Ochrona dóbr osobistych w Internecie

Jak skutecznie dochodzić roszczeń cywilnoprawnych w związku z naruszeniami dóbr osobistych w Internecie?

Ochrona dóbr osobistych w Internecie

Opis szkolenia

Jak efektywnie zażądać usunięcia bezprawnych treści z Internetu, a jak bronić się przed nieuprawnionymi żądaniami? Kto odpowiada za bezprawne treści w Internecie? Jakie zmiany w prawie wprowadza Akt o Usługach Cyfrowych?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom nie tylko poznania ram prawnych odpowiedzialności za publikowanie różnego rodzaju bezprawnych treści w środowisku internetowym (ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych), lecz także zdobycia szerokiej, praktycznej wiedzy na temat ryzyk prawnych związanych z takimi aktywnościami i sposobów, które pozwalają te ryzyka skutecznie eliminować.

Celem szkolenia jest również omówienie skutecznych sposobów ochrony dóbr osobistych w Internecie (zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych), ze szczególnym uwzględnieniem możliwości jakie zapewniają serwisy internetowe oraz tych, które wynikają z przepisów prawa. Dodatkową zaletą szkolenia jest spojrzenie na zgłoszenia użytkowników także z perspektywy administratorów serwisów internetowych oraz uwzględnienie najnowszych zmian w prawie, w tym tych wynikających z Aktu o Usługach Cyfrowych.

Udział w szkoleniu pozwoli:

 • usystematyzować wiedzę na temat zasad ochrony dóbr osobistych osób prawnych i osób fizycznych (w szczególności renomy i dobrego imienia) z uwzględnieniem specyfiki Internetu,
 • poznać praktyczne możliwości dochodzenia swoich praw z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych przez administratorów serwisów internetowych (formularze, flagowanie, zawiadomienia),
 • ustalić procedurę dochodzenia roszczeń w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko lub skutki naruszenia,
 • wdrożyć metodykę oceny dokonywanych zgłoszeń i właściwe sposoby reakcji – w przypadku administratorów serwisów internetowych,
 • zapoznać się z aktualnym orzecznictwem i wiodącymi trendami w zakresie kształtowania odpowiedzialności za bezprawne treści w Internecie,
 • zidentyfikować istotne zmiany jakie wprowadza Akt o Usługach Cyfrowych, w tym w szczególności w zakresie nowej procedury notice&takeaction.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla prawników oraz przedsiębiorców, dla których Internet stanowi istotny sposób komunikacji, a także administratorów serwisów internetowych.

Program szkolenia

10:00-11:15Specyfika procesu o ochronę dóbr osobistych.

 • Szczególna konstrukcja odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych (naruszenie, bezprawność, wina).
 • Ochrona dóbr osobistych osób prawnych.
 • Postępowanie w sprawach prasowych o naruszenie dóbr osobistych.
 • Samodzielne kompletowanie dowodów oraz nowe reguły zabezpieczenia oraz wyjawiania/wydawania dowodów w postępowaniu sądowym.
 • Zabezpieczenie roszczeń w procesie o ochronę dóbr osobistych.
 • Zgłaszanie naruszeń: Facebook/Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin, polskie portale internetowe.
 • Najnowsze orzecznictwo krajowe i unijne w zakresie ochrony dóbr osobistych, m. in. Jezior przeciwko Polsce (31955/11), wyrok TS UE z 3.10.2019 r. w sprawie C-18/18, wyrok SN z 30.09.2016 r. (I CSK 598/15).

11:15-11:30Przerwa.

11:30-12:45Odpowiedzialność sprawcy a odpowiedzialności pośrednika internetowego.

 • Kto jest pośrednikiem internetowym w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa (dyrektywa e-commerce/ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzenie 2019/1150)?
 • Szczególne reguły odpowiedzialności pośredników – notice&takedown i notice&takeaction.
 • Zakaz nakładania obowiązku ogólnego monitorowania, a możliwość nałożenia obowiązku filtrowania pod kątem szczególnych treści.
 • Identyfikacja bezpośredniego sprawcy naruszenia.
 • Zmiany wprowadzone Aktem o Usługach Cyfrowych.

12:45-13:00Przerwa.

13:00-14:00Ochrona prywatności a prawo do bycia zapomnianym.

 • Geneza prawa do bycia zapomnianym – wyrok TS UE w sprawie C-131/12.
 • Realizacja prawa do usunięcia danych (art. 17 RODO).
 • Różnica w podejściu ochrony danych osobowych i dóbr osobistych.
 • Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Realizacja prawa do bycia zapomnianym w procesie cywilnym (precedensowy wyrok SN z 13.12.2018 r., I CSK 690/17).

Adwokat, Senior Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy). Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W...

Adwokat. Partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalista w zakresie prawa mediów i reklamy (w szczególności – mediów elektronicznych), prawie nowych technologii oraz prawie własności intelektualnej....
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Premium Prawo własności intelektualnej.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck