• Konferencja

V Konferencja: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania

24 wybitnych prelegentów. 5 paneli dyskusyjnych. Udział online lub stacjonarnie. 

V Konferencja: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania

Opis konferencji

W latach 2023–2024 w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim już zostało przyjęte lub ma zostać uchwalone szereg nowych aktów prawnych, kluczowych dla funkcjonowania gospodarki cyfrowej. Równocześnie pojawiło się szereg wytycznych, wydawanych przez organy regulacyjne odpowiadające za określony obszar prowadzenia działalności w Internecie. Dotyczy to zarówno regulatorów unijnych, jak polskich. Na to nakładają się nowe problemy dotyczące stosowania już obowiązujących przepisów prawa nowych technologii. Problematyka ta będzie przedmiotem pięciu paneli, poprzedzonych prezentacjami eksperckimi.

Uruchomienie Chat GPT w listopadzie 2022 r. stało się katalizatorem dyskusji na temat prawnych regulacji sztucznej inteligencji (SI). Szczególne kontrowersje wywołuje stosowanie generatywnej sztucznej inteligencji, między innymi w kontekście zapewnienia zgodności z wymogami przepisów o ochronie praw autorskich i danych osobowych. W Unii Europejskiej prowadzone są intensywne prace nad Aktem w sprawie sztucznej inteligencji, a na poziomie Rady Europy nad projektem Konwencji o Sztucznej Inteligencji. Równocześnie pojawiły się unijne i międzynarodowe inicjatywy dotyczące samoregulacji, takie jak między innymi AI Pact. Szczególne problemy prawne wywołuje wykorzystanie rozwiązań SI w projektach Legal Tech. Zagadnienia będą omówione w trakcie pierwszego z paneli.

W kolejnym panelu analizie zostaną z kolei poddane aktualne wyzwania prawne projektów chmury obliczeniowej. Szczególne znaczenie w tym zakresie mają wytyczne wydawane w związku z wdrażaniem usług chmurowych w sektorach regulowanych, w tym w sektorze finansowym i publicznym. Na sposób i zakres realizacji tego rodzaju projektów istotny wpływ będą miały również nowe regulacje prawne, nad którym obecnie trwają prace w Unii Europejskiej  (m.in. Akt w sprawie danych oraz Akt w sprawie sztucznej inteligencji). Jedną z potencjalnych barier prawnych korzystania z usług globalnych dostawców chmury stanowi zapewnienie legalności transferu danych osobowych z terytorium Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Paneliści przedstawią w związku z tym aktualny stan prawny w tym zakresie. W ramach konferencji omówione zostaną również największe, wewnętrzne bariery realizacji projektów chmurowych w organizacjach prywatnych oraz publicznych.

Rozwój nowych technologii każe stawiać pytanie o to, czy nadal aktualne są paradygmaty praw własności intelektualnej. W trakcie trzeciego z paneli udzielona zostanie między innymi odpowiedź na pytanie, czy w związku ze stosowaniem patentów w usługach cyfrowych potrzebne są dzisiaj standardy, licencje i nowe prawa wyłączne. Omówiona zostanie również problematyka prawna korzystania ze znaków towarowych w metaversum. Uczestnicy dowiedzą się także, jaki jest zakres ochrony praw własności intelektualnej w mediach społecznościowych i handlu elektronicznym. Wskazane zostaną również największe bariery w implementacji unijnych przepisów prawa autorskiego dotyczących eksploatacji utworów w środowisku cyfrowym.

W ostatnich latach bardzo dynamicznie rozwinęła się cyfrowa rozrywka. Uczestnicy czwartego z paneli konferencyjnych dokonają analizy największych wyzwań prawnych stojących przed dostawcami tego rodzaju usług. Omówione zostaną w szczególności aktualne i przyszłe regulacje prawne mające wpływ na modele biznesowe cyfrowej rozrywki. Odrębnej analizie zostaną poddane obowiązki i ryzyka prawne związane z dostarczaniem różnego rodzaju usług w metaversum.

W dniu 10 grudnia 2023 r. doręczenia elektroniczne (e-Doręczenia) staną się obowiązkową i podstawową metodą doręczania korespondencji dla wielu kategorii podmiotów. W trakcie piątego panelu omówiona zostanie w związku z tym problematyka prawna wykorzystania usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Omówione zostaną także obowiązki i odpowiedzialność prawników profesjonalnych w zakresie doręczeń elektronicznych, a także główne problemy wdrażania adresu elektronicznego do doręczeń w kancelariach prawnych. Analizie poddane zostaną również różne sposoby komunikacji elektronicznej w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowych.

Powyższa problematyka zostanie przedstawiona przez znakomitych ekspertów, reprezentujących środowiska nauki prawa, biznesu, a także prawników realizujących, w kancelariach i wewnętrznych działach prawnych, największe projekty innowacyjne w Polsce. Podzielą się oni swoimi doświadczeniami z zakresu tworzenia i stosowania przepisów prawa nowych technologii.

Mamy nadzieję, że doświadczenie, którym uczestnicy poszczególnych paneli chcą się z Państwem podzielić, pozwoli na lepsze zrozumienie prawa nowych technologii, a także sprawdzonych już w praktyce rozwiązań.

Podczas konferencji dowiesz się m.in.:

 • Jakie są najważniejsze ryzyka prawne związane są ze stosowaniem generatywnej sztucznej inteligencji?
 • Jakie są założenia unijnego Aktu o Sztucznej Inteligencji?
 • Jakie regulacje prawne w zakresie sztucznej inteligencji zamierza przyjąć Rada Europy?
 • O istocie unijnych i międzynarodowych inicjatyw dotyczących samoregulacji w zakresie sztucznej inteligencji.
 • O tym jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w projektach Legal Tech.
 • Jak procedowane nowe akty prawne Unii Europejskiej wpłyną na dotychczasowe i przyszłe umowy na korzystanie z usług chmurowych?
 • Jakie są najważniejsze bariery prawne wdrażania usług chmury obliczeniowej w sektorach regulowanych?
 • Jakie są aktualne ryzyka prawne projektów chmurowych związanych z transferem danych osobowych do Stanów Zjednoczonych?
 • O szczególnych wyzwaniach dotyczących wdrażania rozwiązań chmurowych wykorzystujących sztuczną inteligencję.
 • Jakie są główne bariery wewnętrzne w realizacji projektów hcm w ramach organizacji i jak sobie z nimi radzić?
 • Czy w związku ze stosowaniem patentów w usługach cyfrowych potrzebne są dzisiaj standardy, licencje i nowe prawa wyłączne?
 • Czy i jak chronione są w metaversum znaki towarowe?
 • Jakie  są największe trudności w implementacji unijnych przepisów prawa autorskiego dotyczących eksploatacji utworów w środowisku cyfrowym?
 • Jaki jest zakres ochrony praw własności intelektualnej w mediach społecznościowych i handlu elektronicznym?
 • Jakie są największe wyzwania i ryzyka prawne stojące przed dostawcami usług cyfrowej rozrywki?
 • Jakie są najważniejsze regulacje prawne dotyczące tworzenia i ochrony cyfrowego kontentu?
 • Na czym polega reforma doręczeń elektronicznych i jakie przepisy zaczną obowiązywać od 10.12.2023 r.?
 • Jaki jest zakres wykorzystania usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego?
 • Jakie są obowiązki i odpowiedzialność prawników profesjonalnych w zakresie doręczeń elektronicznych?
 • O najważniejszych problemach wdrażania adresu elektronicznego do doręczeń w kancelariach prawnych.
 • O głównych różnicach w sposobach komunikacji elektronicznej w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowych.

Dla kogo jest ta konferencja?

Konferencja jest adresowana zarówno do prawników wykonujących swoją działalność w kancelariach prawnych, jak i w wewnętrznych działach prawnych przedsiębiorstw i organów administracjinych przedsiębiorstw i organów administracji.


Prelegenci zapraszają na konferencję:


Partner merytoryczny: 

Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii

Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii

Zrzesza prawników największych polskich i zagranicznych kancelarii, specjalizujących się w prawie nowych technologii. Celem działania Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych oraz standardów w zakresie prawa nowych technologii oraz wspieranie działań dostosowujących w tym zakresie polskie prawo do prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego.

Program konferencji

9:00–10:00Rejestracja i poranna kawa.

(dla uczestników stacjonarnych)

10:00–10:15Otwarcie konferencji.

 • Wojciech Bierwiczonek (Prezes Zarządu, Wydawnictwo C.H.Beck)

10:15–10:30Działalność SPNT oraz przedstawienie programu konferencji.

 • Xawery Konarski (Prezes SPNT, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

10:30–11:30Panel I: Sztuczna inteligencja - bieżące problemy prawne z zakresu nowych technologii.

 • Generatywna sztuczna inteligencja a prawo autorskie i dane osobowe – wnioski po roku praktyki działania Chat GPT, Midjourney i podobnych systemów.
 • Akt o Sztucznej Inteligencji - co należy wiedzieć o podstawowych założeniach nowej regulacji?
 • Terminologia i taksonomia w zakresie sztucznej inteligencji – nowe inicjatywy pozaustawodawcze - czy potrzebne jest ujednolicenie?
 • Unijne i międzynarodowe inicjatywy dotyczące samoregulacji w zakresie AI - AI Pact i dobrowolne kodeksy branżowe – remedium na brak AI Act?
 • Legal Tech i AI.
 • Projekt Konwencji o Sztucznej Inteligencji Rady Europy.

Moderator:

 • dr Aleksandra Auleytner (Domański Zakrzewski Palinka)

Uczestnicy panelu:

 • dr Gabriela Bar (Szostek Bar i Partnerzy)
 • prof. Aleksander Chłopecki (WPiA Uniwersytet Warszawski, Dentons)
 • dr Zbigniew Okoń (Rymarz Zdort Maruta)
 • dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW (Kierzkowska Rutkowska Kolasiński)
 • Tomasz Zalewski (Bird & Bird).

11:30–11:45Przerwa na kawę.

11:45–12:45Panel II: Chmura obliczeniowa.

 • Nowe regulacje prawne (Akt w sprawie danych, Akt dotyczący SI): jak nowe regulacje prawne, w tym regulacje dotyczące wyjścia z usługi chmurowej zawarte w Akcie w sprawie danych wpłyną na dotychczasowe i nowe umowy na korzystanie z usług chmurowych?
 • Wdrożenie chmury w sektorach regulowanych (finanse, sektor publiczny): główne wyzwania i sposoby ich rozwiązywania. Czy wypracowane rozwiązania mogą być wykorzystane w innych sektorach?
 • Przetwarzanie danych osobowych w chmurze – w szczególności, czy decyzja o adekwatności między UE i USA ułatwi transfery danych?
 • Wyzwania dotyczące wdrażania rozwiązań chmurowych wykorzystujących sztuczną inteligencję.
 • Wewnętrzne bariery projektów chmury obliczeniowej – jakie są główne bariery w ramach organizacji i jak sobie z nimi radzić?

Moderator:

 • Agata Szeliga (SKS)

Uczestnicy panelu:

 • Renata Zalewska (Microsoft)
 • Andrzej Gibas
 • dr Michał Nowakowski (Rymarz Zdort Maruta)

12:45–13:45Panel III: Własność intelektualna.

 • Patenty i nowe technologie – czy potrzebne są dzisiaj standardy, licencje i nowe prawa wyłączne?
 • Znaki towarowe w Internecie – czy metaversum zmieniło naszą rzeczywistość?
 • W oczekiwaniu na nowe prawo autorskie – dlaczego tak trudno wprowadzić przepisy zgodne z regulacjami jednolitego rynku cyfrowego?
 • Prawo własności intelektualnej w mediach społecznościowych i w e-commerce – czy AI wyznaczy granice ochrony uprawnionych i użytkowników?

Moderator:

 • prof. Paweł Podrecki (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Uczestnicy panelu:

 • Marcin Fijałkowski (Baker McKenzie)
 • Ewa Kurowska-Tober (DLA Piper)
 • dr Aleksandra Kuźnicka-Cholewa (CMS)
 • Maciej Ślusarek (SKP)

13:45–14:45Przerwa na lunch.

14:45-15:45Panel IV: Cyfrowa rozrywka.

 • Rozwój cyfrowej rozrywki w świecie muzyki, gier, mediów oraz projektach audiowizualnych.
 • Wyzwania prawne stojące przed biznesem tworzącym cyfrową rozrywkę.
 • Przyszłość cyfrowej rozrywki w postpandemicznym świecie (czy ktoś jeszcze pamięta o metaversum?).
 • Regulacje dot. treści i ich wpływ na modele biznesowe oraz swobodę twórczą i dostępność cyfrowego kontentu.

Moderator:

 • Maciej Kubiak (Ślusarek Kubiak Pieczyk)

Uczestnicy panelu:

 • Karolina Jakubowska (Warner Music Poland)
 • Ewelina Jarosz–Zgoda (CD PROJEKT)
 • Wojciech Dziomdziora (NEXERA)

15:45-16:45Panel V: Elektroniczne doręczenia.

 • Reforma doręczeń elektronicznych – co stanie się po 10 grudnia 2023?
 • Zakres wykorzystania usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 • Obowiązki i odpowiedzialność prawników profesjonalnych w zakresie doręczeń elektronicznych.
 • Niejednolite sposoby komunikacji elektronicznej w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowych.
 • Główne problemy wdrażania adresu elektronicznego do doręczeń w kancelariach prawnych.

Moderator:

 • prof. Grzegorz Sibiga (INP PAN, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Uczestnicy panelu:

 • Sylwester Szczepaniak (Unia Metropolii Polskich)
 • Martyna Horęda (Ekspertka rynku cyfrowego)
 • Artur Prasal (Ekspert e-administracji, Urząd Miasta Łódz)

16:45–17:00Podsumowanie i zakończenie konferencji.