Udzielanie zamówień publicznych w praktyce

Z uwzględnieniem doświadczeń z kontroli UZP i orzecznictwa KIO.

Udzielanie zamówień publicznych w praktyce

Opis szkolenia

Program szkolenia obejmuje zagadnienia najczęściej stanowiące realny problem dla specjalistów zajmujących się zamówieniami publicznymi. Omówione zostaną m.in. najczęściej popełniane błędy w opisie przedmiotu zamówienia, wyjaśnione zostanie co to znaczy równoważność przedmiotu zamówienia, a uczestnicy dowiedzą się, jak opisać kryteria w celu oceny równoważności.

Szczegółowo omówione zostaną także przedmiotowe środki dowodowe (ich rodzaje, okoliczności w jakich celowe lub możliwe jest ich wymaganie), obowiązek akceptacji przez zamawiającego równoważnych środków, obowiązek wskazania w dokumentach zamówienia równoważnych przedmiotowych środków dowodowych, którymi może posłużyć się wykonawca.

Na szkoleniu szczególnie skupimy się na trybie podstawowym i przetargu nieograniczonym - na problemach identyfikowanych przez KIO i w stanowiskach UZP. Uczestnicy dowiedzą się na czym polega przetarg nieograniczony z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznym wymiarem Prawa zamówień publicznych dla zaawansowanych, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń z kontroli UZP i orzecznictwa KIO.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w opisie przedmiotu zamówienia, co to znaczy równoważność przedmiotu zamówienia?
 • Jak prawidłowo opisać kryteria w celu oceny równoważności?
 • Czy opisując kryteria równoważności zamawiający musi być w stanie wskazać chociażby jednego wykonawcę, oprócz producenta urządzeń z rozwiązania podstawowego, który spełniłby wskazane w SWZ kryteria równoważności?
 • Czy i na jakich zasadach można przewidzieć zamówienia opcjonalne, zamówienie z prawem opcji w ujęciu praktyki (m.in. kwestia narzucenia sposobu obliczenia ceny w zamówieniu opcjonalnym, kwoty na zamówienie podawanej przed otwarciem ofert)?
 • Jakie są przedmiotowe środki dowodowe – ich rodzaje, okoliczności w jakich celowe lub możliwe jest ich wymaganie?
 • Kiedy przedmiotowy środek stanowi de facto treść oferty niepodlegającą uzupełnieniu (przykłady z kontroli Prezesa UZP)?
 • Czy i na jakich zasadach przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu przez wykonawcę?
 • Tryb podstawowy i przetarg nieograniczony – jakie są problemy identyfikowane przed KIO i w stanowiskach UZP?
 • Kiedy można zastosować tzw. procedurę odwróconą?
 • Czy zamawiający może przeprowadzić negocjacje, gdy ceny ofert mieszczą się w budżecie?
 • Jak ma postąpić zamawiający gdy JEDZ składa wykonawca wraz z ofertą nie czekając na wezwanie?
 • Czy badać pod względem podmiotowym tylko jednego wykonawcę w przypadku korzystania przez innych wykonawców z zasobów podmiotów trzecich?
 • Jakie są reguły zastosowania art. 128 ust. 1 Pzp  - jaki termin wyznaczyć wykonawcy (m.in. czy można przyjąć dokument złożony 59 sek. po wyznaczonej godzinie)?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy badaniu i ocenie ofert?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, a więc do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Program szkolenia

I. Opis przedmiotu zamówienia oraz prawo opcji 

 1. Najczęściej popełniane błędy w opisie przedmiotu zamówienia:
  • Co to znaczy równoważność przedmiotu zamówienia?
  • Jak opisać kryteria w celu oceny równoważności?
  • Czy opisując kryteria równoważności zamawiający musi być w stanie wskazać chociażby jednego wykonawcę, oprócz producenta urządzeń z rozwiązania podstawowego, który spełniłby wskazane w SWZ kryteria równoważności?
  • Czy udowodnienie równoważności przez wykonawcę musi nastąpić na etapie składania ofert?
 2. Prawo opcji a opis przedmiotu zamówienia: czy i na jakich zasadach można przewidzieć zamówienia opcjonalne, zamówienie z prawem opcji w ujęciu praktyki (m.in. kwestia narzucenia sposobu obliczenia ceny w zamówieniu opcjonalnym, kwoty na zamówienie podawanej przed otwarciem ofert)?

II. Przedmiotowe środki dowodowe

 1. Przedmiotowe środki dowodowe – ich rodzaje, okoliczności w jakich celowe lub możliwe jest ich wymaganie.
 2. Obowiązek akceptacji przez zamawiającego równoważnych środków, czy konieczne jest wskazanie w dokumentach zamówienia równoważnych przedmiotowych środków dowodowych, którymi może posłużyć się wykonawca.
 3. Kiedy przedmiotowy środek stanowi de facto treść oferty niepodlegającą uzupełnieniu (przykłady z kontroli Prezesa UZP)?
 4. Termin złożenia przez wykonawców przedmiotowych środków dowodowych a postanowienia SWZ – przykłady z praktyki orzeczniczej KIO.
 5. Czy i na jakich zasadach przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu przez wykonawcę, czy można uzupełnić je gdy są zarówno na potwierdzenie zgodności z OPZ i do kryterium oceny ofert?

III. Tryb podstawowy i przetarg nieograniczony – problemy identyfikowane przed KIO i w stanowiskach UZP

 1. Tryb podstawowy,  w tym z możliwością negocjacji:
  • czy można zastosować tzw. procedurę odwróconą,
  • czy zamawiający może przeprowadzić negocjacje gdy ceny ofert mieszczą się w budżecie,
  • czy zamawiający musi robić negocjacje gdy ceny są wyższe niż kwota na zamówienie,
  • jak ocenić oferty dodatkowe (np. przy wynagrodzeniu kosztorysowym)
  • czy możliwa jest tzw. procedura odwrócona w trybie podstawowym (stanowisko UZP i obwarowania z tym związane).
 2. Przetarg nieograniczony z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej  - m.in.:
  • czy ocenia się JEDZ wszystkich wykonawców,
  • jak ma postąpić zamawiający gdy JEDZ składa wykonawca wraz z ofertą nie czekając na wezwanie,
  • jak postąpić gdy JEDZ składa tylko wykonawca z najwyżej ocenioną ofertą na wezwanie,
  • czy badać pod względem podmiotowym tylko jednego wykonawcę w przypadku korzystania przez innych wykonawców z zasobów podmiotów trzecich,
  • czy można wezwać do wyjaśnienia treści oferty lub rażąco niskiej ceny tylko jednego wykonawcę.

IV. Weryfikacja podmiotowa wykonawcy  – studium przypadku

 1. Jaka inforaca z KRK ma być złożona dla obcokrajowca gdy wykonawca ma siedzibę w Polsce, a jaka gdy wykonawca ma siedzibę poza Polską?
 2. Jak rozumieć aktualność na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (m.in. informacji z banku, dokumentu ubezpieczenia OC, wykazu zamówień, informacji z KRK), czy zamawiający może podważać treści referencji jako niekompletnych, czy konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia w przypadku doświadczenia zdobytego u zamawiającego przeprowadzającego postępowanie  (stanowisko UZP i wnioski z orzecznictwa KIO)?
 3. Jak ma postąpić zamawiający, gdy wykonawca bez wezwania złoży podmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą lub uzupełni bez wezwania?
 4. Reguły zastosowania art. 128 ust. 1 Pzp  - jaki termin wyznaczyć wykonawcy (m.in. czy można przyjąć dokument złożony 59 sek. po wyznaczonej godzinie), zakres i treść wezwania, jak w praktyce orzeczniczej rozumie się jednokrotność wezwania, czy można ponowić wezwanie do uzupełnienia co do tego samego dokumentu.

V. Badanie i ocena ofert –  przykłady najczęstszych błędów

 1. Oferta złożona na formularzu innym niż wymagał zamawiający (m.in. problem z platformy e-Zamówienia), z niewłaściwym formacie pliku, oferta opatrzona kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, oferta złożona z każdą stroną w osobnym pliku (bez kompresji danych) a kwestia „uznania” podpisu na jednym pliku.
 2. Pełnomocnictwo , w tym konsorcjalne – w jakiej formie powinno być złożone, jak można uzupełnić?
 3. Termin związania ofertą, w tym w relacji do wadium – m.in. naruszenia stwierdzane podczas kontroli Prezesa UZP dotyczące nieprawidłowości przy korzystaniu przez zamawiających z instytucji przedłużania terminu, zwrotu wadium; jak postąpić gdy wykonawca samodzielnie przedłuża termin związania ofertą bez wezwania, problemy orzecznicze i kontrolne.
 4. Poprawa omyłek w ofercie wykonawcy - czy „standardowy” sposób poprawy jest zawsze prawidłowy, czy i w jakim zakresie można poprawiać nieprawidłowości związane ze stawką lub wyliczeniem VAT?

VI. Zawarcie umowy i unieważnienie postępowania 

 1. Forma zawarcia umowy.
 2. Kiedy umowa jest zawarta - wpisana data czy podpisanie, wpływ na obowiązki wykonawcy z umowy?
 3. Uchylenie się wykonawcy od podpisania umowy – jakie działania może podjąć zamawiający w takiej sytuacji, czy i jakie są sankcje ponosi wykonawca?
 4. Nieusuwalna wada postępowania – „nadużycia” zamawiających w praktyce orzeczniczej KIO.
 5. Czy i jakie czynności powinien/może podjąć zamawiający przed unieważnieniem z powodu braku wystarczających środków na zamówienie?
 6. Brak ofert, odrzucenie wszystkich ofert, a możliwość skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki.

Radczyni prawna, wiceprezeska UZP w latach 2007-2008. Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, wykładowczyni na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego,...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Zamówienia Publiczne wersja Premium.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck