Skuteczne zaskarżenie orzeczeń sądowych - postępowania odwoławcze po zmianach KPC z 9.03.2023 r.

Wniosek o uzasadnienie orzeczenia. Apelacja "pozorna" i jej skutki. Zmiany w postępowaniu międzyinstancyjnym w apelacji i postępowaniu zażaleniowym. Nowy katalog zażaleń "pionowych" i "poziomych".

Skuteczne zaskarżenie orzeczeń sądowych - postępowania odwoławcze po zmianach KPC z 9.03.2023 r.

Opis szkolenia

Po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z dnia 4.07.2019 r. (Dz.U. poz. 1469, z późn. zm.), ujawnione zostały problemy dotyczące praktycznego stosowania przepisów w zakresie postępowań odwoławczych. Pilna konieczność podjęcia prac zmierzających do poprawienia dostrzeżonych błędów i wprowadzenia dalszych rozwiązań prowadzących do przyspieszenia postępowania cywilnego doprowadziła do uchwalenia przez Sejm w dniu 9.03.2023 r. ponad 150 zmian w Kodeksie postępowania cywilnego i kilkunastu innych ustawach (Dz.U. z 31.03.2023 r. poz. 614). Nowelizacja weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (w dniu 1.07.2023 r.), ale niektóre zmiany zaczęły obowiązywać już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zakres uchwalonych zmian jest bardzo szeroki i dotyczy zarówno postępowania rozpoznawczego w postępowaniu zwykłym i postępowaniach odrębnych jak i postępowań odwoławczych. Uchwalone zmiany obejmują postępowanie pierwszoinstancyjne, postępowania odwoławcze, postępowanie klauzulowe i egzekucyjne. Ustawa wprowadza także nowy rodzaj postępowania odrębnego - postępowanie z udziałem konsumentów. Uchwalona ustawa zwiększa także zakres obowiązków procesowych pełnomocników zawodowych.

Szkolenie obejmować będzie tok postępowań odwoławczych od wydania wyroku lub postanowienia do wydania orzeczenia drugoinstancyjnego zarówno na posiedzeniu niejawnym jak i po przeprowadzeniu rozprawy. W zakresie postępowań odwoławczych omówione zostaną nowe regulacje dotyczące skutecznego złożenia wniosku o uzasadnienie jako warunku zaskarżenia orzeczenia a także wymogów formalnych i merytorycznych apelacji. Omówione zostaną także przesłanki tzw. apelacji pozornej. W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady rozpoznawania apelacji od wyroków tak na posiedzeniu niejawnym i na rozprawie zarówno w sposób tradycyjny jak i w formie rozprawy zdalnej. Przedstawiony zostanie nowy model postępowań zażaleniowych tak pionowych jak i poziomych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu wskazanie zmian w przepisach dotychczasowych, identyfikację problemów praktycznych oraz próbę ich rozwiązania. Szkolenie obejmować będzie wskazanie głównych zmian zawartych w uchwalonej nowelizacji i ich wpływu na obowiązki procesowe stron.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 11.12.2023 14:00-18:00


 1. Zasady skutecznego złożenia wniosku o uzasadnienie orzeczenia.
 2. Zmiany procedury w zakresie uzasadniania orzeczeń i sposobu ich doręczenia stronie i pełnomocnikom procesowym.
 3. Wniesienie apelacji od wyroku w procesie i postanowienia w postępowaniu nieprocesowym.
 4. Apelacja „pozorna” i jej skutki.
 5. Zmiany w zakresie postępowania międzyinstancyjnego w apelacji.
 6. Zasady rozpoznania apelacji na rozprawie i na posiedzeniu niejawnym.
 7. Wyrok sądu odwoławczego i jego skutki.
 8. Uchylenie wyroku do ponownego rozpoznania.
 9. Nowy katalog zażaleń „pionowych” i „poziomych”.
 10. Zmiany w zakresie postępowania międzyinstancyjnego w postepowaniu zażaleniowym.
 11. Uzasadnianie postanowień w postępowaniu zażaleniowym.
 12. Zażalenia w postępowaniu egzekucyjnym.
 13. Skarga na orzeczenie referendarza.
 14. Przepisy przejściowe i wejście w życie ustawy z 9 marca 2023 r.

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Uniwersytetu Wrocławskiego....
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck