• Zapowiedź

Czas pracy w instytucjach kultury

Obowiązujące regulacje prawne. Pierwszeństwo stosowania poszczególnych przepisów. Optymalne rozwiązania dotyczące czasu pracy w instytucji kultury.

Czas pracy w instytucjach kultury

Opis szkolenia

Pracownicy instytucji kultury – niezależnie od tego czy są to państwowe, czy samorządowe instytucje kultury – objęci są częściowo odrębnymi od kodeksowych przepisami dotyczącymi czasu pracy. Nie są to jednak regulacje całościowe, a co za tym idzie stosujemy również do nich w zakresie nieuregulowanym odrębnie postanowienia Kodeksu pracy. 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie czasu pracy, rozstrzygnięcie pierwszeństwa stosowania poszczególnych przepisów oraz przedstawienie optymalnych rozwiązań dotyczących czasu pracy w instytucji.

Na szkoleniu: 

 • przedstawione zostaną podstawowe pojęcia związane z czasem pracy i wpływ tych regulacji na organizację pracy instytucji kultury,
 • omówione zostaną przepisy odrębne dotyczące czasu pracy odnoszące się do instytucji kultury,
 • szeroko przedstawiona zostanie problematyka rozkładów czasu pracy zarówno w zakresie ujęcia jej w regulaminach pracy, jak też tworzenia harmonogramów,
 • omówione będą zasady zlecania i rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dniach wolnych od pracy.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które zajmują się kwestiami planowania i rozliczania czasu pracy – m.in. pracowników działów kadrowych, HR i płac, osób kierujących pracą pracowników.

Program szkolenia

1.  Przepisy regulujące czas pracy w instytucji kultury.

2. Czas pracy – podstawowe zagadnienia.

 • Pojęcie czasu pracy, okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy.
 • Normy czasu pracy - czas pracy w podróży służbowej – okresy wliczane i niewliczane, odpoczynki, wyjazdy w dni wolne od pracy.
 • Okresy rozliczeniowe.
 • Minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe.

3. Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej.

4. Zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania.

5. Przedłużony okres rozliczeniowy czasu pracy w instytucjach kultury.

6. Systemy czasu pracy w instytucjach kultury – podstawowy, równoważny, przerywany, przerywany łączony z równoważnym.

7. Rozkłady czasu pracy w instytucjach kultury.

 • Rozkład w regulaminie pracy.
 • Harmonogramy czasu pracy – minimalny kres harmonogramowy, obowiązek tworzenia, sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów, dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego.
 • Planowanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.
 • Najczęściej występujące błędy w harmonogramach czasu pracy.

8. Konsekwencje obowiązywania przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, szczególne zasady rekompensaty pracy w dniach wolnych.

9. Praca w godzinach nadliczbowych.

 • Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach.
 • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe.
 • Nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi.
 • Nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy.
 • Nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy.
 • Nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.
 • Rekompensowanie pracy nadliczbowej.

10. Niepełny wymiar czasu pracy.

 • Praca ponad wymiar czasu pracy oraz limity pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Sposoby określenia limitu godzin ponadwymiarowych.
 • Rozliczanie pracy ponad ustalony w umowie wymiar – poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę.
 • Nadgodzinny dobowe i średniotygodniowe.

11. Praca w niedziele i święta.

 • Pojęcie niedzieli i święta, możliwość wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących godzin granicznych niedzieli i święta.
 • Rekompensowanie pracy w niedziele i święta- czas wolny lub dodatek, wysokość dodatku w razie jednoczesnego powstania nadgodzin średniotygodniowych.
 • Brak obowiązku zapewnienia wolnej niedzieli.

12. Praca w porze nocnej w instytucjach kultury.

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, były pracownik jednego z wojewódzkich urzędów pracy. Autor i współautor 40 książek i ponad 2000 artykułów z tego zakresu. Doświadczony szkoleniowiec - przeprowadzonych ponad 3000...
System Legalis Administracja

Dostęp do Systemu Legalis Administracja

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Administracja: Moduł kadry i płace.

Informacje organizacyjne odnośnie szkolenia zostaną podane wkrótce.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck