Ochrona danych osobowych w sekretariatach sądów powszechnych 2024

Praktyczne aspekty ze szczególnym uwzględnieniem sądowych systemów teleinformatycznych i współadministrowania danymi osobowymi.

Ochrona danych osobowych w sekretariatach sądów powszechnych 2024

Opis szkolenia

Wraz z początkiem 2024 roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie ochrony danych osobowych, obejmujące w szczególności zmiany w odniesieniu do sądowych systemów teleinformatycznych i współadministrowania danymi osobowymi.

Szereg zmian wprowadzanych jest również w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1860).

Cel szkolenia

W trakcie szkolenia omówione zostaną najczęściej identyfikowane zagadnienia problemowe związane, z ustawowo określonym w art. 175da ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, współadministrowaniem w sądowych systemach teleinformatycznych, nowe kompetencje dyrektorów sądów apelacyjnych wynikające z art. 31a § 1a i § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, dotyczące realizacji zadań z zakresu informatyzacji sądownictwa oraz obsługi informatycznej sądów na obszarze danej apelacji, a także podział kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy administratorami danych osobowych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie zmiany przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie ochrony danych osobowych zaczną obowiązywać w 2024 r. - nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1860)?
 • Jakie sądowe systemy teleinformatyczne identyfikujemy w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.)?
 • Jakie zasady współadministrowania danymi osobowymi w systemach centralnych (ogólnokrajowych) i systemach centralizowanych na obszarze apelacji będą obowiązywały w oparciu o nowelizację przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.)?
 • Jak kształtują się kompetencje dyrektora sądu apelacyjnego określone w art. 31 a §1a i § 1b ustawy – Prawo o ustroju sądów (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.) w odniesieniu do zadań z zakresu informatyzacji sądownictwa lub obsługi informatycznej sądów na obszarze apelacji?
 • Jak kształtują się wspólne uzgodnienia współadministratorów danych (z art. 26 RODO) identyfikowanych w sądowych systemach teleinformatycznych?
 • Jak kształtuje się podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy współadministratorami danych osobowych oraz jakie są zasady postępowania ze zidentyfikowanym w sądowym systemie teleinformatycznym naruszeniem ochrony danych osobowych?
 • Jakie są zasady i dobre praktyki przetwarzania danych osobowych w sądowych systemach teleinformatycznych?
 • Jakie kary administracyjne nałożono na sądy powszechne lub ich organy w wyniku zidentyfikowanych naruszeń ochrony danych osobowych?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do pracowników sądów (inspektorów ochrony danych, administratorów lokalnych), którzy są odpowiedzialni za obszar ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym opracowywanie niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 22.03.2024  10:00-13:00


 1. Zmiany przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzane w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1860).
 2. Sądowe systemy teleinformatyczne – identyfikacja i podział systemów w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.).
 3. Współadministrowanie danymi osobowymi w systemach centralnych i systemach centralizowanych na obszarze apelacji w oparciu o znowelizowane przepisy art. 175 da ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.).
 4. Informatyzacja sądownictwa i obsługa informatyczna na obszarze apelacji – kompetencje dyrektora sądu apelacyjnego przyznane w oparciu o znowelizowane przepisy art. 31a § 1a i § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.).
 5. Wspólne uzgodnienia współadministratorów danych (z art. 26 RODO) identyfikowanych w sądowych systemach teleinformatycznych.
 6. Podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy współadministratorami danych osobowych identyfikowanymi w sądowych systemach teleinformatycznych.
 7. Zarządzanie incydentem bezpieczeństwa w sądowym systemie teleinformatycznym.
 8. Postępowanie ze zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych osobowych w sądowych systemach teleinformatycznych.
 9. Zasady i dobre praktyki przetwarzania danych osobowych w sądowych systemach teleinformatycznych.
 10. Kary administracyjne nałożone na sądy powszechne lub ich organy w wyniku zidentyfikowanych naruszeń ochrony danych osobowych.
 11. Dyskusja.

Inspektorka Ochrony Danych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Od 2005 r. związana z pracą w sądach powszechnych, wieloletnia protokolantka, osoba kierująca czynnościami związanymi z transkrypcją. Członkini zespołów projektowych...
System Legalis Księgowość Kadry Biznes

Dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes Moduł RODO.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck