• Konferencja

Legal FinTech 2023. Wyzwania prawne w sektorze technologii finansowych

Chmura obliczeniowa na rynku finansowym. Nowe wyzwania PSD2. Nowe inicjatywy UE na rynku FinTech. Cyberbezpieczeństwo. AML/CFT. 

Legal FinTech 2023. Wyzwania prawne w sektorze technologii finansowych

Opis konferencji

Rynek innowacyjnych usług finansowych i jego ramy prawne ulegają ciągłym przeobrażeniom. W ostatnim czasie podejmowana jest debata nad koniecznością nowelizacji unijnych przepisów dotyczących świadczenia usług płatniczych. Trwają również prace legislacyjne nad szeregiem aktów prawnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, które ukierunkowane są przede wszystkim na wzmocnienie procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, jak również utworzenia odpowiednich ram prawnych dla dostawców technologii oferujących swoje produkty lub usługi instytucjom finansowym. Na wyzwania zmieniającego się otoczenia technologicznego nie pozostały także bierne organy nadzoru nad rynkiem finansowym, zarówno w kontekście krajowym, jak i europejskim, czego rezultatem był szereg stanowisk i wytycznych kierowanych względem instytucji finansowych. Zmiany prawne i nowe wytyczne organów nadzoru sprzyjają dokonywaniu pierwszych podsumowań w tym obszarze. Natomiast nadchodzące regulacje skłaniają do omówienia wyzwań, jakie przyniesie ze sobą implementacja projektowanych aktów prawnych do działalności podmiotów z sektora. W trakcie konferencji swoje oceny przedstawią zarówno przedstawiciele właściwych organów, jak i uznani eksperci, którzy zajmują tematyką sektora FinTech zarówno w płaszczyźnie naukowej i praktycznej.

Spośród szeregu wytycznych organów nadzoru i aktów wpływających na rynek innowacji finansowych przede wszystkim należy wymienić:

 • Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie oraz projekt drugiej dyrektywy o kredycie konsumenckim,
 • Rozporządzenie o cyfrowej odporności operacyjnej (DORA),
 • Rozporządzenie w sprawie rynku kryptoaktywów (MiCA),
 • Projektowane zmiany prawne w obszarze AML. 

Powyższe inicjatywy stwarzają szerokie pole do dyskusji na temat zmian, które dotyczyć będą szeroko pojętych instytucji finansowych. Choć projektowane przepisy ulegają ciągłym przeobrażeniom w toku przeprowadzanych konsultacji, możliwe jest wyprowadzenie pierwszych wniosków co do przyszłego kształtu tych regulacji.

Cel konferencji

Celem konferencji jest ocena obecnie obowiązujących ram prawnych w zakresie sektora FinTech oraz przedstawienie projektowanych zmian i wyzwań, przed którymi stawiane są instytucje finansowe. Pogłębiona analiza obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz znajomość przyszłych rozwiązań umożliwi podmiotom sektora FinTech odpowiednie przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

Podczas konferencji w ramach pięciu paneli eksperci będą dyskutowali oraz prezentowali swoje poglądy w następujących obszarach:

 • Usługi płatnicze w perspektywie nowej dyrektywy PSD3, w ramach którego omówiona zostanie rewizja dotychczas obowiązującej dyrektywy PSD2 oraz potencjalne zmiany, które mogłaby wprowadzić nowa dyrektywa o usługach płatniczych (PSD3).
 • Wpływ rozporządzenia DORA na rynek finansowy, podczas którego wskazane zostaną nowe obowiązki dostawców usług ICT, jak również omówione zostaną zmiany w kontekście cyberbezpieczeństwa wynikające z nowych przepisów.
 • Rynek pożyczkowy w świetle ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie oraz projektu drugiej dyrektywy o kredycie konsumenckim, podczas którego omówione zostaną projekt nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim (CCD2), jak również zmiany, które przyniosło uchwalenie tzw. ustawy antylichwiarskiej wdrażającej nowe zasady funkcjonowania instytucji pożyczkowych oraz wprowadzające niższe limity kosztów związanych z udzielaniem pożyczek.
 • Projektowane zmiany prawne w obszarze AML, gdzie poddane analizie zostaną rozwiązania, które mają na celu zlikwidowanie obecnych luk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • Nadchodzące regulacje rynku krypto-aktywów, w ramach którego omówione zostaną zmiany, które wprowadzi rozporządzenie MiCA oraz ich wpływ na rynek kryptoaktywów w Unii Europejskiej.

 Dzięki konferencji zyskasz wiedzę w zakresie:

 • jak praktycy i eksperci organów nadzoru oceniają obecnie obowiązujące ramy prawne sektora FinTech,
 • postulowanych zmian prawnych w sektorze usług płatniczych,
 • wpływu rozporządzenia DORA na podmioty rynku finansowego oraz dostawców rozwiązań technologicznych oferowanych instytucjom finansowym,
 • wymagań stawianych dostawcom usług związanych z kryptoaktywami, w związku z pracami nad unijnym rozporządzeniem MiCA,
 • obowiązków podmiotów sektora FinTech w obszarze AML/CFT,
 • zmian na rynku pożyczkowym w związku z uchwaleniem ustawy w celu przeciwdziałania lichwie.

Dla kogo jest ta konferencja?

Konferencja przeznaczona jest dla prawników zajmujących się zagadnieniami z obszaru FinTech, compliance officers, specjalistów i managerów pracujących w szeroko pojętych instytucjach finansowych oraz dla przedsiębiorców.


prof. UEK dr hab. Jan Byrski zaprasza na konferencję


Organizatorami konferencji są: 

Beck Akademia

Beck Akademia

Organizator szkoleń z dziedziny prawa i podatków. Oferuje szeroki zakres tematyczny organizowanych szkoleń. Dostarcza najwyższej jakości wiedzę dla prawników, studentów prawa i aplikantów, pracowników sektora publicznego, a także dla osób, które w swojej pracy opierają się na przepisach podatkowych i kadrowych. Beck Akademia zajmuje się również organizacją szkoleń zamkniętych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Prelegenci Beck Akademii to uznani praktycy i eksperci z wieloletnim doświadczeniem na rynku.

Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii

Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii

Zrzesza prawników największych polskich i zagranicznych kancelarii, specjalizujących się w prawie nowych technologii. Celem działania Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych oraz standardów w zakresie prawa nowych technologii oraz wspieranie działań dostosowujących w tym zakresie polskie prawo do prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego.

Program konferencji

Termin konferencji: 14.09.2023 10:00-17:00


10:00-10:15Powitanie uczestników, wprowadzenie do konferencji

10:15-11:15Panel I: Usługi płatnicze w perspektywie PSD3 

Moderator: Wojciech Iwański (Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak)

Paneliści: 

 • Marta Stanisławska (Bird&Bird) 
 • Bartłomiej Nocoń (Związek Banków Polskich)
 • Michał Synowiec (Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy)
 • Joanna Erdman (Prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa)

Przykładowe tematy poruszane podczas panelu:

 • Omówienie raportu Parlamentu Europejskiego dotyczącego aktualnego stanu dyrektywy PSD2.
 • Postulowane zmiany do dyrektywy o usługach płatniczych.
 • Perspektywy wdrożenia PSD3.

11:15-12:15Panel II: Wpływ DORA na rynek finansowy 

Moderator: Jan Byrski (Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy)

Paneliści:

 • Michał Kulesza (Rymarz Zdort Maruta)
 • Michał Kaczorowski (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji)
 • Kuba Ruiz (Bird&Bird) 
 • Arwid Mednis (KL&M Law)

Przykładowe tematy poruszane podczas panelu:

 • Prezentacja najważniejszych założeń oraz wpływu rozporządzenia DORA na sektor FinTech.
 • Nowe obowiązki dostawców usług ICT.
 • Nowe wyzwania dla instytucji finansowych korzystających z zewnętrznych dostawców technologii.

12:15-13:00Przerwa na lunch

13:00-14:00Panel III: Rynek pożyczkowy w świetle ustawy antylichwiarskiej oraz projektu CCD2  

Moderator: Zbigniew Długosz (FTL)

Paneliści:

 • Mateusz Blocher (Sołtysiński Kawecki Szlęzak)
 • Ewelina Makowska (Soonly)
 • Paweł Widawski (Fundacja FinTech Poland)
 • Bartłomiej Dzik (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
 • Ziemowit Bagłajewski (Zastępca Rzecznika Finansowego)

Przykładowe tematy poruszane podczas panelu:

 • Wpływ ustawy antylichwiarskiej na zmiany w sektorze pożyczkowym.
 • Nowe zasady funkcjonowania instytucji pożyczkowych.
 • Omówienie projektu nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim (CCD2).

14:00-15:00Panel IV: Projektowane zmiany prawne w obszarze AML 

Moderator: Michał Ćwiakowski (Gawroński & Partners)

Paneliści:

 • Edyta Zdziarska (Ekspert AML)
 • Ewelina Bogiel (Bank Ochrony Środowiska)
 • Grzegorz Czaja (GIIF)

Przykładowe tematy poruszane podczas panelu:

 • Zmiany wynikające z tzw. Unijnego Pakietu AML.
 • VI Dyrektywa AML.
 • Omówienie Rozporządzenia ustanawiającego Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA).

15:00-15:15Przerwa na kawę 

15:15-16:15Panel V: Nadchodzące regulacje rynku krypto-aktywów 

Moderator: Krzysztof Wojdyło (Wardyński i Wspólnicy)

Paneliści:

 • Szymon Ciach (Osborne Clarke)
 • Konrad Stolarski (FTL)
 • Katarzyna Sawicka (Regulatory Consultancy)
 • Natalia Meredyk (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

Przykładowe tematy poruszane podczas panelu:

 • Wpływ rozporządzenia MiCA na rynek kryptoaktywów w Unii Europejskiej.
 • Omówienie unijnego rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów.

16:15-16:30Podsumowanie i zakończenie konferencji

Bonusy dla uczestników za udział w konferencji:

Prawo innowacji finansowych (FinTech) 2023 pod red. Jana Byrskiego

Prawo innowacji finansowych (FinTech) 2023 pod red. Jana Byrskiego

Dodatek specjalny do „Monitora Prawniczego” w całości poświęcony zagadnieniom prawa innowacji finansowych (FinTech). Renomowani Autorzy – prawnicy-praktycy – omawiają w 12 artykułach najbardziej aktualne problemy stosowania przepisów prawa stanowionego, jak i regulacji soft law w kontekście najnowszych, jak i planowanych uregulowań unijnych i krajowych oraz modeli świadczenia innowacyjnych usług na rynku finansowym.