Proces frankowy w praktyce z uwzględnieniem wyroku TSUE z 15.6.2023 r.

Aktualna sytuacja procesowa spraw frankowych. Klauzule niedozwolone w kredytach frankowych. Sposoby rozliczenia roszczeń stron. Mechanizmy ochrony konsumentów.

Proces frankowy w praktyce z uwzględnieniem wyroku TSUE z 15.6.2023 r.

Opis szkolenia

Roszczenia wynikające z kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty obcej (najczęściej do franka szwajcarskiego), zwane powszechnie kredytami frankowymi, powodują wiele problemów natury prawnej i praktycznej.

Brak systemowego rozwiązania ustawowego spowodował, że kredytobiorcy wystąpili indywidualnie z roszczeniami przeciwko bankom, formułując różnego rodzaju roszczenia. Brak ustawy regulującej rozliczenia z kredytów frankowych i rozbieżność orzecznictwa spowodowała skierowanie przez I Prezes Sądu Najwyższego pytania prawnego, zawierającego sześć podstawowych zagadnień związanych z roszczeniami wynikającymi z rozliczenia kredytów (III CZP 11/21). Brak orzeczenia Sądu Najwyższego powoduje konieczność odpowiedzi na pytania o sposób rozliczenia kredytów w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. 

Najnowsze orzecznictwo wyjaśnia wiele dotychczasowych problemów podnoszonych w czasie procesów frankowych, w tym: przesądza, że klauzula indeksacyjna oparta o tabele kursów walut jest sprzeczna z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej (Uchwała SN z 28 kwietnia 2022 r. III CZP 40/22), określa skutki uznania zapisów umowy dotyczących głównych świadczeń stron za abuzywne i określa zasady rozliczeń stron zgodnie z teorią dwóch kondykcji (Uchwała SN z 7 maja 2021 r. II CZP 6/21), zakazuje zastępowania klauzul abuzywnych innymi regulacjami bez zgody konsumenta (Wyrok TSUE z 8 września 2022 r. w połączonych sprawach od C-80/21 do C-82/2), określa zasady rozliczeń w oparciu o zwrot świadczeń nienależnych na podstawie art. 410 KC w zw. z art. 405 KC (Uchwała SN z 16 lutego 2021 r. III CZP 11/20), precyzuje pojęcie konsumenta (Wyroki TSUE z 8 czerwca 2023 r. w sprawach C-455/21 i C-570/21), rozstrzyga problem zawieszania postępowań prowadzonych przeciwko bankowi w restrukturyzacji (Wyrok TSUE z 15 czerwca 2023 r. C-287/22) i co najważniejsze rozstrzyga o roszczeniu banków przeciwko kredytobiorcom z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytowego (Wyrok TSUE z dnia 15.06.2023 r. C-520/21). Szkolenie stanowić będzie próbę odpowiedzi na zagadnienia prawne sformułowane w pytaniu skierowanym do pełnego składu SN (III CZP 11/21) bez konieczności oczekiwania na zajęcie ostatecznego stanowiska przez Sąd Najwyższy.

Szkolenie będzie stanowiło próbę odpowiedzi na podstawowe pytania z zakresu problematyki rozliczeń kredytów frankowych.

Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu roszczeń, wynikających z zawarcia umów walutowych oraz indeksowanych i denominowanych do waluty obcej (szczególnie franka szwajcarskiego).

W trakcie szkolenia zostaną omówione: 

 • wyrok TSUE w sprawie C-520/21 (wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytowego),
 • aktualna sytuacja procesowa spraw frankowych zawisłych przez Sądami powszechnymi w sytuacji braku Uchwały Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21,
 • dotychczas wydane orzeczenia w sprawach rozpoznanych przez TSUE oraz przez Sąd Najwyższy dotyczące „kredytów frankowych”,
 • akty prawa krajowego i europejskiego, dotyczące zawierania umów w oparciu o walutę obcą oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego dotyczącego sposobu zakresu i sposobu dochodzenia roszczeń związanych z zawarciem umowy o kredyt hipoteczny w oparciu o waluty obce,
 • kluczowe zagadnienia związane z procesami frankowymi takie jak: rozróżnienie rodzajów kredytów związanych z walutą obcą, rodzaje roszczeń kredytobiorców i banków, przedawnienie roszczeń, spread walutowy, zawieszenie postępowań sądowych, żądanie zabezpieczenia roszczeń kredytobiorców,
 • rodzaje powództw jakie mogą zostać wytoczone w związku z wykonaniem umów kredytowych w tym powództwa o stwierdzenie nieważności umowy, powództwa o uznanie niektórych klauzul umownych za abuzywne i powództwa o zmianę kredytu na złotowy (tzw. odfrankowanie) oraz skutków wyroków wydanych w tych sprawach,
 • możliwe roszczenia banków wynikające z korzystania z kapitału i sposób obliczania przedawnienia roszczeń kredytobiorców i roszczeń banków.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Czym różnią się kredyty walutowe oraz indeksowane i denominowane do waluty obcej?
 • Jakie są sposoby obliczania oprocentowania kredytów frankowych?
 • Jakie mechanizmy ochrony konsumentów zawarte są w Dyrektywie Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich?
 • Jakie są rodzaje powództw w sprawach frankowych?
 • Jakie klauzule są niedozwolone w kredytach frankowych?
 • Jakie są sposoby rozliczenia roszczeń stron?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, w szczególności związanych z kredytami walutowymi, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Program szkolenia

 1. Rozróżnienie kredytów walutowych oraz indeksowanych i denominowanych do waluty obcej.
 2. Sposoby obliczania oprocentowania kredytów frankowych.
 3. Różnica między indeksami LIBOR i WIBOR oraz skutki wygaśnięcia indeksu LIBOR.
 4. Geneza problemów związanych z kredytami opartymi na walucie obcej (CHF).
 5. Mechanizmy ochrony konsumentów przewidziane w Dyrektywie Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. UE.L 1993/95/29).
 6. Dopuszczalność zawierania kredytów walutowych w Prawie Bankowym.
 7. Rodzaje powództw w sprawach frankowych.
 8. Powództwo o ustalenie nieważności umowy (stwierdzenie nieważności).
 9. Powództwo o „odfrankowanie” umowy (zmiany kredytu na kredyty złotówkowy) i sposób wyliczenia roszczenia.
 10. „Odfrankowanie” umowy a stwierdzenie jej nieważności – skutki dla kredytobiorcy i banku w tym w zakresie zabezpieczenia hipotecznego.
 11. Unieważnienie umowy a żądanie zwrotu nadpłaconego kredytu jako bezpodstawnego wzbogacenia banku.
 12. Unieważnienie umowy a roszczenia banku o wynagrodzenie za korzystanie z kredytu.
 13. Klauzule niedozwolone w kredytach frankowych.
 14. Problematyka „spreadu” walutowego.
 15. Sposoby rozliczenia roszczeń stron - teoria salda, a teoria dwóch kondykcji.
 16. Przedawnienie roszczeń kredytobiorcy i przedawnienie roszczeń banków.
 17. Dopuszczalność dochodzenia roszczenia po spłacie kredytu frankowego.
 18. Zagadnienia procesowe w sprawach frankowych: zabezpieczenie roszczeń kredytobiorców, opinia biegłego, zawieszenie postępowania.
 19. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie kredytów frankowych, w tym najnowszy wyrok TSUE w sprawie C-520/21.
 20. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie kredytów frankowych.
 21. Skutki braku uchwały Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21 i aktualna sytuacja procesowa spraw frankowych zawisłych przez sądami powszechnymi.
 22. Pytania prawne oczekujące na rozstrzygniecie Sądu Najwyższego w sprawach III CZP 6/21, III CZP 13/21, III CZP 46/21 i III CZP 54/21.

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Uniwersytetu Wrocławskiego....
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersji przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck