Od pozwu do wyroku - postępowanie przed sądem I instancji po zmianach KPC z 9.03.2023 r.

Zmiany w postępowaniu rozpoznawczym. Nowe zasady prekluzji dowodowej. Nowe obowiązki procesowe. Doręczenia przez Portal Informacyjny. Rozprawy zdalne.

Od pozwu do wyroku - postępowanie przed sądem I instancji po zmianach KPC z 9.03.2023 r.

Opis szkolenia

Po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z dnia 4.07.2019 r. (Dz. U. poz. 1469, z późn. zm.), ujawnione zostały problemy dotyczące praktycznego stosowania przepisów. Zaistniała pilna konieczność podjęcia prac zmierzających do poprawienia dostrzeżonych błędów i wprowadzenia dalszych rozwiązań prowadzących do przyspieszenia postępowania cywilnego. Realizując ten cel Sejm w dniu 9.03.2023 r. uchwalił ponad 150 zmian w Kodeksie postępowania cywilnego i kilkunastu innych ustawach (Dz.U. z 31.03.2023 r. poz. 614). Nowelizacja weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (w dniu 1.07.2023 r.), ale niektóre zmiany zaczęły obowiązywać już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ponadto w dniu 7.07.2023 r. uchwalono kolejną zmianę, obejmującą wprowadzenie do KPC doręczeń pism sądowych przez Portal Informacyjny, możliwości prowadzenia rozpraw zdalnych i zmianę składu sądu w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym. Zagadnienia te zostaną również omówione na szkoleniu.

Zakres uchwalonych zmian jest bardzo szeroki i dotyczy zarówno postępowania rozpoznawczego w postępowaniu zwykłym i postępowaniach odrębnych jak i postępowań odwoławczych. Uchwalone zmiany obejmują postępowanie pierwszoinstancyjne, postępowania odwoławcze, postępowanie klauzulowe i egzekucyjne. Ustawa wprowadza także nowy rodzaj postępowania odrębnego „postępowanie z udziałem konsumentów". Uchwalona ustawa zwiększa także zakres obowiązków procesowych pełnomocników zawodowych.

Szkolenie obejmować będzie tok postępowania pierwszoinstancyjnego od złożenia pozwu do wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym jak i po przeprowadzeniu rozprawy. W zakresie postępowania pierwszoinstancyjnego omówione zostaną nowe regulacje dotyczące pełnomocnictw procesowych, zasad zgłaszania dowodów i formułowania wniosków dowodowych, prekluzji dowodowej, doręczeń dokonywanych w toku procesu pocztą i przez Publikacje w Portalu Orzeczeń. W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady rozpoznawania spraw na posiedzeniu niejawnym i na rozprawie zarówno w sposób tradycyjny jak i w formie rozprawy zdalnej. Przedstawiony zostanie nowy model postępowania przygotowawczego i jego wpływ na dalsze postępowanie rozpoznawcze. Zostanie także omówiony nowy rodzaj postępowania odrębnego – postępowanie z udziałem konsumentów.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu wskazanie zmian w przepisach dotychczasowych, identyfikację problemów praktycznych oraz próbę ich rozwiązania. Szkolenie obejmować będzie wskazanie głównych zmian zawartych w uchwalonej nowelizacji i ich wpływu na obowiązki procesowe stron. 

Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • jak zmieniła się organizacja postępowania cywilnego,
 • jakie są nowe wymogi pozwu i pism procesowych,
 • o obowiązku złożenia odpowiedzi na pozew i skutkach jego niezłożenia,
 • o nowym zakresie pouczeń stron w postępowaniu,
 • o przebiegu postępowania przygotowawczego i jego skutkach,
 • jakie są zasady doręczeń w postępowaniu cywilnym,
 • jak zmieniły się zasady doręczeń do podmiotów wpisanych do KRS i przedsiębiorców wpisanych do CEIDG,
 • jak przebiega procedura doręczenia pozwu przez powoda za pośrednictwem komornika i jakie koszty się z tym wiążą,
 • o możliwości wzajemnego doręczania pism procesowych e-mailem przez profesjonalnych pełnomocników,
 • co to jest Portal Informacyjny i jak działa,
 • jak są doręczane pisma sądowe pełnomocnikom zawodowym,
 • jakie są skutki doręczeń elektronicznych dokonywanych w postępowaniu cywilnym, jakie są zasady planowania rozpraw,
 • o prekluzji dowodowej i jej skutkach,
 • jak zmieniły się zasady dotyczące powoływania dowodów i wniosków dowodowych,
 • o sposobie przeprowadzania dowodu z dokumentów,
 • o postanowieniach dowodowych,
 • o sposobie złożenia zastrzeżenia do protokołu w trybie art. 162 KPC,
 • o zeznaniach świadka na piśmie,
 • o zmianach w zakresie dowodu z opinii biegłego,
 • o możliwości wykorzystania opinii sporządzonych przez biegłych w innych sprawach,
 • o warunkach przeprowadzenia wideokonferencji i rozprawy zdalnej.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 

Prelegent zaprasza na szkolenie

Program szkolenia

 1. Nowe wymagania dotyczące pozwu i pism procesowych.
 2. Obligatoryjność złożenia odpowiedzi na pozew i skutki jego niezłożenia.
 3. Nowy etap postępowania - postępowanie przygotowawcze.
 4. Sposoby doręczeń dokonywanych przez sądy.
 5. Doręczenia podmiotom wpisanym do KRS.
 6. Doręczenia podmiotom gospodarczym wpisanym do CEIDG.
 7. Skutki awizowania przesyłki przez pocztę.
 8. Procedura doręczenia komorniczego na zlecenie powoda.
 9. Doręczanie pism sądowych pełnomocnikom zawodowym.
 10. Zasady działania Portalu Informacyjnego jako systemu służącego do doręczeń elektronicznych.
 11. Skutki doręczania dokonanego poprzez umieszczenie pisma sądowego w Portalu Informacyjnym.
 12. Postępowanie przygotowawcze - nowy etap postępowania.
 13. Zasady wyznaczania rozpraw.
 14. Wideokonferencja a rozprawa zdalna - sposób przeprowadzenia, podobieństwa i różnice.
 15. Warunki techniczne niezbędne do przeprowadzenia rozprawy zdalnej i wideokonferencji.
 16. Możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym - warunki formalne.
 17. Dopuszczalność powództwa wzajemnego.
 18. Zarzut potrącenia.
 19. Zarządzenie przewodniczącego nakazującego wymianę przez strony pism przygotowawczych.
 20. Wnioski dowodowe.
 21. Postanowienia dowodowe.
 22. Podstawy pominięcia dowodów przez sąd.
 23. Zastrzeżenia do protokołu – art. 162 KPC.
 24. Dowody z dokumentów złożonych do akt.
 25. Zeznania świadków na piśmie.
 26. Dowód z opinii biegłego.
 27. Wykorzystanie w procesie opinii sporządzonej w innej sprawie.
 28. Zakres zmian uchwalonych ustawą z dnia 9 marca 2023 r.

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Uniwersytetu Wrocławskiego....
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersji przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck