Mobbing w organizacji - zapobieganie, przeciwdziałanie, reagowanie

Odpowiedzialność za mobbing w organizacji. Świadomość pracowników i umiejętność radzenia sobie z zachowaniami o charakterze mobbingowym. Mobbing i jego skutki w relacjach w przedsiębiorstwie.

Mobbing w organizacji - zapobieganie, przeciwdziałanie, reagowanie

Opis szkolenia

Szkolenie jest jedną z form przeciwdziałania mobbingowi, o którym mowa w art. 94³ KP. Dyskryminacja i zachowania mobbingujące w miejscu pracy szkodzą zarówno efektywności, jak kulturze organizacyjnej i atmosferze w miejscu pracy.

Mobbing jest zjawiskiem, które jeśli nie spotka się z właściwą reakcją odbija się zarówno na efektywności zespołu, jak na zdrowiu psychicznym pracowników i wizerunku pracodawcy. Dlatego bardzo ważne jest wdrożenie skutecznych i przejrzystych działań antymobbingowych.

Kodeks pracy nakłada na pracodawców bezwzględny obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i wdrożenia polityki antydyskryminacyjnej. Na pracodawcę spada odpowiedzialność prawna za mobbing w pracy, bez względu na to kto jest jego sprawcą, a kto ofiarą i czy mobbing występuje w relacji przełożony – podwładny czy miedzy pracownikami tego samego szczebla w strukturze.

Mobbing budzi duże kontrowersje oraz stwarza pracodawcom wiele problemów praktycznych. Brak działań w tym zakresie skutkuje konfliktami wewnątrz organizacji, zwiększoną absencją pracowników i ich gorszym stanem zdrowia oraz wynikowo postępowaniami sądowymi z tego zakresu i szkodami wizerunkowymi dla organizacji czy często nawet całego środowiska. Warto by wiedzę na temat mobbingu mieli zarówno przełożeni jak i pracownicy. Pozwoli to zapobiegać i właściwie reagować na zachowania mobbingujące na wczesnym etapie.

Wielu postępowań w zakresie mobbingu, kar zasądzanych na rzecz ofiar mobbingu oraz konsekwencji mobbingu można by uniknąć, gdyby uczestnicy mieli większy poziom wiedzy. Rozpoczęte postępowania w sprawie mobbingu to już często sytuacje gdzie niezależnie od finału sprawy nie ma wygranych. Broniąc się przed zarzutami, pracodawca musi wykazać, że dochował należytej staranności przy przeciwdziałaniu mobbingowi m.in. przez szkolenie pracowników, informowanie o konsekwencjach mobbingu lub przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska. Jednocześnie świadomość pracowników i umiejętność radzenia sobie z zachowaniami o charakterze mobbingowym skutecznie zapobiegają powstawaniu i rozwijaniu zjawiska mobbingu w organizacji.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Co grozi pracodawcy za brak procedury antymobbingowej?
 • Jak rozpoznać symptomy mobbingu wśród pracowników?
 • Jakie działania mogą być uznane za mobbing?
 • Jakie czynności może podjąć pracodawca, aby zapobiegać przejawom mobbingu w miejscu pracy?
 • Jak wdrożyć politykę antymobbingową i przeciwdziałać dyskryminacji w przedsiębiorstwie?
 • Jakie są dopuszczalne i niedopuszczalne praktyki w tym zakresie?
 • Jakie przysługują pracownikowi roszczenia na wypadek mobbingu w miejscu pracy?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na róznych szczeblach i realizujących różnorodne zadania, dla działów personalnych, dla kierowników i osób zarządzających ludźmi w organizacjach, dla właścicieli firm.

Program szkolenia

Termin szkolenia:  5.06.2024  10:00-14:00


1. Wstęp.

 • Zjawisko mobbingu.
 • Mobbing i jego miejsce w relacjach między pracownikami, oraz pracownikami i podwładnymi.
 • Diagnoza potrzeb uczestników.
 • Określenie celów szkolenia.

2. Mobbing.

 • Czym jest mobbing?
 • Jakie zachowania można uznać za mobbingujące?
 • Rodzaje i fazy mobbingu.
 • Koszty mobbingu dla organizacji (zdrowie, efektywność, czas pracy, kultura organizacyjna, wizerunek firmy).

3. Orzecznictwo i praktyka.

 • Case study na przykładzie kluczowego orzecznictwa z zakresu mobbingu i najbardziej medialnych przypadków mobbingu indywidualnego i środowiskowego.

4. Przeciwdziałanie mobbingowi- działania po stronie ofiary. Jak skutecznie bronić się przed mobbingiem Jak skutecznie przeciwdziałać z poziomu pracownika?

 • Jakie są fazy mobbingu?
 • Jak skutecznie reagować w fazie wczesnej?
 • Jaka jest standardowa reakcja ofiar mobbingu?
 • Jak skutecznie wywierać wpływ na innych?
 • Jak uzyskać pomoc?
 • Jak reagować w każdej fazie mobbingu?
 • Kto może pomóc osobie pokrzywdzonej mobbingiem?
 • Kto i jak może reagować?

5. Przeciwdziałanie mobbingowi oraz odpowiedzialności za mobbing w organizacji. Tworzenie procedur.

 • „Złoty kanon działań” w przypadku oficjalnych i nieoficjalnych informacji na temat mobbingu.
 • Zasady postępowania z mobbingiem zgłoszonym i niezgłoszonym.
 • Zasady tworzenia właściwej polityki organizacji w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.
 • Sposoby, jak uniknąć odpowiedzialności finansowej za mobbing.
 • Metody tworzenia wspierającej bezpieczeństwo emocjonalne pracowników kultury organizacyjnej,  w której nie będzie przestrzeni na mobbing.
 • Sposoby, jak dyscyplinować mobberów i jak prowadzić rozmowy i postępowania oraz interwencje kryzysowe w tym zakresie.

6. Studia przypadków.

 • Case study - ćwiczenia z obszaru reakcji na mobbing: indywidualnej i organizacji.

Prawniczka, doradczyni podatkowa, coach certyfikowany przez ICC, team coach, facylitator action learning, mentorka, konsultantka w zakresie wspierania efektywności osobistej. Organizatorka i prelegentka konferencji z zakresu...

Zapisy trwają do 4 czerwca 2024 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck