Umowa o roboty budowlane w praktyce

Roszczenia w trakcie budowy i po jej zakończeniu. Rozliczenia pomiędzy stronami zabezpieczenia należytego wykonania.

Umowa o roboty budowlane w praktyce

Opis szkolenia

Bum budowlany w 2021 roku sprawił, że szereg firm zdecydowało się na prowadzenie inwestycji. Jednakże skokowy wzrost cen materiałów budowlanych, ich mała podaż, wysokie koszty prowadzenia działalności, kolejne podwyżki stóp procentowych, a do tego jeszcze wojna za wschodnią granicą Polski, mogą powodować problemy zarówno po stronie inwestorów, jak i wykonawców. Część być może będzie chciała renegocjować warunki kontraktowe lub wycofać się z podjętych zobowiązań. 

Jak wobec tego rozliczyć koszty dotychczas wykonanych robót? Jakie zabezpieczenia należytego wykonania zastosować i jak sformułować postanowienia umowne dla tych, którzy dopiero teraz będą chcieli wejść w nowe kontrakty? Celem szkolenia będzie omówienie powyższej problematyki.

Cel szkolenia

Praktyczne omówienie najczęściej pojawiających się problemów w związku z wykonywaniem umowy o roboty budowlane, jak również odstąpieniem od niej, zwłaszcza pod kątem roszczeń stron w trakcie budowy i po jej zakończeniu, wzajemnych rozliczeń, ewentualnych kar umownych i ich miarkowania, odszkodowań, rękojmi za wady i gwarancji jakości w stosunku do dotychczas wykonanych robót, a także zabezpieczenia należytego wykonania. Na szkoleniu omówimy również najnowsze linie orzecznicze (opis konkretnych orzeczeń sądowych).

Na szkoleniu dowiesz się:

 • jakie roszczenia mogą się pojawić z związku odbiorem częściowym, końcowym, ostatecznym lub odmową odbioru,
 • kiedy i jak skutecznie odstąpić od umowy w stosunku do niewykonanej części świadczenia ze skutkiem ex nunc,
 • jak rozliczyć dotychczas wykonane roboty,
 • co ze zwyżką materiałów w trakcie budowy,
 • jakie roszczenia może mieć inwestor w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę,
 • kiedy można mówić o niewykonaniu, a kiedy o nienależytym wykonaniu umowy – różnice praktyczne i prawne,
 • roszczenia z gwarancji jakości, a rękojmia za wady – praktyczne aspekty,
 • wygaśnięcie uprawnień, a przedawnienie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
 • kara umowna i jej miarkowanie ze względu na wykonanie zobowiązania w znacznej części,
 • podzielność przedmiotu umowy, a odstąpienie od umowy o roboty budowlane,
 • skutki odstąpienia od umowy w razie: zwłoki, z uwagi na wzrost wynagrodzenia, z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych, z uwagi na sposób realizacji robót lub w przypadku braku gwarancji zapłaty,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy – praktyczne aspekty.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników, którzy chcieliby wzbogacić swoją wiedzę z zakresu umowy o roboty budowlane, a także do branży budowlanej, w tym przedsiębiorców, wykonawców, projektantów i inwestorów.

Program szkolenia

 1. Omówienie praktycznych problemów związanych z odbiorami na budowie.
 2. Omówienie przypadków oraz następstw odstąpienia od umowy o roboty budowlane, w tym odstąpienia częściowego ze skutkiem prawnym ex nunc (na przyszłość).
 3. Omówienie roszczeń związanych z odstąpieniem i sposobów ich dochodzenia oraz zaspokojenia.
 4. Omówienie roszczeń z gwarancji i rękojmi, a także przypadków wygaśnięcia i przedawnienia tych roszczeń.
 5. Omówienie praktycznych i prawnych aspektów zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 6. Omówienie praktycznych aspektów problematyki kar umownych i ich miarkowania.

Radczyni prawna. Wieloletnia współpracowniczka ogólnopolskich i międzynarodowych firm. Od 2010 r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego „KNG” w Warszawie. Ekspertka z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego i...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Premium Prawo nieruchomości.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck