• Prawo pracy 2023

Work life balance i przejrzyste warunki pracy – najnowsze zmiany prawa pracy

Urlop rodzicielski, ojcowski, opiekuńczy. Dodatkowe dni wolne od pracy. Przejrzyste warunki zatrudnienia. Nowe zasady dotyczące umów o pracę. Działalność konkurencyjna pracownika w nowych przepisach.

Work life balance i przejrzyste warunki pracy – najnowsze zmiany prawa pracy

Opis szkolenia

W dniu 23.03.2023 r. Prezydent RP podpisał kolejną istotną nowelizację prawa pracy – ustawę z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Została ona opublikowana w Dz.U. z 4.04.2023 r. pod poz. 641.

Ustawa wdraża w zakresie swojej regulacji dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L Nr 186 z 11.7.2019 r., s. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L Nr 188 z 12.7.2019 r., s. 79).

Zmiany wynikające z ustawy weszły w życie 26 kwietnia 2023 r.

Nadchodzące zmiany to:

 • rozwiązania prawne typu „work life blance” oraz „work life integration” czyli nowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem i opieką. Ma to na celu umożliwienie pracownikom osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym, a także osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy przez środki zachęcające mężczyzn do równego dzielenia się obowiązkami rodzicielskimi i opiekuńczymi,
 • rozwiązania prawne dot. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Informacja o warunkach zatrudnienia, przekazywana każdemu nowozatrudnionemu pracownikowi, docelowo zostanie zatem znacznie rozbudowana, a ponadto pojawią się nowe dokumentacyjne obowiązki w Dziale HR, w tym konieczność stworzenia Polityki szkoleniowej czy Procedury rozwiązywania stosunku pracy,
 • rozwiązania prawne dotyczące umowy o pracę, w tym nowe zasady zawierania umowy na okres próbny oraz rozwiązywania umowy na czas określony.

Ustawodawca wprowadza również nowe podeście do praktyki ograniczania dodatkowej aktywności zawodowej pracownika, co powoduje nowe otwarcie dla dobrze nam już znanej umowy o zakazie podejmowania działalności konkurencyjnej.

Na szkoleniu zostaną omówione m.in.:

 • jak będzie uregulowany urlop rodzicielski na nowych zasadach,
 • jak będzie uregulowany urlop ojcowski na nowych zasadach,
 • jak będzie uregulowany urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie pracownicze,
 • jak przesunięto granicę wieku dziecka, do ukończenia którego pracownik wychowujący to dziecko może złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy,
 • komu przysługiwać będą dodatkowe dni wolne od pracy,
 • na czym teraz będzie polegała elastyczna organizacja czasu pracy,
 • jak praca zdalna będzie mogła być traktowana jako uprawnienie z zakresu work life balance,
 • jak będzie uregulowana ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich – nowe uprawnienia pracowników,
  czym są przejrzyste warunki zatrudnienia,
 • jak będzie uregulowana umowa o pracę w świetle nowych przepisów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie najnowszych rozwiązań prawnych dla przedsiębiorstwa i kadry zarządzającej związanych z tematyką prawa pracy.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr i płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 29.05.2023 10:00-14:00


 1. Urlop rodzicielski na nowych zasadach.
  • Jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
  • Jak wnioskować o urlop rodzicielski? – forma i termin.
  • Jakie są możliwości dzielenia urlopu na części?
  • Nieprzenoszalna cześć urlopu rodzicielskiego – ile wynosi i na czym to polega?
  • Zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, w tym możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia.
  • Zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego.
  • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy – jaki jest wtedy wymiar urlopu?
  • Urlop rodzicielski a przyjęcie dziecka na wychowanie.
  • Urlop rodzicielski a urlop wypoczynkowy.
 2. Urlop ojcowski na nowych zasadach.
  • Komu przysługuje urlop ojcowski?
  • Termin na wykorzystanie urlopu – jakie są nowe zasady?
  • Wymiar urlopu.
  • Tryb udzielania urlopu ojcowskiego.
  • Wniosek o urlop ojcowski – forma i termin.
  • Urlop ojcowski a urlop wypoczynkowy.
 3. Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie pracownicze.
  • Na czy polega urlop opiekuńczy?
  • Na kogo przysługuje urlop opiekuńczy?
  • Wymiar urlopu opiekuńczego.
  • W jakim terminie i w jakiej formie należy złożyć wniosek?
 4. Dodatkowe dni wolne od pracy.
  • Jakie są przesłanki ubiegania się o to zwolnienie od pracy?
  • Jaki jest maksymalny wymiar tego zwolnienia i od czego zależy?
  • Jak wnioskować o to zwolnienie? – termin i forma.
  • Kiedy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika?
  • Zasady wynagradzania pracownika podczas korzystania ze zwolnienia.
 5. Elastyczna organizacja czasu pracy.
  • Co to jest elastyczna organizacja pracy?
  • Kto może złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy?
  • Co musi zawierać wniosek, w jakim terminie i w jakiej formie go składać?
  • Czy ten wniosek wiąże pracodawcę?
  • Praca w ramach elastycznej organizacji pracy jako nowy filar ochrony przed zwolnieniem – na czym to polega?
 6. Praca zdalna jako uprawnienie z zakresu work life balance.
  • Nowe zasady wykonywania pracy zdalnej.
  • Kiedy wniosek pracownika o prace zdalną będzie wiążący dla pracodawcy?
  • Pod jakimi warunki pracodawca może odmówić?
  • Jakim kategoriom pracowników przysługuje takie uprawnienie?
  • Jakie warunki trzeba spełnić?
 7. Ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich – nowe uprawnienia pracowników.
  • Komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem? – nowy krąg uprawnionych.
  • Kiedy pracownik zyskuje ochronę?
  • W jakich sytuacja ochrona przed zwolnieniem nie obowiązuje i jakie są obowiązki pracodawcy w tym zakresie?
  • Co z umowami na okres próbny zawartymi na okres nieprzekraczający jednego miesiąca?
  • Jak wygląd ochrona przed zwolnieniem w przypadku umowy na czas określony i umowy na zastępstwo?
  • Dopuszczenie do pracy po zakończeniu urlopów rodzicielskich – jakie będą obowiązki pracodawcy w tym zakresie po zmianie przepisów?
 8. Przejrzyste warunki zatrudnienia – nowe zasady i nowe dokumenty w dziale HR.
  • Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów?
  • Kiedy i w jakiej formie należy spełnić ten obowiązek?
  • Jakie nowe dokumenty i procedury powinny w tym zakresie funkcjonować w dziale HR?
 9. Umowa o pracę w świetle projektowanych przepisów.
  • Jakie są projektowane zasady zawierania umów na okres próbny?
  • Jakie nowe warunki będzie musiał spełniać pracodawca aby prawidłowo rozwiązać umowę na czas określony?
  • Jakie będą nowe uprawienia pracowników w zakresie zmiany formy zatrudnienia?
  • Równoległe dodatkowe zatrudnienie – czy pracodawca będzie mógł w tym zakresie ograniczać pracownika?
  • Jakie znaczenie w świetle projektowanych przepisów Kodeksu pracy będzie miała umowa o zakazie konkurencji?

Specjalistka w tematyce prawa pracy i ochrony danych osobowych. Szefowa Działu Prawa Pracy i RODO w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Autorka licznych publikacji, w tym współautorka Komentarza do Kodeksu pracy....
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo pracy.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck