Kupno nieruchomości zadłużonych oraz elektroniczna licytacja nieruchomości w praktyce

Prawo do lokalu. Cesja umów deweloperskich. Hipoteka zwykła a przymusowa. Elektroniczna licytacja nieruchomości

Kupno nieruchomości zadłużonych oraz elektroniczna licytacja nieruchomości w praktyce

Opis szkolenia

Sytuacja na rynku nieruchomości zaczyna zmieniać się na korzyść kupujących. Ostatnie, znaczące podwyżki stóp procentowych, inflacja, a także ogólna niepewność rynku powoduje, że wiele osób zaczyna  myśleć o sprzedaży. Jest co prawda coraz więcej ofert, lecz zwykle są to nieruchomości zadłużone. Bywa, że do sprzedaży chcieliby przystąpić także Ci, którzy dotychczas nie uregulowali stanów prawnych swoich nieruchomości. W każdym przypadku podejście do kupna wymaga rzetelnej wiedzy, zwłaszcza wtedy, gdy zadłużona nieruchomość ma być sprzedawana w drodze licytacji elektronicznej. Jak wówczas przekazywać dokumenty i zezwolenia na nabycie nieruchomości? Jak podejść do wykreślenia obciążeń z księgi wieczystej po udzieleniu przybicia i przysądzeniu własności? 

Celem szkolenia jest: 

 • zapoznanie uczestników z najczęstszymi błędami przy spłacie zobowiązań publicznoprawnych zabezpieczonych hipotecznie,
 • udzielenie praktycznych wskazówek, jak sobie poradzić ze sprzedażą, w sytuacji, gdy nieruchomość obciążona jest hipoteką przymusową,
 • poznać nowe obowiązki oraz terminy dostosowania się poszczególnych kategorii podmiotów do nowych obowiązków wynikających z ustawy o e-doręczeniach,
 • wskazanie różnic przy zwalnianiu nieruchomości z obciążenia hipotecznego, gdy w dziale IV księgi wieczystej wpisany jest administrator hipoteki z tytułu emisji obligacji na okaziciela,
 • omówienie skutków podatkowych przy cesji umów deweloperskich lub sprzedaży zadłużonej ekspektatywy,
 • omówienie zasad odpowiedzialności przy opłacie adiacenckiej, opłacie planistycznej, zadłużeniach czynszowych,
 • omówienie zasad odpowiedzialności przy kupnie zadłużonej nieruchomości od spadkobierców,
 • omówienie sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznej licytacji z nieruchomości, a także obowiązków po stronie licytantów.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jak fachowo podejść do kupna nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową z tytułu należności publicznoprawnych, na co szczególnie zwrócić uwagę, jakich błędów unikać?
 • Kto jest uprawniony do ubiegania się o wykreślenie hipoteki przymusowej z tytułu należności publicznoprawnych?
 • W jakich sytuacjach dochodzi do powstania hipoteki przymusowej i kiedy wniosek o wpis nie zostanie pozytywnie rozpatrzony?
 • Na jakie zagrożenia powinien zwrócić uwagę nabywca nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową?
 • W jakich sytuacjach może powstać hipoteka ustawowa i kiedy nabywca nie może czuć się bezpiecznie?
 • Jakie są skutki procesowe braku promesy wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie nieruchomości?
 • Jakie są skutki podatkowe cesji umów deweloperskich?
 • Komu spłacać obciążenie hipoteczne w przypadku, gdy uprawnionym jest pokrzywdzony wymieniony w postanowieniu prokuratora?
 • Kto pod rządami nowej ustawy deweloperskiej został wyłączony z możliwości cesji?
 • Jakie są skutki podatkowe sprzedaży zadłużonej ekspekatywy prawa własności?
 • Jakie są różnice pomiędzy administratorem hipoteki ustanowionym w trybie przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece, a ustawy o obligacjach?
 • Kiedy administrator hipoteki nie jest uprawniony do udzielenia zgody na wykreślenie obciążenia hipotecznego?
 • Jak podejść do kupna nieruchomości licytowanej w drodze egzekucji komorniczej?
 • Jak skutecznie poradzić sobie z elektroniczną licytacją z nieruchomości?
 • Jakich formalności musi dopilnować wierzyciel?
 • Jakie warunki powinien spełniać kupujący, a w szczególności jak dopełnić formalności przy nabywaniu nieruchomości, na które potrzebne jest zezwolenie?
 • Jak wykreślać obciążenia z księgi wieczystej po udzieleniu przybicia i przysądzeniu własności?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników i notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, do wszystkich osób prawnych i fizycznych (w tym przedsiębiorców), którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat sprzedaży nieruchomości zadłużonych, w tym na drodze elektronicznej licytacji z nieruchomości.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 29.09.2023 10:00-15:00


 1. Omówienie szczególnych przypadków związanych z brakiem prawidłowości wniosku o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej.
 2. Omówienie przypadków, kiedy może dojść do skutecznej spłaty obciążenia hipotecznego, zabezpieczonego hipoteką przymusową oraz najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie.
 3. Omówienie szczególnych przypadków powstania hipoteki ustawowej oraz jej dalszych losów po przeniesieniu własności z licytanta na osobę trzecią.
 4. Omówienie różnic pomiędzy administratorem hipoteki ustanawianym w trybie przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece, a administratorem hipoteki ustanawianym w trybie ustawy o obligacjach.
 5. Omówienie przypadków, kiedy administrator hipoteki uprawniony jest do wystawienia zezwolenia na zwolnienie nieruchomości spod obciążenia hipotecznego, a kiedy nie.
 6. Praktyczne omówienie przypadków, kiedy pomimo zgody wierzyciela hipotecznego nie może dojść do skutecznego wykreślenia obciążenia hipotecznego.
 7. Omówienie przypadków, kiedy konieczne będzie powództwo o podział hipoteki lub jej wykreślenie.
 8. Omówienie zasad odpowiedzialności przy obowiązku zapłaty opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, zaległości czynszowych lub innych opłat.
 9. Wpływu treści postanowień umownych na możliwość formułowania roszczeń ze skargi pauliańskiej.
 10. Omówienie zasad opodatkowana przy cesji praw z umów deweloperskich oraz nowego katalogu osób uprawnionych do przejęcia praw i obowiązków z tych umów.
 11. Omówienie zasad opodatkowania przy sprzedaży ekspektatywy.
 12. Omówienie trybu sprzedaży zadłużonych nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej.
 13. Omówienie szczególnego trybu nabycia nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków po stronie licytantów w zakresie przedstawiania wymaganych dokumentów i zezwoleń.

Radczyni prawna. Wieloletnia współpracowniczka ogólnopolskich i międzynarodowych firm. Od 2010 r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego „KNG” w Warszawie. Ekspertka z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego i...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo nieruchomości wersja Premium.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck