Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2023

Legalne zatrudnianie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Bangladeszu, Chin, Indii, Filipin i innych państw.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2023

Opis szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce jest obecnie powszechne. Zatrudnienie pracownika z innego państwa jest bardziej skomplikowane i czasochłonne, niż zatrudnienie Polaka. Ważne jest też posiadanie dokumentów niezbędnych do legalnego zatrudnienia obcokrajowca. Na szkoleniu omówiony zostanie rządowy projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – kolejna próba zastąpienia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rok 2023 pod względem prawa imigracyjnego jest kontynuacją poprzedniego. Po długim przestoju widać intensywną aktywność legislacyjną – uchwalane są kolejne reformy prawa imigracyjnego, zarówno drobne doraźne zmiany, jak i planowe przebudowy na poziomie strategicznym. Dla wszystkich dotkniętych tymi zmianami, skutkują one koniecznością ciągłego aktualizowania wiedzy oraz dostosowywania się do stale zmieniających się przepisów. Jednak widoczne są chęci poprawy stanu bieżącego – problem niejasności i niedostosowania przepisów do potrzeb pracodawców, samych cudzoziemców i organów administracyjnych został jednak częściowo dostrzeżony i toczą się pracę nad projektem nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, będącej pierwszą od kilku lat poważną próbą usprawnienia w szerokim zakresie obsługi pracodawców w zakresie legalizacji zatrudnienia. Omawiane będą najnowsze doniesienia o procedowanych reformach prawa imigracyjnego i spodziewanych szansach i zagrożeniach dla pracodawców, które mogą one przynieść.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie są zmiany w prawie imigracyjnym w 2023 r.?
 • Jakie znaczenie ma nowelizacja specustawy wojennej dla przedłużenie okresu legalności pobytu wysiedleńców oraz innych obywateli Ukrainy po 24 sierpnia 2023 r.?
 • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
 • Na czym polega korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt?
 • Jak działają zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu?
 • Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
 • Kłopotliwy „stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
 • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw? (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy)?
 • Jakie są zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę?
 • Jak działają klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata – m. in. Chiny, Indie, Bangladesz, Filipiny?
 • Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 • Jakie są dla przedsiębiorcy skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się w przedsiębiorstwach zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, kontaktami z Urzędami, rozliczaniem wynagrodzeń oraz księgowością, a także właścicieli firm oraz innych osób, które są zainteresowane tematyką zatrudniania oraz legalizacji pobytu w Polsce cudzoziemców z uwzględnieniem zmian legislacyjnych. 

Program szkolenia

Termin szkolenia: 17.10.2023 10:00-15:00


1. Zmiany w prawie imigracyjnym 2023 – powrót do standardu sprzed COVID-19, ale z licznymi modyfikacjami.

 • Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – jakie są skutki?
 • Nowelizacja specustawy wojennej – przedłużenie okresu legalności pobytu wysiedleńców oraz innych obywateli Ukrainy po 24 sierpnia 2023.
 • Zniesienie przedłużeń covidowych i możliwości uzyskania zezwoleń na pobyt dla obywateli Ukrainy, konieczność składania powiadomień przy zatrudnieniu posiadaczy zezwoleń na pobyt „wojennych”.
 • Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w związku z uruchomieniem nowej wersji Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).

2. Rządowy projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – kolejna próba zastąpienia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • Rewolucja czy ewolucja zasad zatrudniania cudzoziemców? Jak projektowane przepisy mają się do aktualnych
 • Likwidacja przesłanki testu rynku pracy – zezwolenia na pracę bez informacji starosty.
 • Zaostrzenie kryteriów uzyskiwania zezwoleń na pracę.
 • Zmiany w zakresie umów zawieranych z cudzoziemcami.
 • Doprecyzowanie reguł zatrudniania cudzoziemców oraz wymierzania kar pracodawcom.
 • Pełna digitalizacja postępowań administracyjnych związanych z legalizacją pracy i usprawnienie przekazywania danych organom kontrolnym.

3. Inwazja Rosji na Ukrainę –„specustawa” z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

 • Wskazywanie czasu pracy w powiadomieniu.
 • Co to jest PESEL UKR oraz Diia.pl i jakie mają znaczenie?
 • Kto może korzystać ze specjalnych rozwiązań?
 • Czy obejmują one każdego obywatela Ukrainy?
 • Jak działa legalizacja pracy osób objętych ochroną czasową?
 • Nowe zezwolenia na pobyt czasowy.

4. Możliwości wykorzystania przepisów o COVID-19 w 2023 r. 

5. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce.

 • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
 • Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt.
 • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu.
 • Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
 • Kłopotliwy "stempel" – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?

6. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

 • Koniec oświadczeń dla obywateli państwa-agresora.
 • Czy oświadczenia mogą być wykorzystane przy delegowaniu do Polski z zagranicy?
 • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
 • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
 • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia.

7. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy.

 • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób.
 • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
 • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?

8. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata – m. in. Chiny, Indie, Bangladesz, Filipiny.

9. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?

10. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie.

 • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
 • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
 • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
 • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.

11. Case study

Specjalista z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Stały współpracownik kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo Pracy.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck