• Zapowiedź

Kurs: Compliance Officer - od teorii do praktyki

Rola Compliance w organizacji. Od ryzyk do procedur. Whistleblowing, Forensic i postępowania wewnętrzne. Obowiązki AML i weryfikacja kontrahentów. Nowe trendy w compliance – ESG, Legal Design

Kurs: Compliance Officer - od teorii do praktyki

Opis szkolenia

*Informujemy, że opublikowany program kursu ma charakter ogólnoinformacyjny i może ulec zmianie.

Funkcja Compliance Officera (CO) w organizacji

Compliance to sposób organizacji przedsiębiorstwa, polegający na stworzeniu odpowiedniej struktury i stosowaniu odpowiednich systemowych środków zapobiegawczych, które redukują ryzyko wystąpienia nieprawidłowości powstałych wskutek działania pracowników lub partnerów handlowych. Ma on zapobiec łamaniu regulacji prawnych, zasad prawa, dobrowolnie przyjętych regulacji i promować działanie zgodne ze standardami etycznymi.

Osoba powoływana na stanowisko Compliance Officera:

 • identyfikuje i zarządza ryzykiem w organizacji,
 • pracuje nad zasadami i regulacjami wewnętrznymi i weryfikuje ich przestrzeganie,
 • doradza w zakresie stosowania się do nowych obowiązków prawnych,
 • prowadzi audyty wewnętrzne (lub współpracuje z podmiotami, które je prowadzą),
 • nadzoruje system informowania o nieprawidłowościach w organizacji,
 • dba o etyczne działanie pracowników i bezpieczną współpracę z kontrahentami.

Compliance Officer powinien posiadać odpowiednią wiedzę praktyczną z zakresu przepisów i dobrych praktyk biznesowych by móc proponować efektywne rozwiązania, które będą akceptowane i przestrzegane w organizacji. Kurs ma zapewnić Ci nie tylko podstawy teoretyczne, ale też potrzebną wiedzę i intuicję praktyczną.

W trakcie kursu, dowiesz się m.in.:

 • Jakie są podstawy prawne compliance?
 • Jaki jest status CO w organizacji? Jakie obowiązki ma CO?
 • Jak skutecznie wdrożyć system compliance w organizacji?
 • Jak mapować ryzyko w organizacji?
 • Jak efektywnie komunikować zasady compliance w organizacji?
 • Jak wykrywać i rozpatrywać nieprawidłowości?
 • Jak weryfikować kontrahenta (w tym pod kątem AML i sankcji)?
 • Jakie są najnowsze trendy w compliance?

Kurs dla Compliance Officera prowadzony przez prawników z dedykowanego zespołu compliance przeznaczony jest dla osób pełniących funkcję Compliance Officera, prawnika wewnętrznego lub planujących prowadzić lub uczestniczyć w projektach z dziedziny compliance.

Cel kursu

Kurs składający się z 5 szkoleń tematycznych (30h zajęć) umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy prawnej i biznesowej niezbędnej do pełnienia roli Compliance Officera w organizacji i przeznaczony jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają wykonywanie funkcji CO lub prawnika wewnętrznego lub chcą poszerzyć praktyczne umiejętności i uporządkować wiedzę z zakresu compliance.

Formuła zajęć

Zajęcia będą się odbywać online w formule warsztatowej, w której oprócz przedstawienia podstaw teoretycznych zagadnienia, przedstawione i przeanalizowane zostaną praktyczne problemy, które uczestnicy będą mogli samodzielnie rozwiązać. Podczas części teoretycznej uczestnicy kursu poznają kluczowe obowiązki CO i zdobędą przekrojową wiedzę z zakresu compliance. W części praktycznej uczestnicy zapoznają się z realnymi problemami biznesowymi z praktyki z jakimi mierzyli się CO w organizacjach różnej wielkości. W ramach szkoleń uczestnicy będą poproszeni o samodzielne rozwiązanie przygotowanych przez prelegentów problemów praktycznych (case study). Następnie wspólnie z prowadzącymi będą analizowali przedstawione przypadki, by umieć zaadresować wszelkie wątpliwości pracowników i kadry menadżerskiej z nimi związane i wiedzieć w jaki sposób efektywnie wykonywać obowiązki CO. Dodatkowo po każdym szkoleniu uczestnicy będą poproszeni o wypełnienie testu wiedzy, który uwzględni wszystkie kluczowe zagadnienia omawiane podczas zajęć.


Moduł I: Rola Compliance w organizacji

W pierwszym dniu przedstawimy najważniejsze informacje o podstawach prawnych compliance. Opowiemy w jaki sposób rola compliance i CO wpisuje się w organizację i jej procesy biznesowe oraz w jaki sposób budować i rozwijać Compliance Management System (CMS) zgodny z normami ISO. 

W ramach części praktycznej, uczestnicy nauczą się w jaki sposób komunikować i mówić o compliance, żeby uzasadnić swoją pozycję w organizacji. Pokażemy co jest ważne dla zarządu, pracowników, a co dla kontrahentów. Przeanalizujemy w jaki sposób zorganizować system compliance w organizacjach różnej wielkości na praktycznych przykładach oraz krok po kroku przejdziemy w jaki sposób przebiega proces certyfikacji wcielając się w rolę audytora. 

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Jaki jest zakres zainteresowania compliance?
 • Jakie przepisy prawne, normy i regulacje branżowe wpływają na pracę Compliance Officera?
 • W jaki sposób zagraniczne reżimy prawne wpływają na polskie spółki oraz jak polskie regulacje wpływają na osoby zarządzające korporacją?
 • Jakie role w kontekście compliance pełnią poszczególne działy i stanowiska w organizacji?
 • Jakie są wymagania norm ISO 37301 oraz 37001 – czyli jak modelowo powinien wyglądać system compliance?
 • Jak uzyskać certyfikację?

Moduł II: Od ryzyk do procedur

Drugi dzień skupi się na temacie identyfikacji i mapowania ryzyk, a następnie systemowego podejścia do ich mitygowania. Omówimy w jaki sposób powstają mapy ryzyk, w jaki sposób zarządzać ryzykiem, a następnie omówimy poszczególne specyficzne ryzyka compliance oraz w jaki sposób mitygować je na poziomie procedur uwzględniając jednocześnie cele biznesu. Wszystko to wpiszemy w ramy modelowego systemu compliance omawianego w poprzednim dniu. 

W części praktycznej pokażemy przykładowe podejście do mapowania i wspólnie z uczestnikami stworzymy prostą mapę ryzyka. W dalszej części w praktyce przećwiczymy dobre praktyki wdrażania procedur – ich podstawowe elementy w tym najczęstsze błędy przy ich tworzeniu – wszystko podczas pisania przykładowej procedury.

Uczestnicy dowiedzą się m.in.: 

 • Jak tworzyć metodologię oceny ryzyka dostosowaną do potrzeb organizacji, a następnie jak zarządzać zmapowanym ryzykiem?
 • Co powinno znaleźć się w kodeksie etyki, co w polityce compliance, co w polityce antykorupcyjnej, a co w procedurze cyklicznych szkoleń?
 • Jakie możliwości ma organizacja w zakresie wręczania prezentów/upominków?
 • Jak podejść do kwestii kontroli organów ścigania oraz jak zarządzać sytuacją kryzysową?
 • W jaki sposób zasady compliance wpływają na inne procedury w organizacji (np. w procesie zakupowym, aktywności marketingowych, darowizn)?
 • Jakie elementy musi posiadać procedura i w jaki sposób ją napisać?

Moduł III: Whistleblowing, Forensic i postępowania wewnętrzne

Trzeci dzień poświęcony będzie wykrywaniu i przeciwdziałaniu nieprawidłowościom. W pierwszej kolejności omówimy wymagania jakie ciążą na organizacjach w związku dyrektywą UE i polską ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów). Opowiemy jak efektywnie wdrożyć system whistleblowing oraz na jakie aspekty praktyczne należy zwrócić uwagę. Następnie omówimy sposób postępowania i prowadzenia postępowań wewnętrznych, w przypadku, gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że nieprawidłowość mogła mieć miejsce. Omówimy w jaki sposób zbierać i zabezpieczać dowody, jak rozmawiać z pracownikami oraz jak kontaktować się z organami ścigania i prowadzić działania naprawcze. 

W części praktycznej przeanalizujemy rzeczywiste zgłoszenia nieprawidłowości i omówimy jakie działania zostały podjęte w związku ze zgłoszeniem. Pokażemy w jaki sposób identyfikować nieprawidłowe komunikaty podczas audytu wewnętrznego oraz na przykładzie różnych nieprawidłowości (zidentyfikowanych w różny sposób i na różnych etapach) omówimy możliwe konsekwencje działań zaproponowanych przez uczestników kursu. 

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Jaka jest rola sygnalistów w organizacji i co wymagają od nas przepisy prawne?
 • Jak zorganizować system whistleblowing w grupie kapitałowej a jak w mniejszej organizacji?
 • Jak prowadzić postępowanie wewnętrzne by chronić interesy organizacji, jednocześnie chroniąc sygnalistę?
 • Jakie możliwości wykrywania nieprawidłowości ma organizacja – działania prewencyjne.
 • Jakie możliwość wyjaśniania nieprawidłowości i zapobiegania negatywnym skutkom nieprawidłowości ma organizacja – działania reaktywne.

Moduł IV: Obowiązki AML i weryfikacja kontrahentów

Czwarty dzień zaczniemy od omówienia w jakim zakresie compliance interesuje się problemami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) w kontekście obowiązków wynikających z polskiej ustawy o AML. Następnie przedstawimy różne sposoby weryfikowania kontrahentów ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych wymogów wynikających z przepisów sankcyjnych.

W części praktycznej stworzymy procedurę AML w oparciu o różne oceny ryzyka. Na przykładzie rzeczywistego kontrahenta pokażemy jak wyszukiwać informacje o nim oraz pokażemy jak weryfikować listy sankcyjne ze wskazaniem narzędzi, które mogą być w tym pomocne. 

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Jak zidentyfikować status instytucji zobowiązanej na gruncie AML?
 • Jakie spełnić obowiązki instytucji zobowiązanej i jak praktycznie identyfikować ryzyko?
 • Jak ocenić wiarygodność kontrahenta i gdzie szukać informacji o kontrahencie?
 • Jakie są różne reżimy sankcyjne i jak wpływają one na organizację?
 • Jak zarządzać ryzykiem sankcyjnym?

Moduł V: Nowe trendy w compliance – ESG, Legal Design, szkolenia – jak efektywnie docierać z przekazem

W piąty dzień omówimy najnowsze trendy w dziedzinie compliance. Zaczniemy od omówienia nadchodzących zmian w dziedzinie ESG w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego. Następnie poświęcimy większość czasu sposobom komunikowania zasad compliance. Opowiemy jak posługiwać się prostym językiem oraz postępować zgodnie z metodologią Legal Design by efektywnie edukować pracowników i kontrahentów. Omówienie sposobów jak szkolić pracowników będzie też stanowić idealny temat na spięcie klamrą całego kursu. 

W części praktycznej uczestnicy zapoznają się z przewodnikami i wytycznymi niezbędnymi do stworzenia raportu niefinansowego, wykonają transformacje językowe na tekście procedury i umowy w oparciu o metodologię Legal Design, a na koniec zaprojektują serię szkoleń dostosowaną pod określone grupy odbiorców. 

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Co zmienia się w obszarze ESG i jakie są i będą obowiązki firm w tym zakresie?
 • W jaki sposób upraszczać komunikację prawną w organizacji być rozumianym przez pracowników i kontrahentów?
 • Co daje upraszczanie komunikacji – jakie realne korzyści dla organizacji płyną z Legal Design?
 • Jak często szkolić pracowników i jak robić to efektywnie – od klasycznego szkolenia po nowe formy dotarcia do pracowników – jak dobrać właściwą formę szkolenia?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które nie miały jeszcze styczności z compliance, jak i osób, które chcą usystematyzować i poszerzyć swoją praktyczną wiedzę z tego zakresu. Każdy blok szkoleniowy składa się z części teoretycznej, w której prowadzący przedstawiają kluczowe informacje dla danego bloku, a następnie z części praktycznej, która utrwala je w formie warsztatów czy case study opartych na rzeczywistych sytuacjach z praktyki. Część praktyczna szkolenia zostanie tak sformułowana by uczestnicy mogli w pierwszej kolejności samodzielnie podejść do stawianych problemów, a następnie skonfrontować je z zaproponowanymi rozwiązaniami.


Prelegentka zaprasza na kurs

Program szkolenia

Moduł I - Rola Compliance w organizacji 

1. Wprowadzenie do compliance i źródła norm

 • Rozpoczęcie szkolenia, poznanie uczestników i ich oczekiwań.
 • Cele, funkcje i założenia compliance.
 • Tło historyczne – skąd wzięła się idea compliance?
 • Co wchodzi w zakres compliance?
 • Podstawy prawne compliance:
  • polskie: KK, ustawa o AML, UOPZ, ustawy sektorowe,
  • zagraniczne: Prawo unii, FCPA, SAPIN II, UK Bribery Act,
  • organy ścigania, kontroli i nadzoru: prokuratura, policja, służby, inspekcje i inspektoraty,
  • normy ISO: 37301 (CMS), 37001 (antykorupcja), 37002 (whistleblowing),
  • branżowe: wytyczne CBA, wytyczne GPW, kodeksy branżowe, ład korporacyjny.
 • Korzyści z posiadania compliance w organizacji.
 • Część praktyczna: W jaki sposób komunikować i mówić o compliance? Co jest ważne dla zarządu, pracowników, a co dla kontrahentów? Warsztat z komunikacji.

2. Umiejscowienie funkcji compliance i modelowe role w organizacji

 • Role w Compliance Management System: kadry zarządzającej i organu nadzorczego, compliance officera, audytu wewnętrznego, działu prawnego, działu HR, działów biznesowych, struktur korporacyjnych.
 • Część praktyczna: Jak zorganizować system w organizacjach różnej wielkości – analiza rzeczywiście funkcjonujących systemów z omówieniem wad i zalet poszczególnych rozwiązań.

3. Compliance Managment System z perspektywy norm ISO

 • ISO: 37301 – Compliance Management System.
 • ISO: 37001 – Anti-bribery Management System.
 • Certyfikacja – pisanie wniosku i kontakt z audytorem.
 • Część praktyczna: Jak uzyskać certyfikację ISO – przegląd działań w przykładowym projekcie. Przed spotkaniem z audytorem - próbna prezentacja wyników wdrożenia systemów opartych o normy ISO.

Moduł II - Od ryzyk do procedur 

1. Mapowanie ryzyk braku zgodności

 • Analiza otoczenia prawnego oraz organizacji in books oraz in action.
 • Metodologia oceny ryzyka – jak dobrze ważyć ryzyko?
 • Mapowanie ryzyka – horyzontalne i wertykalne – podstawowe obszary zainteresowania compliance.
 • Część praktyczna: Jak identyfikować i wyceniać ryzyko? Analiza przykładowych map ryzyk. Przygotowanie własnej matrycy ryzyka - ćwiczenia.

2. Pisanie procedur I dobre praktyki wdrażania

 • Struktura procedur w organizacji – jakie obszary regulują procedury compliance?
  • Kodeks etyki.
  • Polityka compliance.
  • Polityka antykorupcyjna i przeciwdziałania konfliktowi interesów.
  • Procedury prezentowe.
  • Procedura zgłaszania nieprawidłowości.
  • Procedura weryfikacji kontrahentów.
  • Procedura na wypadek kontroli (dawn raid).
  • Zarządzanie kryzysowe.
  • Inne procedury na które ma wpływ compliance (zakupy, darowizny, aktywności marketingowe).
  • Procedura cyklicznych szkoleń.
 • Część praktyczna: Dobre praktyki wdrażania: jak dobrze napisać procedurę: podstawowe elementy, pułapki przy tworzeniu procedur, pisanie przykładowych procedur.

Moduł III - Whistleblowing, Forensic i postępowania wewnętrzne

1. Whistleblowing

 • Tło historyczne.
 • Rola sygnalistów w organizacji – dlaczego warto promować kulturę speak-up?
 • Regulacje prawne: Dyrektywa 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, polski projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, ustawa AML, ustawa o ofercie publicznej, prawo bankowe – część teoretyczna.
 • Projektowanie systemów whistleblowing w organizacji:
  • Dzielenie zasobów.
  • Outsourcing procesu w ramach grupy.
  • Część praktyczna: Tworzenie scenariuszy i modeli systemów whistleblowing w organizacjach różnej wielkości.
 • Postępowanie ze zgłoszeniami wewnętrznymi:
  • Metody zgłaszania - jak dobrać odpowiednie kanały?
  • Modelowy proces i kluczowe wyzwania - jak prowadzić postępowanie wewnętrzne?
  • Ochrona sygnalistów a ochrona interesów organizacji – jak pogodzić różne interesy?
  • Prowadzenie rejestru – jak zapewnić sobie bezpieczeństwo?
  • Część praktyczna: Jak postępować ze zgłoszeniem – analiza rzeczywistych zgłoszeń z praktyki DZP.

2. Postępowania wewnętrzne i Forensic

 • Cele Forensicu – prewencja i reakcja.
 • Działania prewencyjne:
  • Audyt dokumentacji.
  • Audyt komunikacji.
  • Część praktyczna: Jak skutecznie prowadzić projekty prewencyjne – jak szukać nieprawidłowych komunikatów?
 • Działania reaktywne:
  • Cel działań – jak dbać o interes organizacji?
  • Kontakty z organami ścigania – kiedy i jak komunikować się z organami publicznymi?
  • Wyjaśnianie nieprawidłowości – metody zbierania dowodów, zasady prowadzenia i dokumentacji rozmów z pracownikami.
  • Działania naprawcze – tworzenie i realizacja planów naprawczych, czyli jak minimalizować straty?
  • Działania korygujące – co robić, by nieprawidłowości się nie powtórzyła?
  • Część praktyczna: Jak zachować się w danej sytuacji – analiza case’ów z praktyki DZP.

Moduł IV - Obowiązki AML i weryfikacja kontrahentów 

1. AML

 • Istota prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 • Identyfikacja statusu instytucji obowiązanej.
 • Identyfikacja ryzyk.
 • Obowiązki instytucji obowiązanych związane z AML.
 • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego.
 • Część praktyczna: Tworzenie modelowych procedur w oparciu ocenę ryzyka (risk-based approach).

2. Know your customer

 • Jak ocenić wiarygodność kontrahenta?
 • Metody weryfikacji kontrahentów – gdzie szukać informacji?
 • Jak stworzyć procedurę oraz czarną listę dostawców?
 • Część praktyczna: Analiza otwartych źródeł informacji (OSINT).

3. Sankcje

 • Rodzaje sankcji.
 • Różne reżimy prawne: UE, USA, UK, ONZ, Polska.
 • Konsekwencje złamania przepisów sankcyjnych.
 • Część praktyczna: Weryfikacja list sankcyjnych, klauzule sankcyjne – zarządzanie ryzykiem sankcyjnym.

Moduł V - Nowe trendy w compliance – ESG, Legal Design, szkolenia

1. ESG

 • Aktualny stan prawny i perspektywy zmian.
 • Środowisko.
 • Społeczna odpowiedzialność.
 • Ład korporacyjny.
 • Część praktyczna: pokazanie przewodników, wytycznych, nowych projektowanych standardów raportowania.

2. Komunikacja do pracowników – w jaki sposób dotrzeć z przekazem?

 • Procedury:
  • Legal Design – jak pisać by być zrozumianym?
  • Część praktyczna: Transformacje językowe – ćwiczenia na tekście procedury i umowy. Porównania przed i po.
 • Szkolenia:
  • Efektywne formy komunikacji zasad compliance. Dlaczego należy szkolić pracowników?
  • Metody szkoleniowe – od klasycznego szkolenia po nowe formy dotarcia do pracowników – jak dobrać właściwą formę szkolenia?
  • Dokumentacja szkoleń.
  • Część praktyczna: Projektowanie szkoleń pod dedykowaną grupę odbiorców.

System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo pracy.

Informacje organizacyjne odnośnie szkolenia zostaną podane wkrótce.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck