• Bezpłatne
 • Konferencja

XI Ogólnopolska Konferencja PZP: Organizacja zamówień publicznych – kierunki pożądanych usprawnień z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej

XI Ogólnopolska Konferencja PZP: Organizacja zamówień publicznych – kierunki pożądanych usprawnień z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej

Opis konferencji

Zapraszamy na kolejną już XI ogólnopolską konferencję naukową z zakresu zamówień publicznych, organizowaną przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Wydawnictwem C.H.Beck w Warszawie. Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom organizacji zamówień publicznych i kierunkom pożądanych usprawnień, z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej.

Cel konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie licznych zagadnień warunkujących efektywną organizację  zamówień publicznych na tle ograniczeń swobody kontraktowej wynikających z ustawy z 2019 r., zwłaszcza oceny ujawniających się w praktyce trudności związanych z zapewnieniem profesjonalnej obsługi tych zamówień. Ustalenie ewentualnych barier organizacyjnych i rozmaitych mankamentów interpretacyjnych przyczyni się niewątpliwie do sformułowania wniosków rzutujących na potrzebę dalszego doskonalenia praktyki stosowania prawa, wprowadzenia  usprawnień organizacyjnych oraz do sformułowania postulatów de lege ferenda.

Dla kogo jest ta konferencja?

Konferencja adresowana jest do adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, osób zajmujących się zamówieniami publicznymi.

Program konferencji

09:00-09:15Otwarcie konferencji - przemówienia okolicznościowe.

09:15-11:45Panel I: Rola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Status Krajowej Izby Odwoławczej.

Prowadzący:

 • dr hab. prof. UEK Ryszard Szostak

Wystąpienia eksperckie:

 • dr hab. prof. UAM, Katarzyna Kokocińska - Optymalna pozycja ustrojowa Prezesa UZP,
 • dr hab. prof. UŁ Włodzimierz Dzierżanowski, dr Andżela Gawrońska-Baran - Zadania legislacyjne Prezesa UZP,
 • Małgorzata Stręciwilk - Uprawnienia kontrolne Prezesa UZP w świetle potrzeb praktyki,
 • Jan Kuzawiński (Prezes KIO) - O potrzebie wzmocnienia pozycji ustrojowej Krajowej Izby Odwoławczej,
 • dr Łukasz Ziarko (UŁ) - Racjonalizacja sprawozdawczości urzędowej w zamówieniach publicznych,
 • dr Joanna May (UMK) - O potrzebie dalszych usprawnień w zakresie postępowania przed KIO,
 • dr prof. UŁ Wojciech Robaczyński (UŁ) - Organizacja drobnych zamówień publicznych,
 • Żaneta Urbaniak - O niektórych gwarancjach dotrzymania przez KIO należytej jakości orzekania,
 • dr Franciszek Łapecki - O potrzebie urzędowego wspierania rozwoju zamówień transgranicznych.
 • Dyskusja.

11:45-12:00 Przerwa

12:00-14:00Panel II: Organizacja zamówień publicznych w instytucjach zamawiających.

Prowadzący:

 • dr hab. prof. UAM, Katarzyna Kokocińska

Wystąpienia eksperckie:

 • dr Aleksandra Sołtysińska (UJ) - Struktura postępowania przetargowego w ujęciu prawno-porównawczym,
 • dr hab. prof. ALK Przemysław Drapała - Uprawnienia i obowiązki zamawiającego w zakresie kontroli przebiegu wykonywania i odbioru świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne,
 • dr hab. prof. UEK Ryszard Szostak - O potrzebie wzmocnienia statusu urzędników ds. zamówień publicznych,
 • dr Maciej Lubiszewski (UWM) - Status i zadania komisji przetargowej,
 • Michał Drozdowicz - Sponsoring a reżim zamówień publicznych,
 • Agnieszka Trojanowska (KIO) - Zwalczanie klauzul abuzywnych na tle bieżącego orzecznictwa,
 • Małgorzata Rakowska (KIO) - Podstawy unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa,
 • dr Marcin Czerwiński (UAM) - O dopuszczalności zapisu na sąd polubowny w zamówieniach publicznych.
 • Dyskusja.

14:00-14:30Przerwa

14:30-17:00Panel III: Organizacja zamówień publicznych a odpowiedzialność za uchybienia.

Prowadzący:

 • dr hab. prof. UMK Henryk Nowicki

Wystąpienia eksperckie:

 • dr hab. prof. UEK Magdalena Małecka-Łyszczek - Gwarancje skuteczności kontroli zarządczej w zamówieniach publicznych,
 • dr Jarosław Kola (UAM w Poznaniu) - Podmiotowy zasięg i kryteria kontroli sprawowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli,
 • Zbigniew Rękas (Wiceprezes RIO w Kielcach) - Wzmocnienie funkcji kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zamówień publicznych,
 • dr Mateusz Winiarz (UJ) - O potrzebie dalszej racjonalizacji odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Michał Makowski - Nadużycie funkcji publicznej lub zaufania urzędniczego w zamówieniach publicznych,
 • dr Jacek Duda (UEK) - Odpowiedzialność karna z tytułu zmowy przetargowej.
 • Dyskusja.

17:00Zakończenie konferencji.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie konferencji do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po konferencji. Dostęp do konferencji możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Konferencja online

Zoom

Szkolenie online odbędzie się przy użyciu aplikacji Zoom. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości z linkiem (prosimy sprawdzić folder SPAM) prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected]. Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu komputera lub urządzenia mobilnego - dowiedz się więcej ›.