Kurs: Raportowanie ESG - prawo i praktyka

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą CSRD i standardami ESRS. Środowisko (E), społeczeństwo (S) i ład korporacyjny (G). Taksonomia UE i ujawnienia taksonomiczne. Ocena istotności i należyta staranność, łańcuchy wartości, interesariusze, atestacja sprawozdań, odpowiedzialność organów. Greenwashing.

Kurs: Raportowanie ESG - prawo i praktyka

Opis szkolenia

Kompleksowy kurs online, na którym nauczysz się podstaw sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu aktualizacja lub wdrażanie obowiązków prawnych związanych z ESG będzie prostsze, bardziej efektywne i skuteczne.

Dlaczego warto?

 • Szkolenie online

  3 moduły tematyczne - 18 godzin zegarowych w wygodnej formule online.

 • Doświadczony prelegent

  Doświadczony prelegent - swoim doświadczeniem dzieli się uznany ekspert z zakresu ESG, doradzający zarówno w zakresie środowiskowym, społecznym, jak i ładu korporacyjnego.

 • Interaktywna formuła kursu

  Interaktywna formuła kursu - w trakcie aktywnych zajęć zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu raportowania ESG. Zajęcia mają praktyczny, interaktywny wymiar, dzięki czemu uczestnicy zyskują okazję do dyskusji, zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

 • Rozbudowane materiały szkoleniowe

  Rozbudowane materiały szkoleniowe - obszerne prezentacje, check-listy najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem projektów ESG oraz case studies.

5 stycznia 2023 r. weszła w życie dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), a 31 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała jednolite unijne standardy raportowania (ESRS). Polskie Ministerstwo Finansów opublikowało w kwietniu br. projekt ustawy transponującej dyrektywę CSRD do polskiego prawa, w tym ustawy o rachunkowości. 

Nowe przepisy oznaczają rewolucję w sposobie prowadzenia biznesu - nie da się już oceniać i, co najważniejsze, planować działalności wyłącznie przez pryzmat finansowy, tj. zysk/stratę. Przedsiębiorcy muszą zacząć identyfikować swoje negatywne oddziaływania na ludzi i środowisko i im przeciwdziałać lub przynajmniej je ograniczać. Równocześnie, w gwałtownie zmieniającym się świecie, przedsiębiorcy muszą zacząć identyfikować ryzyka i szanse (możliwości) dla swoich biznesów związane z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, czyli z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i z zakresu praw człowieka oraz czynnikami związanymi z zarządzaniem, a także ryzyka i szanse wynikające z zależności od zasobów naturalnych, ludzkich i społecznych. Zidentyfikowane oddziaływania, ryzyka i szanse wymagają zarządzenia  nimi, w tym przez odpowiednią strategię, polityki i plany działań, a następnie mierzenia efektów podejmowanych działań i w razie potrzeby wprowadzenia niezbędnych modyfikacji, w tym w strategii i modelu biznesowym przedsiębiorstwa. Wszystkie te działania podlegają zaś raportowaniu, a nierzetelna sprawozdawczość - polegająca np. na pominięciu w raporcie zidentyfikowanych ryzyk dla działalności - skutkować może odpowiedzialnością karną. Pierwsza grupa przedsiębiorstw będzie raportować już za 2024 rok.

Otoczenie prawne ESG dynamicznie się zmienia i jest skomplikowane. Dyrektywa CSRD obejmie wiele nowych podmiotów, które do tej pory w ogóle nie sporządzały sprawozdań niefinansowych. Szacuje się, że w Unii Europejskiej raportowaniem zostanie objętych ok. 50 tys. organizacji, z czego aż 3,5 tys. w Polsce. 

Prawidłowe przygotowanie do raportowania (obejmujące w szczególności identyfikację istotnych oddziaływań, ryzyk i szans oraz zarządzanie nimi), jak i samo raportowanie wymagają odpowiedniego przygotowania. Bez właściwego rozumienia zagadnień zrównoważonego rozwoju ocena ryzyk - ale również szans i możliwości otwierających się przed przedsiębiorstwem - będzie znacznie utrudniona, jeśli nie niemożliwa.

W przedsiębiorstwach brakuje także zasobów, kompetencji i doświadczeń. Udział w kursie pozwoli Ci nauczyć się podstaw sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, dzięki którym aktualizacja lub wdrażanie obowiązków prawnych związanych z ESG będzie prostsze, bardziej efektywne i skuteczne. Będziesz także w stanie realnie wspomóc swoją organizację w wykorzystaniu możliwości, jakie stwarza rozpoczynająca się właśnie transformacja gospodarcza zmierzająca do przekształcenia europejskiej gospodarki w gospodarkę przyjazną dla klimatu, zieloną, konkurencyjną i zapewniającą włączenie społeczne.

Dzięki naszemu kursowi:

 • przygotujesz się do raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą CSRD i standardami ESRS,
 • dowiesz się, kiedy działalność kwalifikuje się, a kiedy jest zgodna z taksonomią UE,
 • zrozumiesz, na czym polega proces oceny istotności i czym jest należyta staranność w regulacjach zrównoważonego rozwoju,
 • dowiesz się, czym są minimalne gwarancje w rozumieniu taksonomii UE,
 • otrzymasz wiedzę potrzebną do przeprowadzenia odpowiednich zmian w Twojej organizacji,
 • podniesiesz swoje kompetencje w zakresie ESG,
 • wyjdziesz naprzeciw rynkowym trendom i zmniejszysz ryzyko niekorzystnych skutków dla Twojej organizacji.

Na szkoleniu dowiesz się wszystkiego, co warto wiedzieć na temat ESG i raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:

 • Co oznacza skrót „ESG” i jakie ma znaczenie dla przedsiębiorstw?
 • Jakie są ramy prawne sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju?
 • Jakie korzyści, ale i wyzwania niesie ze sobą ESG?
 • Jak wygląda proces przygotowywania raportu i jak zacząć działać w obszarze ESG?
 • Ujawnienia jakich danych oczekuje prawodawca w obszarach środowiskowym, społecznym oraz zarządczym?
 • Czym jest greenwashing i jak bezpiecznie mówić, że dany produkt czy usługa jest „eko”?
 • Co należy ujawniać na podstawie Taksonomii i czym jest zrównoważona środowiskowo działalność gospodarcza?
 • Czym jest należyta staranność w zakresie zrównoważonego rozwoju i w jaki sposób poprawnie wdrożyć ten kluczowy proces?

Cel kursu

Celem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień związanych z ESG, które są niezbędne dla zrozumienia, przygotowania się i przeprowadzenia procesu raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Kurs składa się z bloków tematycznych (18 godzin zajęć), które umożliwiają zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy prawno-biznesowej ułatwiającej rozwój kompetencji w zakresie ESG.


3-dniowy kurs będzie skupiał się na omówieniu następujących tematów:

Moduł I - Wprowadzenie do ESG. Dyrektywa CSRD i standardy ESRS.

Pierwszy dzień kursu poświęcony jest wprowadzeniu do tematyki ESG oraz kluczowym aspektom raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy otrzymają informacje na temat historii i rozwoju koncepcji ESG, aktualnym kierunkom jej rozwoju na świecie, a następnie omówione zostaną kluczowe zagadnienia z obszaru raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju.

Moduł II - ESRS – ujawnienia przekrojowe i ujawnienia tematyczne. Wdrożenie ESG w organizacji.

W drugim dniu kursu nacisk zostanie położony na szczegółowe omówienie wybranych ujawnień ze wszystkich obszarów tematycznych w standardzie ESRS. Następnie omówione zostaną dobre praktyki związane z przygotowaniem się do raportowania zgodnie z CSRD/ESRS, a także przedstawione zostaną podstawowe dokumenty i instrumenty związane z wdrożeniem zagadnień ESG w organizacji: strategia ESG, polityki, działania oraz wskaźniki i cele.

Moduł III - Taksonomia UE. Przegląd regulacji z zakresu zrównoważonego rozwoju.

W trzecim dniu kursu omówiona zostanie jedna z najważniejszych regulacji zrównoważonego rozwoju – Taksonomia UE. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, czym różni się działalność kwalifikująca się do Taksonomii od działalności z Taksonomią zgodnej, a także poznają kluczowe wskaźniki wyników, które podlegają raportowaniu zrównoważonego rozwoju. Na zakończenie omówione zostaną inne istotne regulacje z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym rozporządzenie SFDR, dyrektywa CSDDD oraz projekt dyrektywy dotyczącej tzw. zielonych oświadczeń (Green Claims Directive).


Dla kogo jest ten kurs?

Kurs kierujemy do członków zarządu i kadry kierowniczej, prawników, w szczególności wewnętrznych, pracowników działów CSR/ESG/zrównoważonego rozwoju oraz takich działów jak ochrona środowiska, compliance, zarządzanie ryzykiem, komunikacja, marketing, HR, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju (dotychczas zwanego raportowaniem niefinansowym). Kurs kierujemy zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego.

Program szkolenia

Moduł I - Wprowadzenie do ESG. Dyrektywa CSRD i standardy ESRS. 14.11.2024, 10:00-16:00

 1. Wstęp. ESG na świecie i w Europie – historia, trendy i regulacje.
 2. Raportowanie ESG – koncepcja, przyczyny i cele.
 3. Kluczowe regulacje dot. raportowania:
  • CSRD,
  • ESRS,
  • polskie regulacje implementujące dyrektywę CSRD, w tym ustawa o rachunkowości.
 4. Podstawowe zagadnienia związane z raportowaniem CSRD/ESRS:
  • zasada podwójnej istotności,
  • proces należytej staranności,
  • interesariusze,
  • łańcuch wartości,
  • atestacja sprawozdań zrównoważonego rozwoju,
  • odpowiedzialność organów w związku z nienależytym raportowaniem.
 5. Sesja Q&A

Moduł II - ESRS – ujawnienia przekrojowe i ujawnienia tematyczne. Wdrożenie ESG w organizacji.28.11.2024, 10:00-16:00

 1. Standardy ESRS:
  • budowa i najważniejsze ujawnienia tematyczne,
  • ESRS E1 – E5,
  • ESRS S1 – S4,
  • ESRS G1.
 2. Jak przygotować się do raportowania? Uwagi praktyczne i przykłady.
 3. Strategia ESG oraz kluczowe polityki, działania, wskaźniki i cele:
  • zasady tworzenia,
  • wymogi zgodnie z ESRS,
  • na co zwrócić uwagę – uwagi praktyczne.
 4. Sesja Q&A.

Moduł III - Taksonomia UE. Przegląd regulacji z zakresu zrównoważonego rozwoju.12.12.2024, 10:00-16:00

 1. Kluczowe regulacje dotyczące raportowania:
  • Taksonomia EU,
  • kwalifikowalność do Taksonomii,
  • zgodność z Taksonomią,
  • ujawnienia taksonomiczne (art. 8 rozporządzenia o Taksonomii).
 2. Inne regulacje z obszaru zrównoważonego rozwoju:
  • SFDR,
  • dyrektywy: CSDDD i Green Claims,
  • cel regulacji, adresaci i kluczowe wymogi.
 3. Sesja Q&A.

Członek Komitetu ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Członek grupy wsparcia EFRAG ds. rozwoju standardów raportowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (VSME ESRS). Członek Rady Innowatorów ESG przy Polskim Stowarzyszeniu...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Premium Prawo gospodarcze.

ESG - przewodnik po regulacjach prawnych

ESG - przewodnik po regulacjach prawnych

Przewodnik po najważniejszych regulacjach prawnych związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Zawiera dużą liczbę przykładów obrazujących omawiane zagadnienia co ułatwi wdrożenie ESG w przedsiębiorstwie

Gratis przysługuje osobom, które zapisały się na pakiet modułów.

Zapisy przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie danej części kursu do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck