Nowy model postępowania cywilnego 2024

Nowy model postępowania przygotowawczego. Nowy zakres obowiązków procesowych. Doręczenia pism sądowych. Rozprawy zdalne. Zmiany dotyczące apelacji, zażaleń, skargi na orzeczenie referendarza.

Nowy model postępowania cywilnego 2024

Opis szkolenia

Nowy model postępowania cywilnego 2024 po zmianach KPC wprowadzonych ustawami z 9.03.2023 r. i 7.07.2023 r. 

Ustawodawca już w 2019 r. rozpoczął gruntowną reformę procedury cywilnej. Reforma została zapoczątkowana ustawą z dnia 4.07.2019 r. (Dz.U. poz. 1469, z późn. zm.). Już po krótkim czasie obowiązywania nowej procedury cywilnej ujawnione zostały istotne problemy dotyczące praktycznego stosowania znowelizowanych przepisów. Zaistniała pilna konieczność podjęcia prac zmierzających do poprawienia dostrzeżonych błędów i wprowadzenia dalszych rozwiązań prowadzących do przyspieszenia postępowania cywilnego.

Realizując ten cel Sejm w dniu 9.03.2023 r. uchwalił zmiany w KPC i innych ustawach. Ustawa została opublikowana w Dz.U. z 31.03.2023 r. poz. 614 i w całości weszła w życie do dnia 1.07.2023 r. Zakres wprowadzonych zmian był bardzo szeroki i obejmował zarówno Kodeks postępowania cywilnego (zmiana 150 przepisów), jak i 15 innych ustaw. Zmiany procedury cywilnej dotyczyły zarówno postępowania rozpoznawczego w postępowaniu zwykłym i postępowaniach odrębnych, postępowań odwoławczych ale także postępowania klauzulowego i egzekucyjnego. Ustawa wprowadziła także nowy rodzaj postępowania odrębnego: Postępowanie z udziałem konsumentów.

Mimo wielości zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9.03.2023 r., już w dniu 7.07.2023 r. Sejm uchwalił kolejną zmianę KPC i niektórych innych ustaw. Zmiana ta była konieczna z uwagi na koniec obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i wygaśnięcia przepisów regulujących postępowanie cywilne w czasie pandemii. Ustawa z 7.07.2023 r. wprowadziła na stałe do KPC rozprawy zdalne znacznie modyfikując dotychczasowy sposób ich prowadzenia. Ustawa wprowadziła także do KPC regulacje dotyczące doręczeń elektronicznych pism sądowych przez Portal Informacyjny. Ustawa zmieniła składy orzekające w drugiej instancji oraz regulacje w zakresie kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Jednak najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą zaczęły obowiązywać od dnia 14.03.2024 r. Ustawa wprowadziła na stałe do KPC rozprawy zdalne znacznie modyfikując dotychczasowy sposób ich prowadzenia oraz reguluje nowe zasady dotyczące doręczeń elektronicznych pism sądowych przez Portal Informacyjny. Zakres zmian wymaga od pełnomocników dostosowania pracy do nowych wymagań procesowych. 

Uchwalone ustawy zmieniające KPC zwiększyły w istotny sposób zakres obowiązków procesowych stron i pełnomocników zawodowych oraz wprowadziły nowe instytucje procesowe.

W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in.:

 • zmiany dotyczące zakresu pełnomocnictwa procesowego i sposobu wykazywania umocowania,
 • zmiany dotyczące postępowań odwoławczych i postępowania klauzulowego,
 • zasady rozpoznawania spraw na posiedzeniu niejawnym i na rozprawie zarówno w sposób tradycyjny jak i w formie rozprawy zdalnej,
 • nowe zasady zgłaszania dowodów i formułowania wniosków dowodowych oraz prekluzji dowodowej,
 • nowy model postępowania przygotowawczego i jego wpływ na dalsze postępowanie rozpoznawcze,
 • zmiany dotyczące apelacji, zażaleń (w tym w postępowaniu egzekucyjnym) oraz skargi na orzeczenie referendarza,
 • zmiany dotyczące zarzutu potrącenia i jego skuteczności w procesie,
 • istotne ograniczenia wprowadzone w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym i ich wpływ na sytuację wierzyciela i dłużnika,
 • zmiany w zakresie doręczeń pism sądowych dokonywanych w formie elektronicznej przez publikację w portalu informacyjnym,
 • zmiany dotyczące doręczeń dokonywanych podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym zarówno przez pocztę jak i przez komornika.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu wskazanie najnowszych zmian w dotychczasowych przepisach, identyfikację problemów praktycznych oraz próbę ich rozwiązania. Szkolenie obejmować będzie wyjaśnienie wpływu zmian z 2023 r. na obowiązki procesowe stron i pełnomocników w roku 2024 r. oraz próbę wyjaśnienia zidentyfikowanych wątpliwości.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów. Szkolenie będzie pomocne również dla sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.


Prelegent zaprasza na szkolenie:

Program szkolenia

 1. Nowe wymagania dotyczące pozwu i pism procesowych.
 2. Nowy zakres pełnomocnictwa procesowego.
 3. Postępowanie przygotowawcze - nowy etap postępowania.
 4. Sposoby doręczeń dokonywanych przez sądy.
 5. Doręczenia podmiotom wpisanym do KRS i do CEIDG.
 6. Skutki awizowania przesyłki przez pocztę.
 7. Zmiana procedury doręczenia komorniczego pozwu i pierwszego pisma w sprawie.
 8. Sposoby doręczania pism sądowych pełnomocnikom zawodowym.
 9. Zasady działania Portalu Informacyjnego po zmianach KPC.
 10. Zasady wyznaczania rozpraw.
 11. Wideokonferencja i rozprawa zdalna - sposób przeprowadzenia.
 12. Możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym - warunki formalne.
 13. Dopuszczalność powództwa wzajemnego.
 14. Zmiany w zakresie zarzutu potrącenia podnoszonego w procesie.
 15. Zarządzenie przewodniczącego nakazującego wymianę przez strony pism przygotowawczych i jego wpływ na prekluzję dowodową.
 16. Prawidłowe formułowanie wniosków dowodowych.
 17. Podstawy pominięcia dowodów przez sąd.
 18. Zastrzeżenia do protokołu – art. 162 KPC.
 19. Dowody z dokumentów złożonych do akt, z kserokopii i z wydruków dowodów istniejących w postaci elektronicznej.
 20. Zeznania świadków na piśmie.
 21. Dowód z opinii biegłego.
 22. Orzeczenia wydawane na posiedzeniu niejawnym i po przeprowadzeniu rozprawy.
 23. Zasady skutecznego złożenia wniosku o uzasadnienie orzeczenia.
 24. Zmiany w zakresie uzasadniania orzeczeń i sposobu ich doręczenia stronie.
 25. Wniesienie apelacji od wyroku w procesie i postanowienia w postępowaniu nieprocesowym.
 26. Zmiany w zakresie postępowania międzyinstancyjnego w apelacji.
 27. Skład sądu odwoławczego.
 28. Wyrok sądu odwoławczego i jego skutki.
 29. Nowy katalog zażaleń „pionowych” i „poziomych”.
 30. Zmiany w zakresie postępowania międzyinstancyjnego w postępowaniu zażaleniowym.
 31. Uzasadnianie postanowień w postępowaniu zażaleniowym.
 32. Zmiany w postępowaniu gospodarczym.
 33. Nowy rodzaj postępowania odrębnego - postępowanie z udziałem konsumentów.
 34. Zmiany w zakresie postępowania klauzulowego.
 35. Wpływ przedawnienia roszczenia na możliwość wszczęcia i prowadzenia egzekucji.
 36. Ograniczenia dotyczące zbywania wierzytelności po wydaniu wyroku i po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.
 37. Przepisy przejściowe i wejście w życie ustaw z 9 marca 2023 r. i z 7 lipca 2023 r.

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Uniwersytetu Wrocławskiego....
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck