PAKIET SZKOLEŃ: Analiza ryzyka ochrony danych osobowych + Audyt zgodności z RODO

Mapowanie procesów w organizacji. Metoda przeprowadzania ogólnej oceny ryzyka w organizacji. Postępowanie z ryzykiem. Zasady prowadzenia audytu. Audyt RODO w zakresie formalno-prawnym i techniczno-informatycznym.

PAKIET SZKOLEŃ: Analiza ryzyka ochrony danych osobowych + Audyt zgodności z RODO

Opis szkolenia

PAKIET SZKOLEŃ zawiera:


Szkolenie I: Analiza ryzyka ochrony danych osobowych - 18.04.2023 r.

Szkolenie zostało opracowane w celu pozyskania umiejętności inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych w odniesieniu do działalności Administratora oraz podmiotu danych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie są wymagania RODO dotyczące szacowania ryzyka?
 • Na czym polega szacowanie ryzyka na podstawie wybranych standardów ISO (m.in.: 27005:2014, 31000:2012)?
 • Co to jest ogólna analiza ryzyka oraz przesłanki do wykonania oceny skutków dla ochrony danych DPIA?
 • Na czym polega inwentaryzacja i ocena aktywów (procesów, systemów), identyfikacja i ocena zagrożeń oraz podatności, identyfikacja i ocena skutków (następstw/wpływu)?

Link do zakupu pojedynczego szkolenia >


Szkolenie II: Audyt zgodności systemu ochrony danych osobowych z RODO - 25.04.2023 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie wiadomości koniecznych do zrozumienia, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego przeprowadzenia audytu zgodności systemu ochrony danych osobowych z RODO w organizacji. Szkolenie pozwoli Uczestnikom na dogłębną̨ analizę̨ sytuacji trudnych i nietypowych oraz przedstawienie i omówienie nieprawidłowości związanych z audytem w organizacjach. 

Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę, aby:

 • rozróżnić rodzaje audytu zgodności systemu ochrony danych osobowych, określić cel, zakres i kryteria audytu,
 • ocenić właściwy zakres dokumentacji podlegającej audytowi,
 • określić harmonogram i plan audytu, zidentyfikować procesy przetwarzania danych w organizacji,
 • dokonać weryfikacji stosowanych technicznych, informatycznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, w szczególności przy uwzględnieniu sposobu przetwarzania danych osobowych,
 • ocenić, które z przepisów ochrony danych osobowych firma spełnia oraz w jakim zakresie niezbędne są działania korygujące,
 • wprowadzić kolejne rozwiązania i mechanizmy optymalizujące procesy związane z ochroną danych.

Link do zakupu pojedynczego szkolenia >


Formuła szkolenia

Szkolenia będą się odbywać w formule wykładowej połączonej z ćwiczeniami praktycznymi w formie warsztatów.

Dla kogo jest to szkolenie?

Pakiet 2 szkoleń jest przeznaczony zarówno dla osób bezpośrednio zarządzających ww. obszarami, jak i członkom dedykowanych zespołów. Aby efektywnie uczestniczyć w szkoleniu uczestnik powinien posiadać już przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenie pozwoli realnie rozwinąć kompetencje ww. osób w zakresie zarządzania ryzykiem a także pozwoli Uczestnikom na dogłębną̨ analizę̨ sytuacji trudnych i nietypowych związanych z audytem w organizacjach. 

Program szkolenia

Szkolenie I 18.04.2023 10:00-16:00

Szkolenie I: Analiza ryzyka ochrony danych osobowych

Część 1

 • Wstęp – przedstawienie organizatorów i uczestników szkolenia.
 • Podstawy prawne dotyczące analizy ryzyka w RODO.
 • Mapowanie procesów w organizacji oraz pozyskiwanie informacji potrzebnych do przeprowadzenia analizy ryzyka.
 • Warsztaty z mapowania procesów w organizacji.

Część 2

 • Metoda przeprowadzania ogólnej oceny ryzyka w obszarze zagrożeń dla poufności, integralności i dostępności danych.
 • Warsztaty z przeprowadzania ogólnej oceny ryzyka.
 • Metoda przeprowadzania ogólnej oceny ryzyka w obszarze zagrożeń prawnych.

Część 3

 • Metoda przeprowadzania oceny wstępnej, kwalifikującej czynność przetwarzania do oceny skutków dla ochrony danych.
 • Warsztaty z oceny wstępnej do oceny skutków dla ochrony danych.
 • Metoda przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).
 • Postępowanie z ryzykiem.
 • Podsumowanie.

Szkolenie II 25.04.2023 10:00-16:00

Szkolenie II: Audyt zgodności systemu ochrony danych osobowych z RODO.

Część 1: Zasady prowadzenia audytu i umiejętności Audytora.

 • Rodzaje audytów.
 • Proces audytu.
 • Cele, zakres i kryteria audytu.
 • Zasoby w audycie.
 • Role i zakres odpowiedzialności.
 • Etapy audytu.
 • Plan audytu.
 • Dokumenty robocze.
 • Spotkanie otwierające.
 • Dowody w audycie.
 • Ustalenia audytu.
 • Spotkania audytowe.
 • Spotkanie zamykające.
 • Raport z audytu.
 • Działania poaudytowe.

Część 2: Audyt RODO w zakresie formalno – prawnym.

 • Ustalenie zakresu dokumentacji podlegającej audytowi.
 • Identyfikacja procesów przetwarzania danych.
 • Weryfikacja przesłanek przetwarzania danych osobowych.
 • Weryfikacja zasad zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
 • Weryfikacja zasady ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych.
 • Weryfikacja zasady minimalizacji danych osobowych.
 • Weryfikacja zasady ograniczenia przechowywania danych osobowych.
 • Jak przygotować listy kontrolne i wykonać czynności audytowe w obszarze formalno-prawnym ?
 • Jak analizować umowy pod kątem udostępnienia i powierzenia przetwarzania danych osobowych?
 • Jak weryfikować realizację założeń privacy by design oraz privacy by default?

Część 3: Audyt RODO w zakresie techniczno – informatycznym.

 • Weryfikacja stosowanych technicznych, informatycznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, w szczególności przy uwzględnieniu sposobu przetwarzania danych osobowych.
 • Weryfikacja zabezpieczenia obszaru/ów, w których przetwarzane są dane osobowe.
 • Weryfikacja systemów, w których przetwarzane są dane osobowe pod kątem przepisów RODO w tym w szczególności:
  • automatyczne testowanie podatności systemów i środowisk, w których przetwarzane są dane osobowe,
  • uwierzytelnianie użytkowników,
  • rozliczalności operacji,
  • uprawnienia użytkowników w systemie informatycznym,
  • weryfikacja systemów informatycznych pod kątem rozliczalności, poufności, integralności, pseudonimizacji, anonimizacji i szyfrowania danych osobowych,
  • weryfikacja stosowania oprogramowania zabezpieczającego przed szkodliwym oprogramowaniem,
  • weryfikacja wypełniania polityki kopii zapasowych, stosowania zabezpieczeń kryptograficznych, zabezpieczenia systemów informatycznych przed awarią zasilania, zarządzania i zabezpieczenia nośników wymiennych, niszczenia nośników tradycyjnych i elektronicznych, serwisowania i wsparcia systemów informatycznych.

Specjalista z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji poparte praktyką i kompetencjami m.in.: Audytora Wiodącego i Audytora Wewnętrznego...
System Legalis Księgowość Kadry Biznes

Dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes Moduł RODO.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck