Przeciwdziałanie przemocy domowej - rewolucyjne zmiany w ustawie

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej 2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej - rewolucyjne zmiany w ustawie

Opis szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy przedstawicielom samorządów na temat ich nowych obowiązków w związku z nowelizacją przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Na szkoleniu omówione będą przepisy dotyczące procedury „Niebieskiej Karty” oraz rozwiązania mające służyć poprawie sytuacji osób dotkniętych przemocą.

Rozwiązania nowej ustawy mają na celu ochronę przed przemocą domową, poprawę funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy na szczeblu centralnym, regionalnym oraz na szczeblu samorządu terytorialnego.

Przepisy ustawy stosuje się także w przypadku zagrożenia przemocą domową oraz podejrzenia stosowania przemocy domowej. Oddziaływanie nowej ustawy obejmuje również osoby podejrzane o stosowanie przemocy domowej, także w przypadku ustalenia występowania zagrożenia przemocą domową oraz w przypadku podejrzenia stosowania przemocy domowej.  W nowych porzepisach uregulowano kwestię konieczności stosowania narzędzi przewidzianych w przepisach ustawy, co ma znaczenie w działaniach o charakterze profilaktycznym.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Na czym polega diagnozowanie przemocy w oparciu o jej nową definicję?
 • Jak wygląda obecnie pomoc dla osób doznających przemocy – nowe formy wsparcia?
 • Na czym polegają odziaływania korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno - terapeutyczne wobec osób stosujących przemoc?
 • Jakie są nowe zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy dla gminy, powiatu i województwa?
 • Jakie są nowe wymogi wobec osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie?
 • Na czym polega działalność zespołu interdyscyplinarnego (ZI) i jakie są jego zadania?
 • Jaki wpływ ma działanie grup roboczych na działanie grup diagnostyczno-pomocowych? 

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - pracowników socjalnych, asystentów rodziny (OPS, CUS, OIK), gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych oraz członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno - pomocowych (dawnej roboczych).

Szkolenie dedykowane jest również gminom, oświacie, kuratorom sądowym, prokuratorom – w ramach zespołów interdyscyplinarnych.

W szkoleniu mogą wziąć udział także pracownicy powiatów, bowiem do nich należy opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej, i m.in. zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej

W grupie docelowej szkolenia znajdują się również pracownicy samorządu województwa, bowiem do nich należy w szczególności: opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy domowej, inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, opracowywanie ramowych programów ochrony osób doznających przemocy domowej oraz ramowych programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych. 

Program szkolenia

Termin szkolenia:  29.11.2023 10:00-14:00


 1. Założenia nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 2. Analiza i ocena wprowadzonych zmian pod kątem ich skuteczności i wymierności.
 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej na szczeblu samorządowym – zadania gminy, powiatu i województwa – praktyczne spojrzenie na zagadnienie.
 4. Znaczenie zmian definicji przemocy i krąg osób doznających przemocy – jak to będzie wyglądało w rzeczywistości?
 5. Zasady funkcjonowania ZI i GDP, nowe obowiązki przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego – jak sobie z tym poradzić?
 6. Uchylanie się sprawcy przemocy od współpracy – konsekwencje.
 7. Nowe, skuteczne sposoby reakcji zespołów interdyscyplinarnych wobec sprawcy przemocy. 
 8. Postępowanie skargowe na działalność ZI lub GDP.

Podinspektor Policji w stanie spoczynku, realizująca czynności m.in. w ramach zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, prowadzenia spraw karnych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej czy przestępczości nieletnich....
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo samorządowe.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck