Sprzedaż lokali mieszkalnych przez deweloperów w praktyce

Typy umów zawieranych przez deweloperów z nabywcami. Prospekt informacyjny. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Odbiór lokalu mieszkalnego. Odpowiedzialność dewelopera za wady i opóźnienie. Odstąpienie od umowy deweloperskiej.

Sprzedaż lokali mieszkalnych przez deweloperów w praktyce

Opis szkolenia

Od 1 lipca 2022 r. zmianie uległy środki ochrony praw nabywców kupujących mieszkania lub domy od deweloperów. Nowa ustawa deweloperska rozbudowała istniejące mechanizmy ochronne, rozszerzyła dotychczasowy zakres zastosowania przepisów ustawy deweloperskiej, a także wprowadziła nowe rozwiązania jak na przykład Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Bardziej szczegółowe i rozbudowane przepisy zapewniają nabywcom szczególną ochronę ich praw niezależnie od etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, na którym zawierają umowę z deweloperem.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia przedstawione zostaną obowiązki dewelopera i prawa nabywców w procesie sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. W przystępny sposób, nawiązujący do praktyki na rynku nieruchomości przedstawione zostaną obowiązki informacyjne przed zawarciem umowy, zastosowanie poszczególnych typów umów w procesie sprzedaży lokali znajdujących się w budowie oraz już wybudowanych, wymogi prawne i dobre praktyki dotyczące kształtowania treści umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej, umowy rezerwacyjnej i innych umów stosowanych w procesie sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych.

Uczestnicy szkolenia poznają zasady finansowania realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego przez nabywców oraz chroniące ich mechanizmy ustawowe. Przedstawione zostaną również zagadnienia dotyczące odbioru lokalu mieszkalnego, odpowiedzialności dewelopera za wady lub opóźnienie, a także możliwości i skutków odstąpienia od umowy deweloperskiej. Podczas szkolenia uwzględnione zostaną różne ścieżki i scenariusze rozwoju relacji pomiędzy deweloperem a nabywcą, które determinują ich wzajemne prawa i obowiązki.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

 • Jakie instrumenty prawne chronią nabywców kupujących mieszkania lub domy od deweloperów?
 • Jakie są różnice pomiędzy umową rezerwacyjną, umową deweloperską i umową przedwstępną?
 • Jaki jest zakres nowych obowiązków dewelopera, banku czy notariusza w związku z zawarciem umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej, umowy sprzedaży nieruchomości czy umowy rezerwacyjnej?
 • Czy w przypadku sprzedaży gotowych mieszkań lub domów deweloper musi stosować się do jakichś szczególnych przepisów?
 • Jakie są zasady zawierania umów rezerwacyjnych?
 • Czy opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi, jeżeli klient nie zawrze umowy deweloperskiej?
 • jJakie elementy należy uwzględnić w treści umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej i umowy rezerwacyjnej?
 • Czy umowa deweloperska powinna zawierać kary umowne należne nabywcy w razie nienależytego wykonania umowy?
 • Jakie są zasady odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego?
 • Czy nabywca może odmówić dokonania odbioru i jakie ma to skutki?
 • Kiedy nabywca może dokonać naprawy przedmiotu umowy na koszt dewelopera?
 • W jaki sposób działa Deweloperski Fundusz Gwarancyjny i kiedy chroni nabywców?
 • Czy i na jakich zasadach deweloper ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego i w jaki sposób może zminimalizować ryzyko z tym związane?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników firm deweloperskich i budowlanych, prawników – adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, pracowników banków, pośredników w obrocie nieruchomościami.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 14.03.2023 10:00-16:00


 1. Środki ochrony nabywców kupujących lokale mieszkalne i domy jednorodzinne.
 2. Obowiązki informacyjne dewelopera przed zawarciem umowy.
 3. Mieszkaniowy rachunek powierniczy – zasady wpłat i wypłat środków pieniężnych.
 4. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.
 5. Umowa rezerwacyjna.
 6. Umowa deweloperska.
 7. Umowa przedwstępna.
 8. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy.
 9. Odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy.
 10. Procedura odbioru lokalu mieszkalnego, wady istotne i nieistotne, uprawnienia nabywcy, opinia rzeczoznawcy.
 11. Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
 12. Dobre praktyki postępowania z problematycznymi klientami.
 13. Q&A – pytania i odpowiedzi.

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prawnik z ponad 15-letnim praktycznym doświadczeniem. Od kilkunastu lat zajmuje się umowami deweloperskimi zarówno w praktyce, jak i od strony teoretycznej...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Premium Prawo nieruchomości.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck