KPC: Przebieg rozprawy i postępowanie dowodowe z uwzględnieniem zmian KPC z 9.03.2023 r.

Zasady planowania i wyznaczania rozpraw. Prekluzja dowodowa. Wnioski dowodowe. Zmiany w zakresie dowodu z opinii biegłego. Rozprawa zdalna i wideokonferencja

KPC: Przebieg rozprawy i postępowanie dowodowe z uwzględnieniem zmian KPC z 9.03.2023 r.

Opis szkolenia

Po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z dnia 4.07.2019 r. (Dz. U. poz. 1469, z późn. zm.), ujawnione zostały problemy dotyczące praktycznego stosowania przepisów. Pilna konieczność podjęcia prac zmierzających do poprawienia dostrzeżonych błędów i wprowadzenia dalszych rozwiązań prowadzących do przyspieszenia postępowania cywilnego doprowadziła do uchwalenia przez Sejm w dniu 9.03.2023 r. zaprojektowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w KPC i innych ustawach.

Ustawa po uchwaleniu w dniu 9.03.2023 r. przez Sejm została skierowana do Prezydenta RP. Ustawa w większości zacznie obowiązywać po 3 miesiącach od opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Zakres uchwalonych zmian jest bardzo szeroki i dotyczy zarówno postępowania rozpoznawczego w postępowaniu zwykłym i postępowaniach odrębnych jak i postępowań odwoławczych. Uchwalone zmiany obejmują postępowanie pierwszoinstancyjne, postępowania odwoławcze, postępowanie klauzulowe i egzekucyjne. Ustawa wprowadza również nowy rodzaj postępowania odrębnego „postępowanie z udziałem konsumentów, a także zwiększa zakres obowiązków procesowych pełnomocników zawodowych.

Szkolenie obejmować będzie przebieg postępowania rozpoznawczego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania dowodowego. Omówione zostaną zmiany wprowadzone ustawą w dniu 9 marca 2023 r.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu wskazanie zmian w zakresie przebiegu rozprawy i postępowania dowodowego, identyfikację problemów praktycznych oraz próbę ich rozwiązania. Szkolenie obejmować będzie wskazanie głównych zmian zawartych w uchwalonej nowelizacji i ich wpływu na procedurę cywilną.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

 • Jakie będą wymagania dotyczące pism procesowych w zakresie formułowania wniosków dowodowych?
 • Jakie są różnice między wideokonferencją a rozprawa zdalną?
 • O prekluzji dowodowej w postępowaniu gospodarczym.
 • Jakie będą warunki formalne niezbędne do przeprowadzenia rozprawy zdalnej i wideokonferencji?
 • Jakie będą zasady przeprowadzania dowodu z dokumentów?
 • Jakie zajdą zmiany w zakresie zarzutu potrącenia podnoszonego w procesie?
 • Jaką moc będzie miał dowód z przesłuchania stron i opinii biegłych?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 30.03.2023 14:00-17:00


 1. Nowe wymagania dotyczące pism procesowych w zakresie formułowania wniosków dowodowych.
 2. Zasady wyznaczania rozpraw.
 3. Wideokonferencja a rozprawa zdalna - sposób przeprowadzenia, podobieństwa i różnice.
 4. Warunki formalne i techniczne niezbędne do przeprowadzenia rozprawy zdalnej i wideokonferencji.
 5. Możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym - warunki formalne.
 6. Dopuszczalność powództwa wzajemnego.
 7. Zmiany w zakresie zarzutu potrącenia podnoszonego w procesie.
 8. Zarządzenie przewodniczącego nakazującego wymianę przez strony pism przygotowawczych i jego wpływ na prekluzję dowodową.
 9. Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym.
 10. Prawidłowe formułowanie wniosków dowodowych.
 11. Podstawy pominięcia dowodów przez sąd.
 12. Zastrzeżenia do protokołu – art. 162 KPC.
 13. Dowody z dokumentów złożonych do akt, z kserokopii i z wydruków dowodów istniejących w postaci elektronicznej.
 14. Zeznania świadków na piśmie.
 15. Dowód z przesłuchania stron.
 16. Dowód z opinii biegłego.
 17. Zasady ustalenia wynagrodzenia biegłego.
 18. Wykorzystanie w procesie opinii sporządzonej w innej sprawie.

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Uniwersytetu Wrocławskiego....
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck