Praktyczne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych w JST

Sprawozdania finansowe za III kwartał 2023 r.

Praktyczne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych w JST

Opis szkolenia

Zasady sporządzania sprawozdań o zobowiązaniach i należnościach ze szczegółowym wyjaśnieniem na przykładach dla jednostek sektora finansów publicznych, w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 652). 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z obszaru sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych. Tematyka szkolenia, liczne przykłady, wyjaśnienia eksperta na podstawie rzeczywistych sytuacji, problemów występujących w praktyce zostały dobrane tak, aby osoby sporządzające omawiane sprawozdania uzyskały szczegółową, aktualną wiedzę w przedmiotowym zakresie. Formuła szkolenia została przygotowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, w których najczęściej występują problemy, których rozwiązanie ułatwią zaprezentowane aktualne wyjaśnienia i interpretacje Ministerstwa Finansów.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania, wdrożenie których pozwoli uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości. Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, księgowych, audytorów wewnętrznych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych (OPS-y, placówki oświatowe publiczne), samorządowych osób prawnych (instytucji kultury, SP ZOZ, WORD), pracowników służb finansowych, audytorów wewnętrznych i pracowników kontroli wewnętrznej państwowych jednostek budżetowych, sądów, państwowych osób prawnych, państwowych instytucji kultury, uczelni publicznych, uczelni medycznych, państwowych SP-ZOZ-ów.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 6.10.2023 10:00-15:00


 1. Omówienie ogólnych zasad sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Rozporządzenie Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 652).
 2. Formy przekazywania sprawozdań - prawidłowa realizacja obowiązków sprawozdawczych z uwzględnieniem dostępnego oprogramowania.
 3. Odpowiedzialność za prawidłowość, terminowość sporządzania i przekazywania sprawozdań – istotne elementy i wybrane przykłady z orzecznictwa.
 4. Zasady korygowania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
 5. Sprawozdanie Rb-Z :
   • Termin powstania zobowiązania - prawidłowe stosowanie definicji.
   • Prawidłowe wykazywanie zobowiązań z tytułu: zakupów na raty, leasingu finansowego, długoterminowych umów nienazwanych.
   • Zobowiązania wymagalne – ustalenie kwot zobowiązań wymagalnych.
   • Zasady wykazywania potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.
   • Omówienie na przykładach sposobu sporządzania części C3.
   • Prawidłowe wykazywanie danych w części D i odsetek w części E.
 6. Sprawozdanie Rb-N:
   • Prawidłowe ustalanie wartości nominalnej należności.
   • Należności wyłączone z wykazywania w sprawozdaniu Rb-N.
   • Wykazywanie gotówki, środków pieniężnych w drodze i należności jednostki opłaconych kartą płatniczą.
   • Prawidłowe wykazywanie zaliczek, nadpłat, refundacji, należności z tytułu sprzedaży, najmu czy dzierżawy.
 7. Sprawozdanie Rb-ZN  - o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych:
   • Jak wykazywać dane dotyczące należności, środków na rachunku, gotówki  Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami?
   • Wykazywanie należności z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości Skarbu Państwa.
 8. Analiza aktualnych wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Ekonomistka. Naczelniczka Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej. Specjalistka w dziedzinie sprawozdawczości i finansów publicznych. Autorka licznych artykułów publikowanych w „Finansach Komunalnych”...
System Legalis Administracja

Dostęp do Systemu Legalis Administracja

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Administracja Moduł Finanse publiczne, Księgowość i Podatki

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck