zwolnienie z powodu sytuacji losowych. Te nowe rozwiązania budzą jednak wiele rozbieżności interpretacyjnych. Szkolenie stanowi usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy i służy rozwiązaniu-  poprzez praktyczne przykłady - wielu problematycznych kwestii, które pojawią się na gruncie stosowana nowych przepisów – w szczególności zaprezentowane zostaną stanowiska Ministerstwa Pracy czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Obecnie w praktyce pojawiają się częste pytania o to, jak uzasadnić odrzucenie tzw. wiążącego wniosku pracownika o pracę zdalną. Problemy rodzi także właściwe rozumienie zakazu prowadzenia przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z pracownikiem szczególnie chronionym np. przebywającym na urlopie rodzicielskim. Pracodawcy zastanawiają się też czy mogą zmienić zamiar dotyczący długości zatrudnienia po tym, jak zawarto umowę  na 3-miesięczny okres próbny.

Szkolenie ze zmian w prawie pracy omawia nowelizację Kodeksu pracy: praca zdalna, prewencyjna kontrola trzeźwości, zmiany w prawie pracy (Dyrektywa wlb - work life balance), Dyrektywa rodzicielska, Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, nowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika i kontrole PIP, Ustawa o obronie Ojczyzny i nowe obowiązki z tym związane.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian w prawie pracy wprowadzonych w 2023 roku oraz nabycie umiejętności wdrożenia zmian w działanie organizacji.

Na szkoleniu zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza takich rozwiązań, jak m.in.:

 • „work life balance” oraz „work life integration”, czyli uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem i opieką. Mają one na celu umożliwienie pracownikom osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym, a także osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy przez środki zachęcające mężczyzn do równego dzielenia się obowiązkami rodzicielskimi i opiekuńczymi,
 • przejrzyste i przewidywalne warunki pracy. Informacja o warunkach zatrudnienia, przekazywana każdemu nowozatrudnionemu pracownikowi została znacznie rozbudowana, a ponadto pojawiły się nowe dokumentacyjne obowiązki w Dziale HR, w tym Procedura rozwiązywania stosunku pracy,
 • umowa o pracę, w tym zasady zawierania i rozwiązywania umowy na okres próbny oraz rozwiązywania umowy na czas określony,
 • zakaz ograniczania dodatkowej aktywności zawodowej pracownika,
 • praca zdalna, która zastąpiła telepracę. Obecnie pracodawcy mogą np. wprowadzać pracę zdalną regulaminową. Możliwa jest też okazjonalna praca zdalna czy korzystanie z opcji pracy zdalnej na tzw. na wiążący wniosek pracownika,
 • kontrolowanie trzeźwości pracowników – pracodawca zyskał możliwość kontrolowania trzeźwości pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie o alkoholu.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Czy pracodawca może nie wprowadzić pracy zdalnej?
 • Jak i kiedy pracodawca może kontrolować pracownika wykonującego pracę zdalnie?
 • Praca zdalna jako uprawnienie z zakresu work life balance – kiedy wniosek pracownika wiąże pracodawcę?
 • Kiedy pracodawca może kontrolować trzeźwość pracownika?
 • Czy pracodawca może badać trzeźwość pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i współpracujących z pracodawcą w ramach działalności gospodarczej?
 • Jaki jest obecnie wymiar urlopu rodzicielskiego?
 • Komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem? 
 • Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia?
 • Jakie warunki musi spełniać pracodawca aby prawidłowo rozwiązać umowę na czas określony?
 • Jakie są uprawienia pracowników w zakresie zmiany formy zatrudnienia?
 • Jakie znaczenie ma obecnie umowa o zakazie konkurencji?
 • Czy rozwiązanie umowy na okres próbny trzeba uzasadniać?
 • Kto może składać wniosek o elastyczną organizację pracy?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr, płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

Program szkolenia

1. Praca zdalna w Kodeksie pracy.

 • Jak uregulowana została praca zdalna w kodeksie pracy?
 • Kiedy pracodawca może jednostronnie polecić pracę zdalną, a kiedy nie może tego zrobić?
 • W jaki sposób należy dokonać ustaleń dotyczących pracy w formie pracy zdalnej?
 • Czy pracodawca może cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej?
 • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy zdalnej?
 • Jak i kiedy pracodawca może kontrolować pracownika wykonującego pracę zdalnie?
 • Jak wyposażyć stanowisko pracy pracownika zdalnego?
 • Praca zdalna – całkowita, częściowa lub okazjonalna – jakie są różnice?
 • Praca zdalna jako uprawnienie z zakresu work life balance – kiedy wniosek pracownika wiąże pracodawcę?
 • Zasady bhp i ochrony danych osobowych przy pracy zdanej – na co pracodawca powinien zwrócić uwagę?
 • Zwrot kosztów internetu, prądu oraz eksploatacji własnego sprzętu – czy jest to konieczne?
 • Regulamin pracy zdalnej – co powinien zawierać taki dokument?

2. Kontrolowanie trzeźwości pracowników.

 • Czy pracodawca może badać trzeźwość pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i współpracujących z pracodawcą w ramach działalności gospodarczej?
 • Kontrola prewencyjna a kontrola z uzasadnianego podejrzenia?
 • Jak ustawodawca podchodzi do problemu tzw. środków działających podobnie do alkoholu?
 • Co powinna zawierać procedura kontroli trzeźwości i jaki jest tryb jego wydania?

3. Obowiązki pracodawców zatrudniających żołnierzy – Ustawa o obronie Ojczyzny.

 • Jak czynna służba wojskowa oraz służba w rezerwie wpływa na status pracowniczy osób powołanych?
 • Jakie są obowiązki pracownika względem pracodawcy w razie powołania do służby?
 • Szczególna przed rozwiązywaniem umów o pracę – jakie są jej granice?
 • Jak długo trwa okres ochronny?

4. Urlop rodzicielski na nowych zasadach.

 • Jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
 • Jak wnioskować o urlop rodzicielski? – forma i termin.
 • Jakie są możliwości dzielenia urlopu na części?
 • Nieprzenoszalna cześć urlopu rodzicielskiego – ile wynosi i na czym to polega?
 • Zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, w tym możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia.
 • Zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego.
 • Urlop rodzicielski a urlop wypoczynkowy.

5. Urlop ojcowski na nowych zasadach.

 • Komu przysługuje urlop ojcowski?
 • Termin na wykorzystanie urlopu - jakie są nowe zasady?
 • Wymiar urlopu.
 • Tryb udzielania urlopu ojcowskiego.
 • Wniosek o urlop ojcowski – forma i termin.
 • Urlop ojcowski a urlop wypoczynkowy.

6. Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie pracownicze.

 • Na czy polega urlop opiekuńczy?
 • Na kogo przysługuje urlop opiekuńczy?
 • Wymiar urlopu opiekuńczego.
 • W jakim terminie i w jakiej formie należy złożyć wniosek?

7. Dodatkowe dni wolne od pracy.

 • Jakie są przesłanki ubiegania się o to zwolnienie od pracy?
 • Jaki jest maksymalny wymiar tego zwolnienia i od czego zależy?
 • Jak wnioskować o to zwolnienie? – termin i forma.
 • Kiedy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika?
 • Zasady wynagradzania pracownika podczas korzystania ze zwolnienia.

8. Elastyczna organizacja czasu pracy.

 • Co to jest elastyczna organizacja pracy?
 • Kto może złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy?
 • Co musi zawierać wniosek, w jakim terminie i w jakiej formie go składać?
 • Czy ten wniosek wiąże pracodawcę?
 • Praca w ramach elastycznej organizacji pracy jako nowy filar ochrony przed zwolnieniem – na czym to polega?

9. Ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich – nowe uprawnienia pracowników.

 • Komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem? – nowy krąg uprawnionych.
 • Kiedy pracownik zyskuje ochronę?
 • W jakich sytuacja ochrona przed zwolnieniem nie obowiązuje i jakie są obowiązki pracodawcy w tym zakresie?
 • Co z umowami na okres próbny zawartymi na okres nieprzekraczający jednego miesiąca?
 • Jak wygląda ochrona przed zwolnieniem w przypadku umowy na czas określony i umowy na zastępstwo?
 • Dopuszczenie do pracy po zakończeniu urlopów rodzicielskich – jakie będą obowiązki pracodawcy w tym zakresie po zmianie przepisów?
 • Nowe zabezpieczenie w sprawach pracowniczych.

10. Przejrzyste warunki zatrudnienia.

 • Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów?
 • Kiedy i w jakiej formie należy spełnić ten obowiązek?
 • Jakie nowe dokumenty i procedury powinny w tym zakresie funkcjonować w dziale HR?

11. Umowa o pracę.

 • Jakie są nowe zasady zawierania umów na okres próbny?
 • Jakie nowe warunki musi spełniać pracodawca aby prawidłowo rozwiązać umowę na czas określony?
 • Jakie są nowe uprawienia pracowników w zakresie zmiany formy zatrudnienia?
 • Równoległe dodatkowe zatrudnienie – czy pracodawca może w tym zakresie ograniczać pracownika?
 • Jakie znaczenie ma obecnie umowa o zakazie konkurencji?

Specjalistka w tematyce prawa pracy i ochrony danych osobowych. Szefowa Działu Prawa Pracy i RODO w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Autorka licznych publikacji, w tym współautorka Komentarza do Kodeksu pracy....
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo Pracy.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck