Kurs Prawa Nowych Technologii

Źródła prawa nowych technologii. Przełomowe innowacje i prawo. Handel i marketing elektroniczny. Cyberbezpieczeństwo oraz umowy IT. Cyfrowe treści oraz cyfrowa rozrywka w Internecie.

Kurs Prawa Nowych Technologii

Opis szkolenia

Cel kursu

Celem kursu jest praktyczne i kompleksowe zapoznanie uczestników z aktualną problematyką prawną rozwoju nowych technologii.

Uczestnicy kursu uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat problematyki prawnej dotyczącej takich obszarów jak m.in. źródła prawa nowych technologii, przełomowe innowacje (takie jak chmura obliczeniowa, Internet rzeczy (ioT), sztuczna inteligencja (AI), blockchain czy drony i roboty przemysłowe), handel i marketing elektroniczny (m.in. umowy o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych, compliance handlu elektronicznego, e-mail marketing, cookies oraz inne techniki i metody śledzenia użytkowników), cyberbezpieczeństwo i umowy IT (rodzaje umów IT, podstawowe metodyki wdrożeń IT, cyberbezpezpieczeństwo) oraz cyfrowe treści oraz cyfrowa rozrywka w Internecie (dezinformacja, fake news, deep fakes, Influencer marketing, zakazy i ograniczenia reklamy i promocji online, gaming online, e-sport, Metaversum).

Dlaczego warto?

 • Szkolenie online

  5 modułów kursu - 30 godzin zegarowych w wygodnej formule online.

 • Doświadczony prelegent

  Doświadczony prelegent - swoim doświadczeniem dzieli się adw. Xawery Konarski – ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach, wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT i ochronie danych osobowych.

 • Interaktywna formuła kursu

  Interaktywna formuła kursu - w trakcie aktywnych zajęć zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu prawa nowych technologii. Zajęcia mają praktyczny, interaktywny, warsztatowy wymiar, dzięki czemu uczestnicy zyskują okazję do dyskusji, zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

 • Rozbudowane materiały szkoleniowe

  Rozbudowane materiały szkoleniowe - obszerne prezentacje, check-listy najlepszych praktyk i produktów/usług prawnych związanych z poszczególnymi obszarami nowych technologii, a także zagadnień i problemów prawnych pojawiających się przy wdrażaniu danego rodzaju projektów nowych technologii, case studies i zadania testowe do rozwiązania.

Co otrzymają uczestnicy kursu?

 • Prezentacje systematyzujące poszczególne obszary prawa nowych technologii,
 • listę referencyjnych aktów prawa polskiego i Unii Europejskiej, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych, decyzji i wytycznych organów regulacyjnych, koregulacji i samoregulacji branżowych,
 • check-listy (listy kontrolne) najważniejszych problemów prawnych omawianych w trakcie poszczególnych sesji,
 • case studies – zastosowanie przepisów na przykładach projektów wdrażania nowych technologii,
 • listę produktów/usług prawnych związanych z poszczególnymi obszarami prawa nowych technologii.

Na kursie poszczególne obszary prawa nowych technologii będą przedstawiane w następujący sposób:

 • systematyczne przedstawienie aktów prawnych oraz wytycznych organów regulacyjnych dotyczących danego obszaru tematycznego,
 • przedstawienie listy zidentyfikowanych zagadnień i problemów prawnych przy wdrażaniu danego rodzaju projektów nowych technologii, wraz ze wskazaniem stanowisk w orzecznictwie TSUE, sądów krajowych (w tym polskich), decyzji i wytycznych regulatorów oraz samoregulacji branżowych,
 • cases studies, w tym przedstawienie dobrych praktyk (best practices),
 • omówienie listy kontrolnej (check-lista) listę produktów/usług prawnych związanych z poszczególnymi obszarami prawa nowych technologii,
 • interaktywne omówienie zadań testowych do rozwiązania,
 • możliwość zadawania dodatkowych pytań (sesje Q&A).

Na prawo nowych technologii składają się:

 • Przepisy prawa Internetu, które obejmują przede wszystkim problematykę e-commerce i marketingu elektronicznego oraz regulacje dotyczące zasad odpowiedzialności za rozpowszechnianie treści w Internecie, w tym świadczenie usług z zakresu cyfrowej rozrywki.
 • Przepisy regulujące stosowanie tzw. przełomowych innowacji (disruptive technologies), do których zalicza się legislację i regulację dotyczącą wdrażania takich innowacji, jak blockchain, chmura obliczeniowa, Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, czy drony i automatyka przemysłowa. Na to wszystko nakłada się problematyka prawna projektów IT, umożliwiających wdrożenie rozwiązań w zakresie nowych technologii, w tym wymogów cyberbezpieczeństwa.

W latach 2022-2024 r., w prawie Unii Europejskiej oraz w prawie polskim, przyjęte zostało lub ma zostać uchwalone kilkadziesiąt nowych aktów prawnych względnie regulacji, które nowelizują wcześniej już obowiązujące przepisy. Równocześnie wydanych zostało szereg wytycznych przez unijnych i polskich regulatorów, a liczba ta wciąż rośnie z racji nowo tworzonych urzędów nadzorujących przestrzeganie przepisów z zakresu prawa nowych technologii. Coraz więcej jest również przyjmowanych koregulacji lub samoregulacji branżowych (np. w zakresie chmury obliczeniowej). Problematyka prawna stosowania nowych technologii doczekała się również sporej ilości orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), a także sądów krajowych państw UE, w tym polskiej. Dotyczy to również decyzji administracyjnych.


Moduł I: Źródła prawa nowych technologii. RODO a Internet i innowacje

W pierwszym module kursu przedstawiona zostanie systematyka źródeł prawa nowych technologii, a także problematyka zastosowania przepisów RODO do działalności w Internecie oraz realizacji projektów wdrażania innowacji.

Obowiązujące w Unii Europejskiej i w Polsce akty prawna z zakresu nowych technologii zostaną omówione z podziałem na:

 • cele ich uchwalenia,
 • przedmiot regulacji,
 • adresatów obowiązków,
 • najważniejsze wymogi, które należy spełnić,
 • system sankcji i organy nadzorcze (regulatorzy) odpowiadające za przestrzeganie danego aktu prawnego. 

Oprócz źródeł prawa przedstawione zostaną również wytyczne unijnych i polskich regulatorów (koregulacja) oraz najważniejsze kodeksy branżowe (soft law).

Druga część wykładu koncentrować się będzie na specyficznych problemach związanych ze stosowaniem RODO do przetwarzania danych osobowych w Internecie (dark patterns, handel elektroniczny, media społecznościowe, profilowanie, retargeting), a także realizacji projektów wdrażania tzw. przełomowych innowacji (blockchain, chmura obliczeniowa, Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, wirtualna i rozszerzona rzeczywistości/virtual i agumented reality). 


Moduł II: Przełomowe innowacje i prawo

Moduł drugi poświęcony zostanie problematyce prawnej wdrażania najważniejszych innowacji (disruptive technologies). W trakcie zajęć w szczególności opisane zostaną zagadnienia prawne związane z realizacją projektów:

 • chmury obliczeniowej,
 • Internetu rzeczy (ioT),
 • sztucznej inteligencji (AI),
 • blockchain,
 • dronów i robotów przemysłowych.

Powyższe zagadnienia zostaną omówione z punktu widzenia dostawców rozwiązań (vendor), jak ich użytkowników (user). W tym kontekście analizie poddane zostaną wymogi prawa polskiego i Unii Europejskiej, a także wytyczne polskich i unijnych regulatorów.

W ramach wykładu przedstawione zostaną również poszczególne produkty i usługi prawne związane z wdrażaniem przełomowych innowacji.


Moduł III: Handel i marketing elektroniczny

W trzecim module kursu przedstawiona zostanie problematyka prawna handlu elektronicznego (e-commerce). W szczególności omówione zostaną poszczególne warianty zawierania umów online i realizacji transakcji elektronicznych. Ta część wykładu poświęcona zostanie szczególnym instrumentom ochrony prawnej przedsiębiorców, realizujących umowy z platformami internetowymi (relacja Platform-to-business). Przedstawiona zostanie także problematyka ochrony konsumenta realizującego transakcje elektroniczne, a także istoty zakazu tzw. geoblokowania.

W drugiej części wykładu omówione zostaną praktyczne aspekty projektów marketingu elektronicznego, w tym zasady prowadzenia kampanii za pomocą różnych kanałów elektronicznych, czy wykorzystywania identyfikatorów internetowych do tworzenia i wykorzystywania profili użytkowników. Opisane zostaną również zasady prowadzenia zgodnie z przepisami prawa takich działalności jak targeting i retargeting. Wskazane zostaną również różnice prawne pomiędzy reklamą behawioralna i kontekstową. 

W podsumowaniu wykładu przedstawiona zostanie check-lista najważniejszych problemów i ryzyk prawnych handlu i marketingu elektronicznego oraz przykłady usług prawnych z nimi związanych.


Moduł IV: Cyberbezpieczeństwo oraz umowy IT

W czwartym module przedstawiona zostanie problematyka prawna najważniejszych rodzajów umów IT oraz metodyk wdrożeniowych. Zostanie ona omówiona zarówno z punktu widzenia zabezpieczenia interesów Wykonawców (vendor), jak Zamawiających IT. Szczegółowej analizie poddane zostaną także środki prawne przysługujące Zamawiającemu i Wykonawcy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy wdrożenia i serwisu IT. Odrębnie omówione będą także najważniejsze problemy stosowania prawa autorskiego w projektach IT – omówienie najważniejszych problemów prawnych.

W drugiej części wykładu omówiony zostanie aktualny i przyszły stan prawny w Polsce i Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa. Analizie poddane zostaną również podstawowe obowiązki określone w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Podsumowanie wykładu stanowić będzie check-lista środków limitujących ryzyk prawne wynikające z umów IT oraz przepisów dotyczących cyberbezpieczństwa.


Moduł V: Cyfrowe treści oraz cyfrowa rozrywka w Internecie

W piątym module kursu przedstawione zostaną zasady rozpowszechniania treści w Internecie oraz zagadnienia prawne dotyczące różnych postaci cyfrowej rozrywki.

Pierwsza część wykładu koncentrować się będzie na opisaniu zasad zwalczania (moderowania) treści nielegalnych i szkodliwych na gruncie Aktu o usługach cyfrowych. Przedstawione zostaną również środki prawne, które można podjąć w celu zwalczania takich niekorzystnych praktyk jak dezinformacji, fake news, deep fakes.

W części wykładu dotyczących cyfrowej rozrywki omówiona zostanie problematyka influencer marketingu, a także najważniejszych zakazów i ograniczeń reklamy i promocji online. Opisana zostanie również problematyka prawna gamingu oraz elektronicznego sportu (e-sport), jak również funkcjonowania w Metaversum.

Podsumowanie wykładu stanowić będzie check-lista najlepszych praktyk dotyczących korzystania z cyfrowych treści i rozrywki.


Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest do prawników wykonujących działalność w kancelariach prawnych, prawników wykonujących działalność w wewnętrznych działach prawnych przedsiębiorstw i organów administracji publicznej, pracowników i współpracowników firm konsultingowych świadczących usługi z zakresu wdrażania nowych technologii, pracowników i współpracowników odpowiadających za compliance w przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej.


Patronem kursu jest:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Zrzeszenie firm z sektora teleinformatyki (telekomunikacji i informatyki), działające na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrowy rozwój i modernizację Państwa, przy zachowaniu zasad swobody gospodarczej. Izba wyjaśnia i postuluje zmiany w wielu ustawach i rozporządzeniach dotyczących przepisów: podatkowych, celnych, certyfikacyjnych, prawa autorskiego oraz prawa zamówień publicznych i prawa telekomunikacyjnego. Pomaga też bezpośrednio firmom w kluczowych dla nich oraz środowiska sprawach. Przy Izbie działa Sąd Polubowny do spraw domen internetowych. Obecnie do Izby należy ponad 130 firm.


Prelegent zaprasza na kurs

Program szkolenia

Moduł I: Źródła prawa nowych technologii. RODO a Internet i innowacje25.04.2024, 10:00-16:00

 1. Źródła prawa nowych technologii – prawo Internetu oraz prawo innowacji. Aktualne i przyszłe akty prawne obowiązujące w Unii Europejskiej i w Polsce (cele uchwalenia, przedmiot regulacji, adresaci obowiązków, najważniejsze wymogi, system sankcji i regulatorzy).
 2. Nowe technologie – wytyczne unijnych i polskich regulatorów, najważniejsze kooregulacje i samoregulacje.
 3. RODO i Internet (dark patterns, handel elektroniczny, media społecznościowe, profilowanie, retargeting).
 4. RODO i przełomowe innowacje (blockchain, chmura obliczeniowa, Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, Virtual i augemented reality). 
 5. RODO a Internet i przełomowe innowacje – wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz regulatorów z państw Unii Europejskiej.

Moduł II: Przełomowe innowacje i prawo 09.05.2024, 10:00-16:00

 1. Wdrażanie przełomowych innowacji jako część procesu cyfrowej transformacji.
 2. Chmura obliczeniowa.
 3. Internet rzeczy.
 4. Sztuczna inteligencja.
 5. Blockchain i kryptowaluty.
 6. Drony i roboty przemysłowe.
 7. Wdrażanie przełomowych innowacji – przykłady produktów prawnych.

Moduł III: Handel i marketing elektroniczny15.05.2024, 10:00-16:00

 1. Ogólne wymogi świadczenia usług elektronicznych.
 2. Transakcje elektroniczne – forma czynności prawnej.
 3. Handel elektroniczny – podstawowe sposoby zawierania umów (aukcja, tryb ofertowy).
 4. Ochrona przedsiębiorcy w umowach z platformami internetowymi – prawa i obowiązki określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.
 5. Ochrona konsumenta w handlu elektronicznym (ustawa o prawach konsumenta, kodeks cywilny, ustawa o przeciwdziałaniu praktykom, ustawa o informowaniu o cenach).
 6. Szczególne regulacje dotyczące umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych.
 7. Zakaz geoblokowania w handlu elektronicznym.
 8. Compliance handlu elektronicznego – przykłady produktów prawnych.
 9. E-mail marketing – warunki zgodności z prawem (ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawo telekomunikacyjne, Prawo komunikacji elektronicznej).
 10. Cookies i inne techniki i metody śledzenia użytkowników – przepisy prawa, wytyczne polskich i unijnych regulatorów.
 11. Compliance marketingu elektronicznego – przykłady produktów prawnych.
 

Moduł IV: Cyberbezpieczeństwo oraz umowy IT28.05.2024, 10:00-16:00

 1. Rodzaje umów IT – kwalifikacja prawna.
 2. Podstawowe metodyki wdrożeń IT – znaczenie prawne rozróżnienia.
 3. Wdrożenie i serwis IT – analiza najważniejszych postanowień umownych.
 4. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – środki prawne przysługujące Zamawiającemu i Wykonawcy.
 5. Prawo autorskie w projektach IT – omówienie najważniejszych problemów prawnych.
 6. Cyberbezpezpieczeństwo – aktualny i przyszły stan prawny w Polsce i Unii Europejskiej.
 7. Realizacja podstawowych obowiązków na gruncie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Moduł V: Cyfrowe treści oraz cyfrowa rozrywka w Internecie20.06.2024, 10:00-16:00

 1. Zasady odpowiedzialności za rozpowszechnianie w Internecie treści sprzecznych z prawem.
 2. Akt o usługach cyfrowych – zasady moderowania treści nielegalnych i szkodliwych.
 3. Dezinformacja, fake news, deep fakes i inne niedozwolone praktyki – przykłady środków prawnych zapobiegających tym działaniom.
 4. Influencer marketing – wymogi prawne (oznaczanie reklam, przejrzystość, prawa do wizerunku, umowy, zgodność z prawem własności intelektualnej oraz przepisami ustawy o radiofonii i telewizji).
 5. Najważniejsze zakazy i ograniczenia reklamy i promocji online.
 6. Gaming online oraz elektroniczny sport (e-sport) – legislacja i regulacja w Polsce i w Unii Europejskiej.
 7.  Metaversum – najważniejsza problematyka i ryzyka prawne.
 8. Treści i cyfrowa rozrywka – przykłady najlepszych praktyk.

Adwokat, Senior Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy). Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo własności intelektualnej wersja Premium.

Kwartalnik Prawo Nowych Technologii - Prenumerata 2024

Kwartalnik Prawo Nowych Technologii - Prenumerata 2024 + dostęp online do numerów archiwalnych

Aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji. Kwartalnik obejmuje 6 bloków merytorycznych dotyczących: ochrony danych osobowych i prywatności, cyberbezpieczeństwa, handlu elektronicznego, innowacji, Internetu i mediów oraz IT.

Gratis przysługuje osobom, które zapisały się na pakiet modułów.

Poszczególne numery zostaną dostarczone przesyłką listową zgodnie z harmonogramem wydawniczym kwartalnika. Prenumerata 2024 obejmuje numery: 1-4/2024.

Zapisy przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie danej części kursu do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck