Kurs: Specjalista ds. kadr

Zatrudnienie i zwalnianie pracowników, dokumentacja pracownicza. Praca zdalna, monitoring, badanie trzeźwości. Czas pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kurs: Specjalista ds. kadr

Opis szkolenia

Kompleksowy kurs przygotowujący do pracy w dziale kadrowym. Daje gwarancję uzyskania niezbędnej wiedzy zawodowej, by stać się samodzielnym specjalistą do spraw kadrowych.

Uczestnicy będą mieli możliwość usystematyzowania, poszerzenia lub zdobycia od podstaw wiedzy z obszaru kadr i administrowania dokumentacją pracowniczą. Kurs jest dedykowany zarówno dla praktyków z zakresu spraw kadrowych, jak i dla osób dopiero zaczynających pracę w tym obszarze.

Program kursu uwzględnia najnowsze zmiany w prawie, takie jak praca zdalna, monitoring wizyjny czy badanie trzeźwości pracowników.

Dlaczego warto?

 • Rozbudowane materiały szkoleniowe

  4 moduły kursu - 20 godzin zegarowych praktycznych zajęć. 

 • Szkolenie online

  Formuła online  - nasz kurs online jest wygodną formą nauki, a przy tym zachowuje najwyższe standardy skuteczności. Jest doskonale dopasowany do Twoich potrzeb. Oszczędzaj czas na dojazdach i ucz się z dowolnego miejsca!

 • Interaktywna formuła kursu

  Warszatowa forma zajęć - w trakcie aktywnych zajęć zdobędziesz kompleksową wiedzę z obszaru kadr. Zajęcia mają praktyczny, interaktywny, warsztatowy wymiar, dzięki czemu uczestnicy zyskują okazję do dyskusji, zadawania pytań i wymiany doświadczeń.    

 • Doświadczony prelegent

  Doświadczeni prelegenci - swoim doświadczeniem dzieli się trzech uznanych ekspertów prawnych z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, autorzy książek oraz doświadczeni prelegenci na szkoleniach z tej tematyki.

Cel kursu

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę zawodową i umiejętności, dające możliwość wykonywania pracy polegającej na:

 • przygotowywaniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • wypełnianiu innych zadań związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracownika,
 • nawiązywaniu i rozwiazywaniu stosunku pracy,
 • nawiązywaniu i rozwiazywaniu umowy zlecenia,
 • ustalaniu i rozliczaniu uprawnień urlopowych,
 • planowaniu i rozliczaniu czasu pracy,
 • prowadzeniu dokumentacji z zakresu pracy zdalnej, monitoringu oraz badania trzeźwości pracowników,
 • wspieraniu działu kadr w zakresie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na kursie dowiesz się:

 • Jakie obowiązki ciążą na dziale kadr w związku z zatrudnieniem pracownika oraz prowadzeniem dokumentacji związanej z zatrudnieniem?
 • Na czym polega ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika?
 • Jak należy prowadzić dokumentację z zakresu spraw pracowniczych?
 • Jak należy prawidłowo dokumentować obecności pracownika w pracy?
 • Jak zaplanować i zlecić badania profilaktyczne (medycyna pracy), szkolenia bhp?
 • Kto i na jakiej zasadzie przydziela pracownikom środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.
 • Jakie obowiązki ciążą na dziale kadr w związku ze zwolnieniem pracownika oraz prowadzeniem dokumentacji związanej z odejściem pracownika z zakładu pracy?
 • Na czym polega praca zdalna, monitoring oraz badanie trzeźwości pracowników?
 • Jakie obowiązki ciążą na dziale kadr w związku z urlopami pracowniczymi (m.in. wypoczynkowymi, dodatkowymi, bezpłatnymi, opiekuńczymi, wolnym z powodu działania siły wyższej, dniami wolnymi dla krwiodawcy) oraz przestojem?
 • Co znaczą pojęcia związane z czasem pracy (doba pracownicza, wymiar czasu pracy a normy czasu pracy, tydzień pracy, okres rozliczeniowy)?
 • Jakie są stosowane rozkłady i systemy czasu pracy?
 • Jak prawidłowo rozliczyć godziny nadliczbowe w różnych systemach czasu pracy?

Kurs obejmuje 4 moduły tematyczne:

Moduł I – Zatrudnienie pracownika oraz dokumentacja związana z zatrudnieniem

Pierwszy dzień kursu poświęcony jest takim tematom jak: wybór form zatrudnienia i różnice między nimi, ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy oraz obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników. Omówione zostaną także różne rodzaje umów o pracę, dodatkowe umowy związane ze stosunkiem pracy oraz informacje o warunkach zatrudnienia. Na koniec modułu I uczestnicy zdobędą wiedzę na temat ustania stosunku pracy i obowiązków pracodawcy z tym związanych.

Moduł II – Pracownicza dokumentacja wewnątrzzakładowa. Praca zdalna, monitoring oraz badanie trzeźwości

Drugi dzień kursu poświęcony jest takim tematom jak: zasady wprowadzania wewnętrznych aktów pranych oraz dokumentacja pracownicza i obowiązki dotyczące jej przechowywania. Oprócz tego uczestnicy zdobędą wiedzę na temat pracy zdalnej, badań trzeźwości pracowników oraz przepisów związanych z monitoringiem w miejscu pracy.

Moduł III – Czas pracy

Trzeci dzień kursu dedykowany jest tematom związanym z czasem pracy, w tym m.in.: system czasu pracy, harmonogram czasu pracy, praca w nocy oraz w niedziele i święta, rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych czy w dni wolne od pracy. Podczas modułu III kompleksowo omówiony zostanie także czas pracy osób niepełnosprawnych czy odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy.

Moduł IV – Nieobecności w pracy 2024. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas ostatniego dnia kursu omówione zostaną różne rodzaje nieobecności pracowników w pracy, w tym m.in.: urlop wypoczynkowy i urlop na żądanie, urlop dodatkowy oraz zasady jego udzielania, urlop bezpłatny, urlop opiekuńczy, urlopy dla krwiodawców czy okoliczności zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Na koniec modułu IV przestawione zostaną w skondensowany sposób najważniejsze informacje z zakresu BHP, takie jak m.in. ochrona praw kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych czy postępowanie w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.


Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest do osób pracujących w działch kadr, do kandydatów na pracowników działów kadr, jak i do osób stawiających dopiero pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr i administracji personalnej oraz innych osób zainteresowanych tematyką zatrudnienia, zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje umiejętności zawodowe.

Program szkolenia

Moduł I – Zatrudnienie pracownika oraz dokumentacja związana z zatrudnieniem6.11.2024, 10:00-15:00

Prowadzący: Marek Rotkiewicz

1. Wybór formy zatrudnienia – różnice pomiędzy umową o pracę, a umowami cywilnoprawnymi.

2. Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika.

 • Katalog danych osobowych, których pracodawca może żądać od:
  • kandydata do pracy,
  • pracownika,
  • pracownika rodzica i opiekuna.
 • Dokumentowanie obecności pracownika w pracy:
  • lista obecności,
  • inne sposoby dokumentowania.

3. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika:

 • badania profilaktyczne (medycyna pracy),
 • szkolenia bhp,
 • środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze,
 • obowiązki informacyjne,
 • obowiązki zgłoszeniowe.

4. Umowa o pracę:

 • rodzaje umów o pracę,
 • treść umowy o pracę,
 • dodatkowe umowy związane z nawiązaniem stosunku pracy (np. o zakazie konkurencji),
 • dwa stanowiska pracy w ramach jednej umowy - dopuszczalność.

5. Informacja o warunkach zatrudnienia – treść, termin przekazania oraz aktualizacja.

6. Ustanie stosunku pracy:

 • sposoby ustania stosunku pracy,
 • przyczyny uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem,
 • grupy chronione,
 • obowiązki pracodawcy związane z ustaniem zatrudnienia,
 • świadectwo pracy.

Moduł II – Pracownicza dokumentacja wewnątrzzakładowa. Praca zdalna, monitoring oraz badanie trzeźwości20.11.2024, 10:00-15:00

Prowadzący: dr Anna Kamińska-Pietnoczko

1. Wewnętrzne akty prawne i zasady ich wprowadzania.

2. Dokumentacja pracownicza:

 • akta osobowe,
 • regulaminy i instrukcje,
 • pozostała dokumentacja pracownicza,
 • zasady prowadzenia i okres przechowywania dokumentacji.

3. Praca zdalna:

 • zasady wprowadzania pracy zdalnej,
 • zasady świadczenia pracy zdalnej,
 • obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika,
 • bhp i ocena ryzyka zawodowego w pracy zdalnej,
 • dokumentacja związana z pracą zdalną.

4. Badanie trzeźwości pracowników oraz osób współpracujących:

 • warunki wprowadzenia badania trzeźwości w zakładzie pracy,
 • warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę badań trzeźwości,
 • dokumentacja gromadzona przez pracodawcę oraz okres jej przechowywania.

5. Monitoring wizyjny i inne formy monitoringu:

 • cel, zakres i zasady zastosowania monitoringu wizyjnego,
 • obowiązki informacyjne wobec pracowników objętych monitoringiem wizyjnym,
 • miejsca wykluczone ze stosowania monitoringu wizyjnego,
 • okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego,
 • inne formy monitoringu.

Moduł III – Czas pracy4.12.2024, 10:00-15:00

Prowadzący: Marek Rotkiewicz

1. Pojęcia związane z czasem pracy – doba pracownicza, wymiar czasu pracy a normy czasu pracy, tydzień pracy, okres rozliczeniowy, odpoczynki minimalne.

2. Systemy czasu pracy.

3. Rozkłady/ harmonogramy czasu pracy, ruchomy czas pracy.

4. Praca w porze nocnej.

5. Praca w niedziele i święta.

6. Praca w godzinach nadliczbowych.

7. Formy i zasady dokonywania rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych i w dniach wolnych od pracy.

8. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych.

9. Czas pracy osób na stanowiskach kierowniczych.

10. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy.

Moduł IV – Nieobecności w pracy 2024. Bezpieczeństwo i higiena pracy18.12.2024, 10:00-15:00

Prowadzący: dr Anna Kamińska-Pietnoczko, Marta Goroszkiewicz

1. Urlop wypoczynkowy:

 • wymiar urlopu wypoczynkowego,
 • staż pracy,
 • zasady udzielania urlopu wypoczynkowego,
 • ustalenie urlopu proporcjonalnego – zależnego od okresu zatrudnienia, czasu niewykonywania pracy z różnych przyczyn oraz etatu,
 • obniżanie wymiaru urlopu wypoczynkowego,
 • przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego,
 • przerwanie urlopu wypoczynkowego,
 • odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego i konsekwencje z tym związane,
 • urlop na żądanie,
 • urlop zaległy za rok poprzedni.

2. Urlop dodatkowy:

 • uprawnienia do urlopu dodatkowego,
 • wymiar urlopu,
 • zasady udzielania,
 • kiedy przysługuje pierwszy urlop dodatkowy,
 • obliczanie wymiaru urlopu dodatkowego proporcjonalnie do okresu przepracowanego oraz do etatu.

3. Urlopy bezpłatne.

4. 2 dni wolne z powodu działania siły wyższej.

5. Urlop opiekuńczy.

6. Dni wolne dla krwiodawcy.

7. Zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

8. Zwolnienie za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonania, oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju.

9. Inne nieobecności w pracy.

10. BHP w pigułce :

 • prawa i obowiązki stron stosunku pracy w zakresie bhp,
 • ochrona pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych,
 • nowe wymagania wobec stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe,
 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe - postępowanie.

Prawniczka, specjalistka w zakresie prawa ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada uprawnienia specjalisty BHP. Absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka licznych publikacji...

Specjalistka w tematyce prawa pracy i ochrony danych osobowych. Szefowa Działu Prawa Pracy i RODO w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Autorka licznych publikacji, w tym współautorka Komentarza do Kodeksu pracy....

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, były pracownik jednego z wojewódzkich urzędów pracy. Autor i współautor 40 książek i ponad 2000 artykułów z tego zakresu. Doświadczony szkoleniowiec - przeprowadzonych ponad 3000...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo pracy.

EDYCJA PRAWA PRACY. Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych

EDYCJA PRAWA PRACY. Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych

Praktyczny zbiór 53 aktów prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zbiór zawiera przydatne tabele z podsumowaniem zmian, registry oraz aktualizację online. Miękka oprawa i poręczny format zapewniają wygodę korzystania w codziennej pracy. 4 wydanie (2024).

Gratis przysługuje osobom, które zapisały się na pakiet.

Zapisy przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie danego modułu kursu do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck