• Szkolenie zamknięte

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce

Regulamin ZFŚS. Katalog osób uprawnionych do korzystania ze środków ZFŚS. Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce

Opis szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest funduszem stosowanym przez wielu pracodawców, w sferze budżetowej w większości obowiązkowym. Stosowanie przepisów ustawy o ZFŚS od lat wywołuje wiele problemów, z których znaczna część związana jest niestety z nieprecyzyjnymi zapisami regulaminu lub całkowitym brakiem odniesienia się w nim do pewnych kwestii. Problemy dotyczą także  osób uprawnionych do korzystania z funduszu oraz wydatkowania środków ZFŚS – zasad zastosowania kryterium socjalnego i poszczególnych jego elementów do konkretnych świadczeń z funduszu.

Szkolenie obejmuje kwestie związane z regulaminem ZFŚS, osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS  oraz kryteria, jakimi należy się kierować przyznając świadczenia z funduszu. 

Na szkoleniu zostaną omówione m.in.:

 • niezbędny zakres regulaminu ZFŚS,
 • przykładowe rozwiązania, jakie można zawrzeć w regulaminie,
 • ustawowy katalog osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych,
 • przykładowe zapisy regulaminu ZFŚS dotyczące osób uprawnionych,
 • ustawowe zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS i ich przełożenie na poszczególne świadczenia.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu ZFŚS w obszarach tematycznych objętych programem szkolenia.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które zajmują się kwestiami ZFŚS, w tym planowaniem wydatków ZFŚS, przyznawaniem świadczeń  i ich rozliczaniem – m.in. pracowników działów kadrowych, HR i płac, właścicieli firm i osób zarządzających, właścicieli i pracowników biur kadrowo-księgowych, członków komisji socjalnych.


Co wyróżnia szkolenia zamknięte Beck Akademii?

 • Dopracowanie tematu

  Opracowanie tematu - program szkolenia dostosujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe - przygotowujemy kompleksowe materiały szkoleniowe, w tym publikacje Wydawnictwa C.H.Beck. Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu, otrzymuje imienny certyfikat.

 • Doświadczeni prelegenci

  Doświadczeni prelegenci - szkolenia prowadzą wieloletni praktycy z szerokim doświadczeniem, zorientowani na przekazanie kompletnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy.

 • Szkolenie online

  Forma szkolenia - oferujemy możliwość wyboru formuły szkolenia (stacjonarnie lub online) oraz sposobu prowadzenia zajęć (wykład, warsztaty, ćwiczenia).

Program szkolenia

Przykładowy program szkolenia:

1. Regulamin ZFŚS.

 • Konieczna treść regulaminu.
 • Poszczególne zapisy regulaminu.
 • Odpisy na ZFŚS w regulaminie, w tym zwiększenia na osoby niepełnosprawne oraz dodatkowe odpisy na emerytów i rencistów.

2. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS.

 • Katalog ustawowy.
 • Pojęcie pracownika (w tym często zgłaszane wątpliwości dotyczące uprawnień do korzystania z ZFŚS przez osoby nieobecne – np. na urlopach wychowawczych czy bezpłatnych).
 • Emeryt i rencista.
 • Konieczność wprowadzenia regulacji dotyczących członków rodziny do regulaminu ZFŚS.
 • Możliwy i minimalny zakres pojęcia „członkowie rodziny” w regulaminie ZFŚS.

3. Kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS.

 • Kryterium socjalne.
 • Co oznaczają pojęcia: sytuacja życiowa, materialna, rodzinna?
 • Czy należy stosować zawsze wszystkie elementy kryterium socjalnego?
 • Czy przy niektórych świadczeniach można zastosować równą dostępność dla wszystkich uprawnionych.

Program szkolenia zamkniętego dostosujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy.

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, były pracownik jednego z wojewódzkich urzędów pracy. Autor i współautor 40 książek i ponad 2000 artykułów z tego zakresu. Doświadczony szkoleniowiec - przeprowadzonych ponad 3000...

To szkolenie możemy dostosować do Twoich potrzeb i przygotować je w formie szkolenia zamkniętego. 

Prześlij zapytanie ofertowe na [email protected] wskazując temat i miejsce szkolenia oraz liczbę uczestników i profil zawodowy grupy szkoleniowej.