• Prawo pracy 2023

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 2023 r.

Praca zdalna. „Work life balance” oraz „work life integration”. Badania trzeźwości pracowników. Nowe zasady zawierania umowy na okres próbny oraz rozwiązywania umowy na czas określony. Ochrona sygnalistów.

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 2023 r.

Opis szkolenia

Najnowsze nowelizacje Kodeksu pracy z dn. 1.12.2022 r. oraz 9.03.2023 r. przewidują szereg istotnych zmian.

Ustawa z dn. 1.12.2022 r. ma na celu m.in.: uregulować pracę zdalną, a także umożliwić pracodawcom kontrolę trzeźwości pracowników. Ustawa z dn. 9.03.2023 r. wdraża w zakresie swojej regulacji dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L Nr 186 z 11.7.2019 r., s. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L Nr 188 z 12.7.2019 r., s. 79). 

Pierwszy pakiet zmian to rozwiązania prawne dotyczące:

 • „work life balance” oraz „work life integration” czyli nowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem i opieką. Ma to na celu umożliwienie pracownikom osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym, a także osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy przez środki zachęcające mężczyzn do równego dzielenia się obowiązkami rodzicielskimi i opiekuńczymi;
 • przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Informacja o warunkach zatrudnienia, przekazywana każdemu nowozatrudnionemu pracownikowi, docelowo zostanie zatem znacznie rozbudowana, a ponadto pojawią się nowe dokumentacyjne obowiązki w Dziale HR, w tym konieczność stworzenia Polityki szkoleniowej czy Procedury rozwiązywania stosunku pracy;
 • umowy o pracę, w tym nowe zasady zawierania umowy na okres próbny oraz rozwiązywania umowy na czas określony. Ustawodawca zapowiada też nowe podeście do praktyki ograniczania dodatkowej aktywności zawodowej pracownika, co spowoduje nowe otwarcie dla dobrze nam już znanej umowy o zakazie podejmowania działalności konkurencyjnej.

Drugi pakiet zmian dotyczy tak kluczowych dla każdej organizacji kwestii jak praca zdalna – która zastąpi obecnie funkcjonującą w Kodeksie pracy telepracę – oraz zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników. Te regulacje były bardzo oczekiwane przez pracodawców, ale równocześnie będą rodzić też szereg obowiązków po ich stronie – m.in. opracowanie Regulaminu pracy zdalnej czy Procedury kontroli trzeźwości. Na szkoleniu przeprowadzona zostanie analiza ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, którą w dniu 27 stycznia 2023 r. podpisał Prezydent RP, obejmującej m.in. przepisy w zakresie pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników. Ustawa została opublikowana w dniu 6 lutego 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 240).

Zmianom Kodeksu pracy dotyczącym badania trzeźwości towarzyszy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika (Dz.U. 2023 poz. 317), które również będzie dokładnie omówione na szkoleniu.

Trzeci filar zmian to przepisy o ochronie sygnalistów. Wybranie kanału sygnalizowania, wdrożenie wewnętrznej Procedury sygnalizowania oraz spełnienie wymogów z zakresu ochrony danych osobowych będzie obowiązkiem większości podmiotów prywatnych, w tym pracodawców. Już teraz zatem warto mieć wiedzę w tym zakresie, aby podjąć odpowiednie działania przygotowawcze i być gotowym na pojawienie się sygnalisty w organizacji.

Ponadto, w związku z wojną w Ukrainie została uchwalona ustawa o obronie Ojczyzny, która przewiduje szczególną ochronę trwałości stosunku pracy dla pracowników powołanych do służby, w tym do terytorialnej służby wojskowej. Każdy pracodawca powinien mieć zatem świadomość jakie obowiązki wiążą się z zatrudnianiem takiej kategorii pracowników. 

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy zdalnej?
 • Jak i kiedy pracodawca może kontrolować pracownika wykonującego pracę zdalnie?
 • Praca zdalna jako uprawnienie z zakresu work life balance – kiedy wniosek pracownika wiąże pracodawcę?
 • Czy pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i współpracujących z pracodawcą w ramach działalności gospodarczej?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w kontekście przepisów o sygnalistach?
 • Kiedy pracownik/współpracownik zyskuje ochronę jako sygnalista i jaki jest jej zakres?
 • Jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
 • Komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem? – nowy krąg uprawnionych
 • Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów?
 • Jakie nowe warunki będzie musiał spełniać pracodawca aby prawidłowo rozwiązać umowę na czas określony?
 • Jakie będą nowe uprawienia pracowników w zakresie zmiany formy zatrudnienia?
 • Jakie znaczenie w świetle projektowanych przepisów Kodeksu pracy będzie miała umowa o zakazie konkurencji?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr, płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

Program szkolenia

1. Praca zdalna w Kodeksie pracy.

 • Jak uregulowana została praca zdalna w Kodeksie pracy oraz niektórych innych ustawach?
 • Kiedy pracodawca może jednostronnie polecić prace zdalną, a kiedy nie może tego zrobić?
 • W jaki sposób należy dokonać ustaleń dotyczących pracy w formie pracy zdalnej?
 • Czy pracodawca może cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej?
 • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy zdalnej?
 • Jak i kiedy pracodawca może kontrolować pracownika wykonującego pracę zdalnie?
 • Czy telepraca została zlikwidowana?
 • Praca zdalna – całkowita, częściowa lub okazjonalna – na czym polegają projektowane nowe rozwiązania prawne?
 • Praca zdalna jako uprawnienie z zakresu work life balance – kiedy wniosek pracownika wiąże pracodawcę?
 • Zasady BHP i ochrony danych osobowych przy pracy zdanej – na co pracodawca powinien zwrócić uwagę?
 • Zwrot kosztów Internetu, prądu oraz eksploatacji własnego sprzętu – czy jest to konieczne?
 • Regulamin pracy zdalnej – co powinna zawierać taka procedura?

2. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników.

 • Czy pracodawca może badać trzeźwość pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i współpracujących z pracodawcą w ramach działalności gospodarczej?
 • Czy jest możliwa kontrola prewencyjna?
 • Jak ustawodawca podchodzi do problemu tzw. środków odurzających?
 • Co powinna zawierać procedura kontroli trzeźwości i jaki jest tryb jego wydania?

3. Sygnalista w organizacji – nowe wyzwanie pracodawcy.

 • Kto może zostać sygnalistą?
 • Od kiedy i kogo będą obowiązywały przepisy dotyczące sygnalistów?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w kontekście przepisów o sygnalistach?
 • Kiedy pracownik/współpracownik zyskuje ochronę jako sygnalista i jaki jest jej zakres?
 • Wewnętrzny kanał sygnalizowania – jakie rozwiązanie wybrać?
 • Procedura sygnalizowania – co powinien zawierać taki dokument i jaki jest tryb jego wydania?
 • Jakie sankcje grożą pracodawcy w przypadku naruszenia przepisów o sygnalistach?

4. Obowiązki pracodawców zatrudniających żołnierzy – ustawa o obronie Ojczyzny.

 • Jak czynna służba wojskowa oraz służba w rezerwie wpływa na status pracowniczy osób powołanych?
 • Jakie są obowiązki pracownika względem pracodawcy w razie powołania do służby?
 • Szczególna przed rozwiązywaniem umów o pracę – jakie są jej granice?
 • Jak długo trwa okres ochronny?

5. Urlop rodzicielski na nowych zasadach.

 • Jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
 • Jak wnioskować o urlop rodzicielski? – forma i termin.
 • Jakie są możliwości dzielenia urlopu na części?
 • Nieprzenoszalna cześć urlopu rodzicielskiego – ile wynosi i na czym to polega?
 • Zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, w tym możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia.
 • Zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego.
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy – jaki jest wtedy wymiar urlopu?
 • Urlop rodzicielski a przyjęcie dziecka na wychowanie.
 • Urlop rodzicielski a urlop wypoczynkowy.

6. Urlop ojcowski na nowych zasadach.

 • Komu przysługuje urlop ojcowski?
 • Termin na wykorzystanie urlopu - jakie są nowe zasady?
 • Wymiar urlopu.
 • Tryb udzielania urlopu ojcowskiego.
 • Wniosek o urlop ojcowski – forma i termin.
 • Urlop ojcowski a urlop wypoczynkowy.

7. Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie pracownicze.

 • Na czy polega urlop opiekuńczy?
 • Na kogo przysługuje urlop opiekuńczy?
 • Wymiar urlopu opiekuńczego.
 • W jakim terminie i w jakiej formie należy złożyć wniosek?

8. Dodatkowe dni wolne od pracy.

 • Jakie są przesłanki ubiegania się o to zwolnienie od pracy?
 • Jaki jest maksymalny wymiar tego zwolnienia i od czego zależy?
 • Jak wnioskować o to zwolnienie? – termin i forma.
 • Kiedy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika?
 • Zasady wynagradzania pracownika podczas korzystania ze zwolnienia.

9. Elastyczna organizacja czasu pracy.

 • Co to jest elastyczna organizacja pracy?
 • Kto może złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy?
 • Co musi zawierać wniosek, w jakim terminie i w jakiej formie go składać?
 • Czy ten wniosek wiąże pracodawcę?
 • Praca w ramach elastycznej organizacji pracy jako nowy filar ochrony
 • przed zwolnieniem – na czym to polega?

10. Ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich – nowe uprawnienia pracowników.

 • Komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem? – nowy krąg uprawnionych.
 • Kiedy pracownik zyskuje ochronę?
 • W jakich sytuacja ochrona przed zwolnieniem nie obowiązuje i jakie są obowiązki pracodawcy w tym zakresie?
 • Co z umowami na okres próbny zawartymi na okres nieprzekraczający jednego miesiąca?
 • Jak wygląda ochrona przed zwolnieniem w przypadku umowy na czas określony i umowy na zastępstwo?
 • Dopuszczenie do pracy po zakończeniu urlopów rodzicielskich – jakie będą obowiązki pracodawcy w tym zakresie po zmianie przepisów?

11. Przejrzyste warunki zatrudnienia – nowe zasady i nowe dokumenty w dziale HR.

 • Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów?
 • Kiedy i w jakiej formie należy spełnić ten obowiązek?
 • Jakie nowe dokumenty i procedury powinny w tym zakresie funkcjonować w dziale HR?

12. Umowa o pracę w świetle projektowanych przepisów.

 • Jakie są nowe zasady zawierania umów na okres próbny?
 • Jakie nowe warunki musi spełniać pracodawca aby prawidłowo rozwiązać umowę na czas określony?
 • Jakie są nowe uprawienia pracowników w zakresie zmiany formy zatrudnienia?
 • Równoległe dodatkowe zatrudnienie – czy pracodawca może w tym zakresie ograniczać pracownika?
 • Jakie znaczenie w świetle projektowanych przepisów Kodeksu pracy ma umowa o zakazie konkurencji?

Specjalistka w tematyce prawa pracy i ochrony danych osobowych. Szefowa Działu Prawa Pracy i RODO w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Autorka licznych publikacji, w tym współautorka Komentarza do Kodeksu pracy....
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo Pracy.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck