• Konferencja

IV Forum Prawa Procesowego Cywilnego. Aktualne problemy praktyki sądowej w postępowaniu cywilnym

Czynności procesowe. Przebieg postępowania. Skarga pauliańska. Proces i egzekucja. Nowelizacja „naprawcza” Kodeksu postępowania cywilnego (druk sejmowy 2650).

IV Forum Prawa Procesowego Cywilnego. Aktualne problemy praktyki sądowej w postępowaniu cywilnym

Opis konferencji

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo C.H.Beck i Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej zapraszają na IV Forum Prawa Procesowego Cywilnego, które odbędzie  w Łodzi w trybie hybrydowym.

W tym roku Forum będzie poświęcone aktualnym problemom praktyki sądowej w postępowaniu cywilnym z uwzględnieniem zmian kodeksu postępowania cywilnego, których projekt po pierwszym czytaniu w Sejmie skierowano do podkomisji stałej (druk nr 2650).

Problematyka objęta tytułem poszczególnych wystąpień Referentów, z jednej strony nawiązuje do regulacji wprowadzonych ostatnio w obrębie postępowania cywilnego i których projekt zmian został przekazany na drogę legislacyjną, z drugiej zaś – dotyczy zagadnień procesowych wyłaniających się szczególnie w ostatnim czasie na tle skargi pauliańskiej.

W trakcie dwóch pierwszych paneli IV Forum zostaną omówione zagadnienia stanowiące filary ostatnich nowelizacji prawa procesowego cywilnego i budzące największe kontrowersje. Postępowanie cywilne od wielu lat jest nieustannie poddawane przemianom. Dokonane w tym okresie przeobrażenia są rezultatem zarówno zmian przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych aktów prawnych, jak i wprowadzanego w życie ustawodawstwa anty-covidowego. Jednoczesne poprawianie licznych instytucji procesowych nie przekłada się na tworzenie jasnych i spójnych regulacji. Najnowsze nowelizacje, ze względu na liczne mankamenty, powodują szereg wątpliwości i trudności w stosowaniu nowych przepisów. Rodzi to potrzebę poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak należy je rozumieć w praktyce. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom praktyki podczas tych paneli po raz pierwszy omówieniu zostanie poddany najnowszy projekt zmian KPC, a w szczególności regulacji dotyczących problematyki IV Forum.

Podczas ostatniego panelu zostaną przedstawione wszystkie aspekty procesowe skargi pauliańskiej. Zagadnienia procesowe wyłaniające się na tle tej skargi od lat wywołują wielorakie spory, które ostatnio – poprzez wypowiedzi judykatury – stały się szczególnie aktualne. Dotyczą one w szczególności charakteru powództwa o uznania czynności prawnej za bezskuteczną czy też skutków wyroku uwzględniającego skargę pauliańską. Problemy nie omijają również egzekucji sądowej z korzyści majątkowej uzyskanej przez osobę trzecią.

W trakcie IV Forum zostanie przedstawiony nie tylko dorobek myśli prawniczej, lecz także nowe spostrzeżenia i doświadczenia zebrane pod wpływem obserwacji praktyki sądowej. Wnikliwe omówienie aktualnych zagadnień procesowych wywołujących najpoważniejsze trudności i objętych projektem zmian pomoże wyjaśnić szereg problemów interpretacyjnych aktualnie wyłaniających się na tle stosowania przepisów normujących zagadnienia objęte programem tegorocznego Forum i przygotować się na nadchodzące zmiany kodeksu postępowania cywilnego.

W toku konferencji zostaną przedstawione i poddane dyskusji następujące zagadnienia prawa procesowego cywilnego i prawa egzekucyjnego:

 • doręczenia pism procesowych między zawodowymi pełnomocnikami,
 • doręczenia pism procesowych przez komorników sądowych,
 • zwrot pisma procesowego wniesionego przez pełnomocnika zawodowego,
 • zastrzeżenia do protokołu z posiedzenia jawnego,
 • uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądowych w procesie cywilnym,
 • zawieszenie postępowania cywilnego obligatoryjne z urzędu,
 • powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną,
 • charakter prawny i skutki wyroku uwzględniającego skargę pauliańską,
 • egzekucja sądowa z korzyści majątkowej uzyskanej przez osobę trzecią.

Dla kogo jest ta konferencja?

Ze względu na tematykę i jej niezwykłą przydatność praktyczną IV Forum Prawa Procesowego Cywilnego jest adresowane przede wszystkim do przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, zawodowych pełnomocników – adwokatów i radców prawnych, a także komorników sądowych, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów prawa. Ponadto użyteczność znajdą w nim wszystkie osoby zainteresowane prawem procesowym cywilnym i prawem egzekucyjnym.

Program konferencji

8:30 - 9:15Rejestracja uczestników.

9:15 - 9:30Otwarcie Forum.

 • prof. UŁ dr hab. Monika Bogucka - Felczak (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego)
 • Wojciech Bierwiczonek (Dyrektor Zarządzający Wydawnictwa C.H.Beck)
 • Marcin Borek (Dyrektor Ośrodka Naukowo - Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej)
 • prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego)

9:30 - 11:20Panel I: Czynności procesowe.

Moderator: prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła

 • prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha, radca prawny (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Doręczenia pism procesowych między zawodowymi pełnomocnikami.
 • SSR dr hab. Marcin Uliasz - Doręczenia pism procesowych przez komorników sądowych.
 • dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego) - Zwrot pisma procesowego wniesionego przez zawodowego pełnomocnika.

Dyskusja.

11:20 - 11:50Przerwa na kawę.

11:50 - 13:40Panel II: Przebieg postępowania.

Moderator: prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha

 • dr Przemysław Telenga, radca prawny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Zastrzeżenia do protokołu z posiedzenia jawnego.
 • SSA prof. UŁ dr hab. Monika Michalska-Marciniak (Uniwersytet Łódzki) - Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądowych w procesie cywilnym.
 • prof. UR dr hab. Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski) - Zawieszenie postępowania cywilnego obligatoryjne z urzędu.

Dyskusja.

13:20 - 13:40

13:40 - 14:40 Przerwa obiadowa. 

14:40 -16:30Panel III: Skarga pauliańska. Proces i egzekucja.

Moderator: prof. UŁ dr hab. Robert Kulski

 • dr hab. Andrzej Olaś, adwokat (Uniwersytet Jagielloński) - Powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.
 • prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki) - Charakter prawny i skutki wyroku uwzględniającego skargę pauliańską.
 • SSR Andrzej Antkiewicz - Egzekucja sądowa z korzyści majątkowej uzyskanej przez osobę trzecią.

Dyskusja.

16:10 - 16:30

9:15 - 9:30

16:30Podsumowanie i zamknięcie Forum.