• Warsztaty

KPC 2024. Nowy model postępowania cywilnego w praktyce (3-dniowe warsztaty wyjazdowe w Kazimierzu Dolnym)

Konsultacje z prelegentem. Bezpośrednia wymiana doświadczeń. 12 godzin merytorycznych zajęć. Wycieczka degustacyjna do winnicy.

KPC 2024. Nowy model postępowania cywilnego w praktyce (3-dniowe warsztaty wyjazdowe w Kazimierzu Dolnym)

Opis szkolenia

Zapraszamy na 3-dniowe warsztaty w Kazimierzu Dolnym, które poprowadzi doświadczony specjalista, wieloletni sędzia Grzegorz Karaś. Stacjonarna formuła warsztatów to unikalna okazja do dyskusji, zadawania pytań, dzielenia się doświadczeniami z uczestnikami i prelegentem. Po części merytorycznej zapraszamy na wycieczkę degustacyjną do winnicy.

Dlaczego warto? 

 • Dopracowanie tematu

  12 godzin zegarowych interaktywnych warsztatów - w trakcie których omówione zostaną praktyczne problemy związane ze stosowaniem zmian KPC wprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat (2019-2024). W każdym module warsztatów przewidziany jest czas na dyskusję o różnych problemach występujących w praktyce.

 • Doświadczeni prelegenci

  Doświadczony prelegent - swoim doświadczeniem dzieli się Grzegorz Karaś – Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, orzekający w wydziale cywilnym, który na co dzień rozwiązuje problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego.

 • Warsztatowa formuła szkolenia

  Bezpośrednie konsultacje - w trakcie warsztatów przewidujemy czas na pytania uczestników oraz rozwiązywanie kazusów z praktyki zawodowej uczestników. Uczestnicy mają także możliwość przesłania pytań i zagadnień przed warsztatami. Wykładowca odpowie na nie w trakcie zajęć.

 • Materiały szkoleniowe

  Atrakcyjne bonusy - każdy uczestnik otrzyma Książkę Edycja cywilna. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 13 innych aktów prawnych, Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego Nr 3/2024: Nowelizacja KPC – zmiany wprowadzone ustawą z 9.3.2023 r. oraz innymi ustawami – tabela porównawcza z komentarzem oraz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

 • Miejsce szkolenia

  Dogodna lokalizacja - Hotel Dwa Księżyce w Kazimierzu Dolnym to obiekt położony tuż przy promenadzie wiślanej w zasięgu 250m od urokliwego rynku. Stanowi idealne miejsce do spotkań biznesowych. Oferujemy zameldowanie w pokojach 1-osobowych.

 • Atrakcje

  Atrakcje - wycieczka degustacyjna do winnicy.

 • Certyfikat uczestnictwa

  Certyfikat uczestnictwa - osoby biorące udział w warsztatach otrzymają certyfikat, określający tematykę warsztatów, wymiar godzin oraz informację o organizatorze.


Ustawodawca w 2019 r. rozpoczął gruntowną reformę procedury cywilnej. Reforma została zapoczątkowana ustawą z dnia 4.07.2019 r. Już po krótkim czasie obowiązywania ustawy ujawnione zostały istotne problemy dotyczące praktycznego stosowania znowelizowanych przepisów. Pilna konieczność dokonania rewizji rozwiązań ustawowych spowodowała uchwalenie kolejnych zmian KPC, z których najważniejsze to ustawy z dnia 9.03.2023 r. i z dnia 7.07.2023 r.

Główne zmiany dotyczyły wprowadzenia nowego etapu postępowania – posiedzenia przygotowawczego, nowej formy pism procesowych, doręczeń zarówno pocztowych, jak i elektronicznych przez Portal Informacyjny, wprowadzenia rozpraw zdalnych, określenia nowych reguł postępowania dowodowego, zmian w postępowaniu apelacyjnym i wprowadzenia nowego modelu postepowania zażaleniowego. Wprowadzone zmiany w procedurze cywilnej zwiększają w istotny sposób zakres obowiązków procesowych stron i pełnomocników zawodowych oraz wprowadzają nowe instytucje procesowe.

Cel warsztatów

Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom unikać w przyszłości błędów proceduralnych w toku postępowania pierwszoinstancyjnego, jak i w toku postępowań odwoławczych. W czasie warsztatów przedstawione i przeanalizowane zostaną konkretne przykłady błędów najczęściej popełnianych przez pełnomocników przy dokonywaniu poszczególnych czynności procesowych.

W trakcie warsztatów omówione zostaną najważniejsze zmiany dotyczące m.in.:

 • zakresu pełnomocnictwa procesowego i sposobu wykazywania umocowania,
 • doręczeń dokonywanych podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym zarówno przez pocztę, jak i przez komornika,
 • zasad zgłaszania dowodów i formułowania wniosków dowodowych oraz prekluzji dowodowej,
 • postępowań odwoławczych i postępowania klauzulowego.

Na warsztatach przedstawione zostaną także:

 • zasady rozpoznawania spraw na posiedzeniu niejawnym i na rozprawie zarówno w sposób tradycyjny jak i w formie rozprawy zdalnej,
 • zasady doręczeń pism sądowych dokonywanych pełnomocnikom w postaci elektronicznej przez publikację w portalu informacyjnym,
 • nowy model postępowania przygotowawczego i jego wpływ na dalsze postępowanie rozpoznawcze,
 • zmiany dotyczące apelacji, zażaleń oraz skargi na orzeczenie referendarza w zakresie postępowań odwoławczych.

Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się m.in. :

 • Jak prawidłowo formułować pisma procesowe zgodnie z zasadami określonymi w art. 1281 KPC?
 • Jakie najczęstsze błędy popełniają pełnomocnicy przy formułowaniu pism procesowych i jak ich uniknąć?
 • Jak dokonywane jest doręczenie podmiotom wpisanym do KRS, CEiDG i osobom fizycznym?
 • Jakie konkretne czynności musi podjąć pełnomocnik powoda, by skutecznie doręczyć pierwsze pismo w sprawie, w przypadku nieodebrania przesyłki przez pozwanego?
 • Jakie są nowe zasady doręczeń pełnomocnikom pism sądowych przez Portal Informacyjny?
 • Jak liczone są terminy procesowe przy doręczeniu pisma sądowego przez Portal Informacyjny?
 • Jakie najczęstsze błędy popełniają pełnomocnicy przy doręczaniu im pism sądowych drogą elektroniczną i jak ich uniknąć?
 • O nowych zasadach postępowania przygotowawczego - jak w nim uczestniczyć by nie doszło do umorzenia postępowania na skutek niestawiennictwa strony lub pełnomocnika i co zrobić, by plan rozprawy spowodował przyspieszenie rozpoznania sprawy?
 • Kiedy przewodniczący wyznacza rozprawę, a kiedy skieruje sprawę do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym?
 • Kiedy i jak pełnomocnik może złożyć skuteczny wniosek o przeprowadzenie rozprawy?
 • Czy zawsze można wnioskować o posiedzenie zdalne, kiedy i jak?
 • Jak połączyć się z sądem w celu uczestnictwa w posiedzeniu zdalnym i jakie są nowe zasady prowadzenia posiedzeń zdalnych?
 • Jak pełnomocnik i strona powinny zachować się podczas posiedzenia zdalnego?
 • Jakie są zasady zgłaszania wniosków o zdalne przesłuchanie świadków stron i biegłych?
 • Czy można zdalnie przesłuchać świadków i stron przebywające za granicą?
 • Jakie błędy popełniane są przez pełnomocników przy zgłaszaniu dowodów i formułowaniu wniosków dowodowych w pierwszej i drugiej instancji?
 • Jak skutecznie podnieść zarzutu potrącenia w procesie?
 • Jak doręczane są wyroki i postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym?
 • Jak uniknąć błędów przy składaniu wniosku o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem?
 • Jak skutecznie zaskarżyć wyrok i postanowienie i jakich błędów unikać w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym?
 • Jakie są obecnie katalogi zażaleń pionowych, poziomych i poziomych w drugiej instancji oraz zażaleń dotyczących postanowień o zabezpieczeniu?
 • Jakie są odrębności postępowania uproszczonego, gospodarczego, nakazowego, upominawczego, europejskiego postępowania nakazowego i postępowania z udziałem konsumentów?

Dla kogo są te warsztaty?

Warsztaty adresowane są do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów. Warsztaty będą pomocne również dla sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.


Obejrzyj wideo z poprzedniej edycji warsztatów

Program szkolenia

Dzień I6.10.2024

1. PRZYJAZD DO HOTELU (godz. 13:30).
2. MODUŁ I: PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA I ZŁOŻENIE POZWU (godz. 14:00-15:30)
 • Nowe wymagania dotyczące pozwu i pism procesowych.
 • Nowy zakres pełnomocnictwa procesowego.
 • Pozew oczywiście bezzasadny.
 • Wyłączenie sędziego.
 • Doręczenie odpisu pozwu i obligatoryjność odpowiedzi na pozew. 
 • Sposoby doręczeń dokonywanych przez sądy.
 • Doręczenia podmiotom wpisanym do KRS i do CEIDG oraz osobom fizycznym.
 • Procedura doręczenia komorniczego pozwu orzeczenia lub pierwszego pisma w sprawie.
 • Koszty doręczenia komorniczego.
3. ZAMELDOWANIE (godz. 15:30-16:00)
4. MODUŁ II: DORĘCZENIE POZWU STRONIE POZWANEJ I REAKCJE NA POZEW; DORĘCZENIA W TOKU PROCESU (PORTAL INFORMACYJNY) (godz. 16:00-17:30)
 • Wzajemne doręczanie pism przez pełnomocników zawodowych.
 • Wnoszenie pism do sądu pocztą.
 • Doręczenia elektroniczne w procedurze cywilnej.
 • Zasady doręczeń pełnomocnikom zawodowym przez publikację w Portalu Informacyjnym po zmianach KPC dokonanych ustawą z 7.07.2023 r.
 • Katalog podmiotów jakim sąd doręcza pisma sądowe w postaci elektronicznej.
 • Zasady rejestracji pełnomocnika i korzystania z Portalu Informacyjnego. 
 • Sposób doręczania i odbierania pism sądowych przez pełnomocników. 
 • Skutki doręczenia pisma sądowego. 
 • Skutki nieodebrania pisma sądowego przez pełnomocnika.  
 • Zasady liczenia terminów procesowych.
 • Zarządzenia Przewodniczącego przygotowujące rozprawę.
5. PRZERWA KAWOWA  (godz. 17:30-17:45)
6. MODUŁ III: NOWE ETAPY POSTĘPOWANIA (godz. 17:45-19:15)
 • Nowy etap postępowania - postępowanie przygotowawcze.
 • Zasady wyznaczania posiedzenia przygotowawczego.
 • Obowiązek stawiennictwa na posiedzeniu i skutki niestawiennictwa, 
 • Zasady prowadzenia posiedzenia. 
 • Możliwości zawarcia ugody i skierowania stron do mediatora, sutki braku ugody.
 • Przesłanki skierowania sprawy na rozprawę i na posiedzenie niejawne.
 • Zasady tworzenia i zawartości planu rozprawy.
 • Tok postępowania po zatwierdzeniu planu rozprawy.
 • Wideokonferencja i rozprawa zdalna.
 • Nowe zasady dotyczących posiedzenia zdalnego po 14 marca 2024 r.
 • Możliwość wnioskowania o rozprawę zdalną.
 • Warunki techniczne prowadzenia rozprawy zdalnej.
 • Sposób uczestnictwa w rozprawie zdalnej, 
 • Zasady zgłaszania wniosków o zdalne przesłuchanie świadków stron i biegłych,
 • Możliwość przesłuchania świadków i stron przebywających za granicą;
 • Możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym - warunki formalne.
7. KOLACJA (od godz. 20:00)

Dzień II7.10.2024

1. ŚNIADANIE (godz. 8.00-9.30)
2. MODUŁ I: POWÓDZTWO, DOWODY (godz. 10:00-11:30)
 • Dopuszczalność powództwa wzajemnego.
 • Zarzut potrącenia podnoszonego w procesie.
 • Nowe reguły postępowania dowodowego.
 • Prekluzja dowodowa.
 • Prawidłowe formułowanie wniosków dowodowych.
 • Podstawy pominięcia dowodów przez sąd.
 • Zastrzeżenie do protokołu i skutek jego braku (art. 162 KPC).
 • Dowody z dokumentów złożonych do akt, z kserokopii i z wydruków dowodów istniejących w postaci elektronicznej.
 • Zeznania świadków, osobiste, zdalne, na piśmie.
 • Przesłuchanie świadków i stron przebywających za granicą.
 • Dowód  z opinii biegłego.
3. PRZERWA KAWOWA (godz. 11:30-11:45)
4. MODUŁ II: POSIEDZENIE NIEJAWNE, APELACYJNE, ZAŻALENIOWE (godz. 11.45-13:15) 
 • Orzeczenia wydawane na posiedzeniu niejawnym i po przeprowadzeniu rozprawy.
 • Wniosek o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem
 • Uzasadnienia sporządzane z urzędu i na wniosek.
 • Zmiany w zakresie uzasadniania orzeczeń i sposobu ich doręczenia stronie.
 • Postępowanie apelacyjne.
 • Nowy model postępowania zażaleniowego.
 • Nowy katalog zażaleń pionowych, poziomych i poziomych w drugiej instancji.
 • Nowy sposób rozpoznania zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia.
 • Procedura rozpoznania zażaleń.
 • Skład sądu rozpoznającego zażalenia.
 • Skarga na orzeczenie referendarza. 
5. OBIAD (godz. 13:15-14:00)
6. MODUŁ IV: KONSULTACJE Z WYKŁADOWCĄ (godz. 14:00-15:30)
W czasie konsultacji wykładowca odpowiadać będzie na pytania uczestników z zakresu postępowania cywilnego. Rozwiązywane będą kazusy z praktyki uczestników szkolenia. Uczestnicy będą mieli możliwość przesłania nurtujących ich zagadnień przed szkoleniem, wykładowca odpowie na przesłane pytania. Dyskusja o różnych problemach występujących w praktyce.
7. WYCIECZKA DEGUSTACYJNA DO WINNICY (od godz. 16:00)
 • Wycieczka degustacyjna do winnicy Kazimierskie Wzgórza (Winnica Kazimierskie Wzgórza, Wylągi 35, Kazimierz Dolny)
8. KOLACJA (od godz. 20:30)

Dzień III8.10.2024

1. ŚNIADANIE (godz. 8:00-9:30)
2. MODUŁ I: POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE, GOSPODARCZE, Z UDZIAŁEM KONSUMENTÓW (godz. 10.00-11.30)
 • Postępowanie uproszczone: podobieństwa i różnice z postepowaniem zwykłym.
 • Postępowanie gospodarcze.
 • Postępowanie z udziałem konsumentów.
3. PRZERWA KAWOWA (godz. 11:30-11.45)
4. MODUŁ II: POSTĘPOWANIE NAKAZOWE, UPOMINAWCZE, EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE NAKAZOWE, PRZEDAWNIENIE (godz. 11.45-13.15)
 • Postępowanie nakazowe, w tym tok postępowania w postępowaniu nakazowym prowadzonym na podstawie weksla.
 • Postępowania upominawcze.
 • Europejskie postępowanie nakazowe.
 • Zmiany w zakresie postępowania klauzulowego.
 • Wpływ przedawnienia roszczenia na możliwość wszczęcia i prowadzenia egzekucji.
 • Ograniczenia dotyczące zbywania wierzytelności po wydaniu wyroku i po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.
5. OBIAD (godz. 13.30-14.30)
6. WYJAZD

Prelegenci

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Uniwersytetu Wrocławskiego....
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po warsztatch otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

EDYCJA CYWILNA. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 13 innych aktów prawnych

EDYCJA CYWILNA. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 13 innych aktów prawnych

Praktyczny zbiór 16 aktów prawnych z zakresu prawa cywilnego, z dostępem online do aktualizacji. Zbiór zawiera przydatne tabele z podsumowaniem zmian. Miękka oprawa, registry i poręczny format zapewniają wygodę korzystania w codziennej pracy

Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego Nr 3/2024: Nowelizacja KPC – zmiany wprowadzone ustawą z 9.3.2023 r. oraz innymi ustawami – tabela porównawcza z komentarzem

Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego Nr 3/2024: Nowelizacja KPC – zmiany wprowadzone ustawą z 9.3.2023 r. oraz innymi ustawami – tabela porównawcza z komentarzem

Obszerne opracowanie (120 stron) przedstawiające w syntetyczny i przystępny sposób (w formie tabelarycznej) zmiany, które zostały wprowadzone w Kodeksie postępowania cywilnego na mocy ustaw z 9.03.2023 r. i 7.07.2023 r. W opracowaniu zestawiono treść dotychczasowego brzmienia poszczególnych przepisów z wprowadzonymi zmianami lub uchylonymi przepisami. W ramach opracowania zamieszczono pod poszczególnymi przepisami fragmenty uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej oraz komentarze i datę wejścia w życie przepisu zmienianego, dodawanego lub uchylanego w wyniku nowelizacji KPC.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie warsztatów do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikaty uczestnictwa zostaną wręczone ostatniego dnia warsztatów. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu warsztatów. 

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach wyjazdowych w terminie krótszym niż 30 dni, wiąże się z poniesieniem 50% kosztów wydarzenia.

Miejsce warsztatów

Hotel Dwa Księżyce, ul. Sadowa 15, 24-120 Kazimierz Dolny.

Pokoje 1-osobowe. Bezpłatny parking dostępny dla wszystkich uczestników warszatów. Doba hotelowa: zameldowanie od 15.00, wymeldowanie do 12.00.

Agenda godzinowa - 3 dni warsztatów:

 • 06.10.2024 – Dzień I

  • 13:30 -Przyjazd do hotelu
  • 14:00-15:30 - Moduł I (90 minut)
  • 15:30-16:00 - Zameldowanie
  • 16:00-17:30 - Moduł II (90 minut)
  • 17:45-19:15 - Moduł III (90 minut)
  • 20.00 - Kolacja
 • 07.10.2024 – Dzień II

  • 8:00-9:30 - Śniadanie
  • 10:00-11:30 - Moduł I (90 minut)
  • 11:45-13:15 - Moduł II (90 minut)
  • 13:15-14:00 – Obiad
  • 14:00-15.30 - Moduł III (90 minut)
  • 16:00 - Atrakcje
  • 20:30 - Kolacja
 • 08.10.2024 – Dzień III

  • 8:00-9:30 - Śniadanie
  • 10:00-11:30 - Moduł I (90 minut)
  • 11:45-13:15 - Moduł II (90 minut)
  • Wręczenie certyfikatów
  • 13:30-14:30 – Obiad
  • Wyjazd

Szkolenie stacjonarne

Hotel Dwa Księżyce

Hotel Dwa Księżyce

ul. Sadowa 15, 24-120 Kazimierz Dolny

Zobacz na mapie

Hotel Dwa Księżyce w Kazimierzu Dolnym to obiekt, o klimatycznych wnętrzach, który położony jest tuż przy promenadzie wiślanej. Zaledwie 250 m dzieli go od urokliwego rynku. Doskonała lokalizacja i przepiękne krajobrazy za oknem, takie jak widok na Wisłę, kazimierską farę, ruiny zamku i basztę stanowi o wyjątkowo atrakcyjnym położeniu obiektu i jest idealnym miejscem do spotkań biznesowych.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck