Planowanie przestrzenne po nowelizacji 2023

Plany ogólne. Zintegrowane plany inwestycyjne. Plany miejscowe. Decyzje o warunkach zabudowy.

Planowanie przestrzenne po nowelizacji 2023

Opis szkolenia

W dniu 7 lipca 2023 r. uchwalona została - dyskutowana od kilku lat - znacząca nowelizacja przepisów dotyczących planowania przestrzennego (rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3097). Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 24 sierpnia 2023 r., poz. 1688 i weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja miała na celu uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych. Zmiany są bardzo poważne, wprowadzają m.in. zupełnie nowe instrumenty (plany ogólne, zintegrowane plany inwestycyjne) oraz znacząco modyfikują uwarunkowania stosowania dotychczasowych instrumentów (planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy). Niewątpliwie występuje więc potrzeba przedstawienia nowych przepisów pracownikom gmin, urbanistom, inwestorom i zróżnicowanym innym podmiotom uczestniczącym w planowaniu przestrzennym.

Szkolenie będzie zawierać charakterystykę zmian, wskazywać kierunki wykładni nowych przepisów, objaśniać genezę zmian oraz identyfikować potencjalne dylematy w planowaniu przestrzennym.

Zmiany przepisów mają na celu m.in.:

 • wprowadzenie planu ogólnego gminy, jako obligatoryjnie sporządzanego dokumentu planistycznego o zasięgu całej gminy,
 • opisanie relacji między planem ogólnym oraz planami miejscowymi i decyzjami o warunkach zabudowy,
 • wprowadzenie definicji pojęć: aktu planowania przestrzennego, obszaru zabudowy śródmiejskiej, inwestycji uzupełniającej, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obszaru zieleni publicznej, szkoły podstawowej, powierzchni biologicznie czynnej, handlu wielkopowierzchniowego, wysokości zabudowy, intensywności zabudowy, nadziemnej intensywności zabudowy, powierzchni kondygnacji i kondygnacji nadziemnej oraz powierzchni zabudowy,
 • wprowadzenie przepisów dotyczących standardów dostępności infrastruktury społecznej,
 • określenie faktycznej roli gminnych standardów w systemie planowania przestrzennego, wskazania na ich powiązanie z ustaleniami planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy, czyli dokumentów stanowiących podstawę do zainicjowania procesu inwestycyjno budowlanego,
 • zapewnienie partycypacji społecznej polegającej na udziale interesariuszy w przygotowaniu aktów planowania przestrzennego, w tym umożliwieniu im wypowiadania się, składania wniosków lub uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

Nowe przepisy dotyczą również zmian w procedurze planistycznej mających przede wszystkim na celu ujednolicenie rozbieżnych sformułowań stosowanych w różnych miejscach w ustawie dla sporządzania różnych aktów.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Co zmieniło się w prawie planowania przestrzennego po dużej nowelizacji przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw?
 • Czego dotyczą zmiany dotyczące przepisów ogólnych i wartości w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?
 • Na czym polega plan ogólny – nowy instrument planowania przestrzennego.
 • Jakie są obligatoryjne i fakultatywne elementy planu ogólnego?
 • Na czym polega uzasadnienie do projektu planu ogólnego?
 • Jakie są zmiany dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego?
 • Czym jest zintegrowany plan inwestycyjny – forma planu specjalnego.
 • Czego dotyczą zmiany dotyczące decyzji o warunkach zabudowy?
 • Na czym polegają zmiany objęte nowelizacją, dotyczące innych aktów prawnych niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w szczególności przepisy ustawy o samorządzie gminnym)?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędów gmin, urbanistów, inwestorów, prawników, innych osób i podmiotów uczestniczących w planowaniu przestrzennym.

Program szkolenia

1. Ogólna charakterystyka nowelizacji.

 • Przepisy ogólne.
 • Plan ogólny.
 • Charakterystyka zakresu planu ogólnego.
 • Charakterystyka elementów obligatoryjnych i fakultatywnych planu ogólnego.
 • Określenie stopnia powiązania z planami miejscowymi oraz decyzjami o warunkach zabudowy.

2. Nowe regulacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 • Określenie zmian dotyczących treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Określenie zmian związanych z przygotowywaniem planów ogólnych oraz planów miejscowych.

3. Przepisy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy.

 • Nowe przesłanki wydawania decyzji.
 • Wyznaczanie obszarów, w których możliwe jest wydawania decyzji w planie ogólnym.
 • Inne zmiany dotyczące przepisów związanych z decyzjami o warunkach zabudowy.

4. Pozostałe przepisy.

 • Przepisy dotyczące zintegrowanego planu inwestycyjnego.
 • Zmiany w innych ustawach.
 • Przepisy przejściowe, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących treści strategii rozwoju lokalnego w wymiarze przestrzennym.

Profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, kierownik Katedry Nieruchomości na Wydziale Ekonomicznym ZUT, przewodniczący Zespołu Prawno-Urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Premium Prawo nieruchomości.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck