Świadectwo pracy 2024 - praktyczne ujęcie

Terminy wydawania, przygotowywanie, treść dokumentu. Kopia i sprostowanie świadectwa. Nowe świadectwo pracy. 

Świadectwo pracy 2024 - praktyczne ujęcie

Opis szkolenia

Świadectwo pracy jest jednym z najczęściej tworzonych  dokumentów kadrowych. Jednocześnie jest dokumentem, którego zarówno przygotowanie, jak i wydanie połączone jest w praktyce z licznymi błędami. 

Na szkoleniu w wyczerpujący sposób przedstawione zostaną zasady tworzenia świadectw pracy, z omówieniem wszystkich zapisów świadectwa w różnych sytuacjach. Zobrazowane to zostanie licznymi przykładami praktycznymi – konkretnymi przykładami, które omówione będą „krok po kroku”. Omówione zostaną zasady wydawania świadectwa pracy zarówno w razie definitywnego zakończenia zatrudniania, jak też zamiaru kontynuacji zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego wypełnienia świadectw pracy, z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawe pracy.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • W jakim dniu należy wydać świadectwo pracy?
 • Jaki jest zakres wyjątków od obowiązku wydania świadectwa w ostatnim dniu zatrudnienia?
 • Co z obowiązkiem wydania świadectwa w razie zawierania kolejnej umowy i jakie zagrożenia wynikają dla pracodawcy z regulacji tego dotyczących?
 • Jakie informacje podawane są w świadectwie i jakich nie należy w nim wskazywać?
 • Jak powinny być sformułowane poszczególne zapisy?
 • Kiedy i komu należy wydać kopię świadectwa?
 • W jakich sytuacjach wydawane jest nowe świadectwo?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i HR, księgowości, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, pracodawców, osób zajmujących się obsługą kadrową.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 6.02.2024 10:00-14:00


1. Wydawanie świadectw pracy.

 • Świadectwo wydawane w dniu zakończenia zatrudnienia.
 • Brak obowiązku wydania świadectwa pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia – zawarcie kolejnej umowy lub zamiar zawarcia kolejnej umowy, konsekwencje niezawarcia kolejnej umowy w zakresie wydania świadectwa pracy.
 • Wydawanie świadectwa pracy w razie zgonu pracownika.

2. Przygotowanie i treść świadectwa pracy.

 • Miejscowość i data.
 • Dane pracodawcy i pracownika.
 • Okresy zatrudnienia.
 • Wymiar czasu pacy pracownika w czasie trwania stosunku pracy.
 • Rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje.
 • Tryb i podstawa prawna lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy.
 • Okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Zwolnienie z powodu siły wyższej.
 • Informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym.
 • Informacje o wykorzystanym urlopie opiekuńczym.
 • Wykorzystany urlop bezpłatny i podstawy prawne jego udzielenie.
 • Wykorzystany urlop ojcowski.
 • Wykorzystany urlop rodzicielski.
 • Wykorzystany urlop wychowawczy.
 • Okres, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy pracując w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast korzystania z urlopu wychowawczego.
 • Zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem.
 • Liczna dni pracy zdalnej okazjonalnej.
 • Liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej formy zastępcze.
 • Okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
 • Wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy.
 • Okresy nieskładkowe.
 • Zajęcia wynagrodzenia za pracę.
 • Należności ze stosunku pracy uznane i nie zaspokojone przez pracodawcę.
 • Informacje podawane w świadectwie na żądanie pracownika.
 • Podpis pod świadectwem.
 • Pouczenie o uprawnieniach.

3. Wydawanie kopii i sprostowanie świadectwa.

4. Sytuacje, w których konieczne jest wydanie nowego świadectwa.

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, były pracownik jednego z wojewódzkich urzędów pracy. Autor i współautor 40 książek i ponad 2000 artykułów z tego zakresu. Doświadczony szkoleniowiec - przeprowadzonych ponad 3000...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo Pracy.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck