Skuteczne zaskarżenie orzeczeń sądowych - orzeczenia i postępowanie 2024

Postępowanie cywilne 2024. Skład sądu w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym. Zmiana toku postępowania zażaleniowego. Nowy model postępowań dewolutywnych i niedewolutywnych. Zasady prowadzenia rozpraw apelacyjnych.

Skuteczne zaskarżenie orzeczeń sądowych - orzeczenia i postępowanie 2024

Opis szkolenia

Stosowanie KPC po zmianach dokonanych ustawą z dnia 4.07.2019 r. ujawniło wiele błędów i praktycznych problemów. Wobec konieczności dokonania korekty ustawą z dnia 9.03.2023 r. wprowadzono ponad 150 zmian w KPC. Ponadto w dniu 7.07.2023 r. dokonano kolejnej zmiany obejmującej m.in wprowadzenie do KPC elektronicznych doręczeń pism sądowych przez Portal Informacyjny, możliwości prowadzenia rozpraw zdalnych i zmianę składu sądu w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym oraz zmianę toku postępowania zażaleniowego.

Jednak najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 7.07.2023 r. zaczęły obowiązywać od dnia 14.03.2024 r. Ustawa wprowadziła na stałe do KPC zdalne rozprawy apelacyjne znacznie modyfikując dotychczasowy sposób ich prowadzenia oraz reguluje nowe zasady dotyczące doręczeń elektronicznych pism sądowych przez Portal Informacyjny w postępowania. Zakres zmian wymaga od pełnomocników dostosowania pracy do nowych wymagań procesowych.

Szkolenie obejmować będzie tok postępowań odwoławczych od wydania wyroku lub postanowienia do wydania orzeczenia drugoinstancyjnego, zarówno na posiedzeniu niejawnym, jak i po przeprowadzeniu rozprawy. W zakresie postępowań odwoławczych omówione zostaną nowe regulacje dotyczące skutecznego złożenia wniosku o uzasadnienie jako warunku zaskarżenia orzeczenia a także wymogów formalnych i merytorycznych apelacji. W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady doręczeń dokonywanych pełnomocnikom w toku postępowań odwoławczych, zasady prowadzenia rozpraw apelacyjnych w sposób tradycyjny jak i w formie rozprawy zdalnej. Przedstawiony zostanie nowy model postępowań zażaleniowych tak dewolutywnych (do sądu wyższej instancji) jak i niedewolutywnych (do innego składu tego samego sądu).

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu wskazanie zmian w procedurze odwoławczej, identyfikację problemów praktycznych oraz próbę ich rozwiązania. Szkolenie obejmować będzie wskazanie głównych zmian zawartych w uchwalonej nowelizacji i ich wpływu na obowiązki procesowe pełnomocników i stron w toku postepowań odwoławczych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie są obecnie zasady wydawania i doręczania postanowień sądu II instancji?
 • Jak odbywają się doręczenia orzeczeń wraz z uzasadnieniami przez publikację w Portalu Informacyjnym?
 • Jak powinno przebiegać wniesienie apelacji od wyroku w procesie i od postanowienia w postępowaniu nieprocesowym?
 • Na czym polega prekluzja dowodowa w postępowaniu apelacyjnym?
 • Jakie zmiany zaszły w zakresie postępowania międzyinstancyjnego w toku postępowania apelacyjnego?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.


Prelegent zaprasza na szkolenie:

Program szkolenia

 1. Nowe zasady wydawania i doręczania postanowień sądu.
 2. Zasady publikacji wyroków.
 3. Skuteczne złożenie wniosku o uzasadnienie orzeczenia.
 4. Zmiany procedury w zakresie uzasadniania orzeczeń i sposobu ich doręczenia stronie i pełnomocnikom procesowym.
 5. Doręczenia orzeczeń wraz z uzasadnieniami przez publikację w Portalu Informacyjnym.
 6. Wniesienie apelacji od wyroku w procesie i od postanowienia w postępowaniu nieprocesowym.
 7. Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia zarzutu uchybień przepisom procesowym przez sąd w oparciu o treść art. 162 KPC.
 8. Kontrola niezaskarżalnych orzeczeń sądu I instancji w ramach art. 380 KPC.
 9. Formułowanie wniosków apelacyjnych i zakres związania nimi przez sąd odwoławczy.
 10. Prekluzja dowodowa w postępowaniu apelacyjnym.
 11. Zmiany w zakresie postępowania międzyinstancyjnego w toku postępowania apelacyjnego.
 12. Nowy skład sądu odwoławczego.
 13. Zasady rozpoznania apelacji na rozprawie i na posiedzeniu niejawnym.
 14. Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu zdalnym.
 15. Wyrok sądu odwoławczego i jego skutki.
 16. Uchylenie wyroku do ponownego rozpoznania.
 17. Nowy katalog zażaleń „pionowych” i „poziomych”.
 18. Zmiany w zakresie postępowania międzyinstancyjnego w postepowaniu zażaleniowym.
 19. Uzasadnianie postanowień w postępowaniu zażaleniowym.
 20. Zażalenia w postępowaniu egzekucyjnym.
 21. Skarga na orzeczenie referendarza.
 22. Przepisy przejściowe i wejście w życie ustaw z 9 marca 2023 r. i 7 lipca 2023 r.

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Uniwersytetu Wrocławskiego....
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck