• Szkolenie zamknięte

Specustawa mieszkaniowa w praktyce

Jak przeprowadzić proces przygotowania inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej? Uwarunkowania procesu inwestycyjnego z perspektywy inwestora jak i organu samorządu terytorialnego.

Specustawa mieszkaniowa w praktyce

Opis szkolenia

Specustawa mieszkaniowa przez 3 lata od uchwalenia przez Sejm w 2018 r., była prawie martwym aktem prawnym, tj. rzadko lub w ogóle nie mającym praktycznego zastosowania przez gminy. Przez ostatnie 1,5 roku administracja warszawskiego samorządu wypracowała jednak metody korzystania z tej ustawy i zaczyna to przynosić wymierne efekty (inwestycje ruszają w szerszym zakresie). Reszta gmin w Polsce pod tym względem jednak nadal sobie z tym nie radzi.

Na naszym szkoleniu, na przykładzie Warszawy przekażemy urzędnikom/prawnikom/architektom/urbanistom praktyczną wiedzę z zakresu zastosowania specustawy z korzyścią dla gmin i inwestorów. Chodzi o połączenie interesu inwestora (zysku na mieszkaniach) z interesem gmin (szkoły, przystanki, place zabaw budowanych przez inwestora).
W trakcie szkolenia poznasz  wybrane orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach dotyczących stosowania specustawy mieszkaniowej (np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lutego 2020 r., IV SA/Wa 2583/19; wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2020 r., IV SA/Wa 308/20; wyrok NSA z 15.10.2020 r. (sygn. akt II OSK 1759/20),

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jak w Warszawie zaczęto wykorzystywać specustawę mieszkaniową (ustawę z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2023 r., poz. 553) do realizacji tego rodzaju inwestycji i dlaczego można tę ustawę wykorzystywać dla inwestycji mieszkaniowych w warunkach innych miast?
 • Jakie główne problemy pojawiają się w trakcie przygotowania inwestycji mieszkaniowych i jak można nim zapobiegać np.: jak ocenić niesprzeczność inwestycji ze Studium, jak określić standardy urbanistyczne dla inwestycji, jak spełnić standard edukacyjny inwestycji, porozumienie administracyjne gminy z inwestorem, koncepcja urbanistyczno-architektoniczna?
 • Jak osiągnąć zrównoważony rozwój miast i gmin, dzięki specustawie?

W ramach szkolenia omówione zostaną etapy prowadzenia inwestycji mieszkaniowej - od przygotowania po jej realizację oraz tzw. standardy urbanistyczne i proces ich tworzenia. Przyjrzymy się konkretnym przykładom, wynikającym z doświadczeń warszawskich.

Główne zagadnienia będące przedmiotem szkolenia to:

 • Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.
 • Treść wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
 • Elementy uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

Cel szkolenia

Przedstawienie możliwości wykorzystania przepisów specustawy mieszkaniowej do realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących w oparciu o doświadczenia warszawskie. W ramach szkolenia omówione zostaną najważniejsze zagadnienia uregulowane w specustawie mieszkaniowej, które generują problemy zarówno dla inwestorów jak i organów samorządu terytorialnego. Część problemów związanych ze stosowaniem specustawy mieszkaniowej znalazły już pierwsze interpretacje w ramach orzecznictwa sądowoadministracyjnego, które zostaną przybliżone uczestnikom szkolenia.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do urzędników administracji samorządowej (urzędy gmin i starostwa), głównie pracowników z wydziałów architektury i planowania przestrzennego gmin i starostw, ale również wspierających działania organów uchwałodawczych (rady miasta), inwestorów i ich przedstawicieli, architektów i urbanistów.


Co wyróżnia szkolenia zamknięte Beck Akademii?

 • Dopracowanie tematu

  Opracowanie tematu - program szkolenia dostosujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe - przygotowujemy kompleksowe materiały szkoleniowe, w tym publikacje Wydawnictwa C.H.Beck. Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu, otrzymuje imienny certyfikat.

 • Doświadczeni prelegenci

  Doświadczeni prelegenci - szkolenia prowadzą wieloletni praktycy z szerokim doświadczeniem, zorientowani na przekazanie kompletnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy.

 • Szkolenie online

  Forma szkolenia - oferujemy możliwość wyboru formuły szkolenia (stacjonarnie lub online) oraz sposobu prowadzenia zajęć (wykład, warsztaty, ćwiczenia).

Program szkolenia

Przykładowy program szkolenia:

 1. Omówienie zasadniczych przeszkód w korzystaniu przez gminy ze specustawy mieszkaniowej.
 2. Przedstawienie wybranych problemów pojawiających się w trakcie przygotowania inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących na gruncie doświadczeń warszawskich.
 3. Omówienie zasadniczego problemu zapewnienia niesprzeczności inwestycji mieszkaniowej ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - na tle orzecznictwa sądowego.
 4. Uwarunkowania tworzenia koncepcji urbanistyczno-architektonicznej - główne problemy.
 5. Standardy urbanistyczne - omówienie rozwiązań przyjętych w Warszawie.
 6. Omówienie treści wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
 7. Omówienie instytucji "porozumienia gminy z inwestorem" jako kluczowego kroku w celu skutecznej realizacji inwestycji mieszkaniowej i towarzyszących.
 8. Omówienie elementów uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
 9. Główne problemy pojawiające się w toku postępowania o pozwolenie na budowę.

Program szkolenia zamkniętego dostosujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy.

Radca prawny, doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik zarządzający w Kancelarii Filipowicz&Wspólnicy. Szkoleniowiec i autor publikacji z zakresu Prawa budowlanego, planowania...

Adwokat, wspólnik w kancelarii Filipowicz & Wspólnicy. W ramach kancelarii świadczy usługi doradcze w zakresie prawa administracyjnego i procedury sądowoadministracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem budowlanego procesu...

To szkolenie możemy dostosować do Twoich potrzeb i przygotować je w formie szkolenia zamkniętego. 

Prześlij zapytanie ofertowe na [email protected] wskazując temat i miejsce szkolenia oraz liczbę uczestników i profil zawodowy grupy szkoleniowej.