Obowiązki profesjonalnych pełnomocników po zmianach KPC

Analiza zmian. Nowe wymogi formalne pism procesowych. Koncentracja materiału dowodowego. Postępowanie odrębne z udziałem konsumentów.

Obowiązki profesjonalnych pełnomocników po zmianach KPC

Opis szkolenia

Cel szkolenia

Analiza zmian Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw uchwalonych przez Sejm w dniu 9.03.2023 r.

Ustawa z dnia 9.03.2023 r. doprecyzowuje lub wręcz naprawia wadliwe regulacje prawne wprowadzone dużą reformą prawa procesowego w listopadzie 2019 r. Zakres uchwalonych zmian jest szeroki i obejmuje zarówno Kodeks postępowania cywilnego (zmiana 150 przepisów), jak i kilkunastu innych ustaw. Zmiany postępowania cywilnego dotyczą zarówno postępowania rozpoznawczego w postępowaniu zwykłym i postępowaniach odrębnych, postępowań odwoławczych jak i postępowania klauzulowego. Ustawa wprowadza także nowy rodzaj postępowania odrębnego: Postępowanie z udziałem konsumentów.

Ustawa została opublikowana w Dz.U. z 31.3.2023 r. poz. 614 i  weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (w dniu 1.07.2023 r.), ale niektóre zmiany obowiązywały już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W dniu 7.07.2023 r. Sejm uchwalił kolejną zmianę KPC i niektórych innych ustaw. Zmiana ta w zakresie procedury cywilnej wprowadziła na stałe do Kodeksu rozprawy zdalne oraz doręczenia elektroniczne dokonywane przez Portal Informacyjny. Ustawa zmieniła także składy orzekające w drugiej instancji oraz regulacje w zakresie kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

Obie uchwalone ustawy zwiększają w istotny sposób zakres obowiązków procesowych stron i pełnomocników zawodowych.

Nowelizacja KPC z 7.07.2023 r. została opublikowana w Dz.U. z 2023 poz. 1860.

Na szkoleniu omówiony zostanie wpływ obu nowelizacji z 2023 r. na funkcjonowanie przepisów zmienionych uprzednio w 2019 r.

Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • Jak kształtują się przepisy intertemporalne i wprowadzające w tych nowelizacjach?
 • Jakie zmiany zaszły w zakresie wymogów formalnych pism procesowych oraz zasad zwrotu pism procesowych?
 • Jakie zmiany zaszły w zakresie przepisów ogólnych kodeksu postępowania cywilnego (właściwość rzeczowa sądu; wyłączenie sędziego; pouczenia procesowe)?
 • Jak obecnie odbywają się doręczenia, w tym doręczenia komornicze?
 • Jakie zmiany zaszły w postępowaniu dowodowym (pisemne zeznania, zeznania online)?
 • Jak zmieniły się zasady sporządzania uzasadnień postanowień?
 • Jak funkcjonują orzeczenia wydawane przez referendarzy sądowych?
 • Jakie zaszły zmiany w zakresie zaskarżania postanowień sądu pierwszej i drugiej instancji?
 • Jakie zaszły zmiany w zakresie postępowania w sprawach gospodarczych?
 • Jak ksztatuje się postępowanie odrębne z udziałem konsumentów, jako nowy rodzaj postępowania odrębnego?
 • Jakie zaszły zmiany w zakresie w postępowaniu uproszczonym i w postępowaniu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do radców prawnych i adwokatów oraz aplikantów tych zawodów, a także do innych osób, które stosują w praktyce przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Program szkolenia

 1. Omówienie przepisów intertemporalnych i wprowadzających.
 2. Zmiany w zakresie wymogów formalnych pism procesowych, zasady zwrotu pism procesowych.
 3. Omówienie zmian w zakresie przepisów ogólnych kodeksu postępowania cywilnego:
  • właściwość rzeczowa sądu,
  • wyłączenie sędziego,
  • pouczenia procesowe.
 4. Doręczenia  - szczegółowe i całościowe  omówienie doręczeń z uwzględnieniem  zmian:
  • doręczenia komornicze,
  • doręczenia w odniesieniu do osób fizycznych,
  • doręczenia osób fizycznych prowadzących ewidencjonowaną działalność gospodarczą,
  • doręczenia w odniesieniu podmiotów rejestrowych.
 5. Zeznania pisemne oraz zeznania online w postępowaniu dowodowym po zmianach.
 6. Nowe zasady koncentracji materiału dowodowego, prekluzja dowodów i twierdzeń.
 7. Nowe zasady sporządzania uzasadnień postanowień:
  • uzasadnienia sporządzane na wniosek,
  • uzasadnienia sporządzane z urzędu,
  • nowe zasady doręczania odpisów postanowień wraz z uzasadnieniami,
  • orzeczenia wydawane przez referendarzy sądowych.
 8. Zmiany w zakresie zaskarżania postanowień sądu pierwszej i drugiej instancji:
  • zażalenia poziome i pionowe,
  • zażalenia na postanowienia o zabezpieczeniu oddaleniu wniosku o zwolnienie do kosztów sądowych, przyznaniu wynagrodzenia biegłemu sądowemu.
 9. Przebieg posiedzenia przygotowawczego i plan rozprawy.
 10. Zmiany w zakresie postępowania w sprawach gospodarczych.
 11. Postępowanie odrębne z udziałem konsumentów.
 12. Zmiany w postępowaniu uproszczonym postępowaniu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie pełniący funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu kręgowego w Lublinie, orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych. Przez wiele lat sprawujący funkcję Przewodniczącego...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck