• W trakcie

Nowelizacja prawa spadkowego 2023/2024

Zmiany w zakresie spadków obowiązujące od listopada 2023 r. Niegodność dziedziczenia. Ograniczenia w zakresie ustawowego kręgu spadkobierców. Dodatkowe uprawnienia sądów.

Nowelizacja prawa spadkowego 2023/2024

Opis szkolenia

Ustawami z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. 2023 poz. 326) oraz z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy -  Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023  poz.1615) dokonane zostały bardzo istotne zmiany w prawie spadkowym.

Między innymi zmieniają się przesłanki uzasadniające niegodność dziedziczenia, wprowadzono ograniczenia w zakresie ustawowego kręgu spadkobierców. 

Nowe przepisy nadały dodatkowe uprawnienia sądowi spadku w zakresie wydawania zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, uprościły procedurę odrzucenia spadku w imieniu dziecka, zmodyfikowały obowiązek informowania przez sąd o odrzuceniu spadku oraz o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, a także odmiennie określiły formalną treść postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Zmianom ulegają też zasady ustalania prawa do zachowku.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu wskazanie i omówienie zmian w przepisach obowiązujących od 15 listopada 2023 r., zarówno w KC, KRiO jak i KPC. Podsumowane zostaną nowe regulacje i ich wpływ na przebieg postępowania w sprawach spadkowych i w sprawach o zachowek przed sądem. Omówione będą również zmiany wprowadzone ustawą zo fundacji rodzinnej (Dz.U. 2023 poz. 326).  Ponadto omówione zostaną ewentualne kwestie problematyczne związane z tymi zagadnieniami.

Na szkoleniu zostaną omówione m.in. następujące zmiany:

 • Wprowadzone Ustawą z dnia 28 lipca 2023r.o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023  poz.1615) tj. nowelizacja aktów prawnych dotyczących postępowania spadkowego: 
  • Kodeks cywilny – regulujący zasady dziedziczenia i dzielenia spadku oraz związane z tym roszczenia,
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy – uściślający kwestie dziedziczenia w relacjach rodzinnych,
  • Kodeks postępowania cywilnego– opisujący reguły postępowania sądowego w sprawach spadkowych.
 • Oraz wprowadzone Ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. 2023 poz. 326):
  • zmiany w zakresie zachowku,
  • wprowadzenie możliwość odroczenia terminu zapłaty zachowku/rozłożenia go na raty lub obniżenia jego wysokości,
  • umowy o zrzeczenie się zachowku.

Zagadnienia omawiane na szkoleniu:

 • nowelizacja wszystkich aktów prawnych, dotyczących postępowania spadkowego (tj.: Kodeksu cywilnego – regulująca zasady dziedziczenia i dzielenia spadku oraz związane z tym roszczenia; Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – uściślająca kwestie dziedziczenia w relacjach rodzinnych; Kodeksu postępowania cywilnego– opisująca reguły postępowania sądowego w sprawach spadkowych),
 • zmiany w zakresie zachowku,
 • możliwość odroczenia terminu zapłaty zachowku,
 • rozłożenie terminu zapłaty zachowku na raty,
 • obniżenie wysokości zapłaty zachowku,
 • umowy o zrzeczenie się zachowku,
 • zmiana przesłanek uprawniających do uznania za niegodnego dziedziczenia,
 • zawężenie kręgu spadkobierców ustawowych,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia – zmiana (poszerzenie) katalogu przesłanek uprawniających do uznania za niegodnego dziedziczenia.,
 • powództwo o uznanie za niegodnego dziedziczenia – sposób procedowania, problemy występujące w praktyce,  
 • niegodność dziedziczenia, a inne sposoby pozbawienia praw do spadku (wydziedziczenie/ umowa o zrzeczenie się dziedziczenia),
 • dziedziczenie – otwarcie spadku, prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku,
 • nabycie spadku przez spadkobierców – oświadczenia o przyjęciu / odrzuceniu spadku,
 • dziedziczenie ustawowe (kręgi spadkobierców, zasady dziedziczenia),
 • zawężenie kręgu spadkobierców ustawowych,
 • zmiany w zakresie procedury ustalania kręgu spadkobierców ustawowych - m.in. art. 699 i 672 KPC,
 • zasady ustalania spadkobierców ustawowych - zakres działania przez sąd z urzędu,
 • poszukiwanie spadkobierców – zapewnienie spadkowe, bazy dostępne sądowi, ogłoszenia prasowe,
 • postępowania w sprawach spadkowych  (postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem oraz poświadczenie dziedziczenia u notariusza),
 • zmiana oraz uchylenie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • zmiany zasad składania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • zmiany zasad dotyczących odrzucania spadku przez rodziców w imieniu małoletnich dzieci - uproszczona procedura odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci - dopuszczalność/warunki,
 • zmiany w zakresie sądu właściwego do udzielenia zgody rodzicom na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem małoletniego,
 • treść postanowienia spadkowego po zmianach przepisów – nowe elementy,
 • przepisy intertemporalne dotyczące wprowadzonych zmian,
 • praktyczne aspekty prowadzenia postępowań sądowych dotyczących spraw spadkowych  (czy w postępowaniu spadkowym stosujemy doręczenie w trybie art. 1391, KPC czy sprawa spadkowa może odbyć się podczas rozprawy zdalnej,  odbieranie zapewnień spadkowych i oświadczeń spadkowych w trakcie rozprawy zdalnej).

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do prawników prowadzących praktykę w obszarze prawa cywilnego, w szczególności radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, asystentów sędziów.

Przekazana wiedza będzie również niezbędna dla pracowników działów prawnych (działów windykacji) w administracji publicznej, firmach, bankach, w kontekście działań prawnych podejmowanych w celu ustalenia następców prawnych dłużnika.

Program szkolenia

1. Zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. 2023 poz. 326).

 • Zmiany w zakresie zachowku.
 • Wprowadzenie możliwości odroczenia terminu zapłaty zachowku, rozłożenia go na raty lub obniżenia jego wysokości.
 • Umowy o zrzeczenie się zachowku.

2. Zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy -  Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023  poz.1615) aktów prawnych dotyczących postępowania spadkowego.

 • Kodeks cywilny – regulujący zasady dziedziczenia i dzielenia spadku oraz związane z tym roszczenia.
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy – uściślający kwestie dziedziczenia w relacjach rodzinnych. 
 • Kodeks postępowania cywilnego– opisujący reguły postępowania sądowego w sprawach spadkowych.
 • Zrzeczenie się dziedziczenia.
 • Zmiana przesłanek uprawniających do uznania za niegodnego dziedziczenia.
 • Zawężenie kręgu spadkobierców ustawowych.
 • Zmiany zasad składania oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku.
 • Zmiany zasad dotyczących odrzucania spadku przez rodziców w imieniu małoletnich dzieci.

Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym w wydziale cywilnym. Wykładowczyni na szkoleniach z zakresu postępowania cywilnego, egzekucji, informatyzacji sądownictwa,...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo i postępowanie cywilne.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck