Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej w sądach powszechnych

Trudności związane z prawidłowym rozpatrywaniem wniosków dostępowych przez sądy powszechne.

Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej w sądach powszechnych

Opis szkolenia

W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić postępowanie zainicjowane wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, skierowanym do sądu powszechnego przy uwzględnieniu specyfiki organu władzy sądowniczej? 

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie sposobu postępowania z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej skierowanym do sądu powszechnego jako dysponenta szczególnego rodzaju informacji pozyskanych m.in. w toku postępowań cywilnych, wykroczeniowych i karnych. Wskazane zostaną również modelowe sposoby przeprowadzenia postępowania dostępowego (fazy postępowania) w kontekście wykorzystania poszczególnych instytucji zawartych w KPA.

Sądy powszechne są dysponentami różnych informacji, które mogą zostać zakwalifikowane jako informacje publiczne. Jak każdy inny podmiot zobowiązany do udostępniania informacji sąd powszechny dysponuje informacjami o administracyjnych aspektach własnej działalności (np. sprawy pracownicze, wydatki na bieżącą działalność, umowy zawierane z podmiotami zewnętrznymi). Jako organy władzy sądowej dysponują również specyficznymi informacjami znajdującymi się w aktach sądowych oraz sporządzają w ramach rozpatrywania spraw indywidualnych dokumenty urzędowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 ro dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902), tj. wyroki. Powyższe informacje mogą być przedmiotem wniosków o dostęp do informacji publicznej, których prawidłowe rozpatrzenie wymaga uwzględnienia niekiedy przepisów procesowych różnych gałęzi prawa.

Cel szkolenia

 • Wskazanie Uczestnikom zasad dostępu do informacji publicznej zawartej w materiałach pozostających w dyspozycji sądu.
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez pracowników sądów przy rozpatrywaniu wniosków dostępowych.
 • Udzielenie praktycznych wskazówek co do formy, trybu oraz podstawy prawnej żądania od wnioskodawcy uzupełnienia wniosku.
 • Wyjaśnienie, na czym polega odpowiednie zastosowanie KPA na gruncie procedury dostępowej przed sądem powszechnym.
 • Przedstawienie zakresu ochrony prywatności sędziów oraz pracowników sądów jako osób, o których informacje mogą być przedmiotem wniosków dostępowych.
 • Omówienie wymagań co do formy i treści rozstrzygnięć kończących postępowanie dostępowe oraz zasad ich doręczania zgodnie z KPA.
 • Wskazanie cech i formy zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji wydanej w postępowaniu dostępowym przez prezesa sądu,.
 • Przedstawienie w oparciu o studium przypadków spraw o dostęp do informacji publicznej najczęściej popełnianych błędów w ogólnej procedurze administracyjnej.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Czy pozew oraz akt oskarżenia stanowią nośnik informacji publicznej?
 • Czy sąd powszechny powinien zapewnić dostęp do akt prowadzonych postępowań osobom w trybie dostępu do informacji publicznej?
 • Kiedy wniosek o dostęp do informacji powinien spełniać wymagania pisma składanego w postępowaniu administracyjnym?
 • W jakim trybie i pod jakim rygorem można wzywać wnioskodawcę do uzupełnienia treści wniosku?
 • Od którego momentu należy stosować KPA w postępowaniu dostępowym?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić anonimizację takich danych jak imiona i nazwiska stron, adresy, numery ksiąg wieczystych?
 • Jakie skutki dla przebiegu postępowania ma kwalifikacja wniosku jako dotyczącego tzw. informacji przetworzonej?
 • Czy i kiedy dysponent informacji może badać faktyczne umocowanie pełnomocnika w sprawie o dostęp do informacji?
 • Którzy pracownicy sądów powszechnych są osobami pełniącymi funkcje publiczne, których ochrona prywatności jest ograniczona w postępowaniach dostępowych?
 • Czy sądy są zobowiązane do ochrony tajemnicy adwokackiej i radcowskiej?
 • Jakie dane dotyczące sędziego sądu powszechnego powinny podlegać udostępnianiu?
 • Jakie składniki powinna zawierać decyzja administracyjna prezesa sądu wydawana w sprawie o dostęp do informacji publicznej?
 • Czy dopuszczalne jest przesłanie decyzji administracyjnej wydanej w postępowaniu dostępowym na prywatny mail wnioskodawcy?
 • W jaki sposób należy określić opłatę odzwierciedlającą koszty poniesione przez sąd powszechny w związku z udostępnieniem informacji publicznej?

Dla kogo jest to szkolenie?

Adresatami szkolenia są prezesi sądów powszechnych, pracownicy administracyjni, w tym w szczególności kierownicy sekretariatów w poszczególnych wydziałach sądów powszechnych, prawnicy praktycy odpowiedzialni za nadzór i opiniowanie w strukturze sądów powszechnych prawidłowego rozpatrzenia wniosków o udostępnienie informacji publicznej (głównie radcowie prawni) oraz prawnicy biorący udział w procesie udostępniania informacji publicznej w strukturze sądów powszechnych jako podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji lub reprezentujących sądy w postępowaniu sądowo-administracyjnym ze skarg na sposób rozpatrzenia wniosku dostępowego przed sąd powszechny.

Program szkolenia

1. Zakres przedmiotowy dostępu do informacji pozostającej w dyspozycji sądów.

 •  Definicja informacji publicznej.
 • Problem nadużycia prawa do informacji a utrata charakteru informacji publicznej.
 • Informacja z akt postępowań sądowych jako przedmiot informacji publicznej.
 • Wokanda sądowa a informacja publiczna.
 • Zakres jawności wyroków sądowych.
 • Dokumentacja pracownicza pracowników sądów a informacja publiczna.

2. Zakres podmiotowy prawa do informacji publicznej.

 • Wnioskodawca.
 • Procesowe aspekty występowania z wnioskiem dostępowym za pośrednictwem pełnomocnika.
 • Przypadki uzasadniające potrzebę identyfikacji wnioskodawcy.
 • Strona postępowania sądowego jako wnioskodawca.
 • Organizacja społeczna jako wnioskodawca.

3. Wniosek jako podstawa procedowania postępowania przed sądem powszechnym

 • Wniosek – wymagania formalne.
 • Tryb wezwania do uzupełnienia braków lub wyjaśnienia zakresu wniosku.
 • Problem wniosku anonimowego.
 • Postępowanie w przypadku nieuzupełnienia wniosku dostępowego.
 • Dopuszczalność pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4. Udostępnienie informacji publicznej przez sąd powszechny.

 • Czynność materialno-techniczna udostępnienia – wymagania formalne.
 • Dopuszczalność oraz obowiązek anonimizacji kopii nośnika informacji.
 • Anonimizacja danych posiadanych przez sądy: nazwiska stron, adresów, wyroków sądowych itd.

5. Inne formy zakończenia postępowania dostępowego czynnością materialno-techniczną.

 • Informacja o wyłączeniu stosowania ustawy ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń wynikających z ustaw procesowych stosowanych przez sądy.
 • Informacja o nieposiadaniu przez sąd poszukiwanej informacji.
 • Informacja o wcześniejszym upublicznieniu informacji przez sąd.

6. Przesłanki ograniczenia prawa do informacji publicznej będącej w posiadaniu sądu.

 • Informacja niedawna.
 • Inne tajemnice ustawowo chronione ze szczególnym uwzględnieniem tajemnicy adwokackiej i radcowskiej.
 • Prywatność osoby fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prywatności stron postępowań oraz pracowników sądów powszechnych.
 • Tajemnica przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem tajemnicy przedsiębiorców zawierających umowy z sądami.

7. Przebieg postępowania zainicjowanego wnioskiem dostępowym.

 • Skuteczność złożenia wniosku i termin na jego rozpoznanie.
 • Etap formalny rozpatrywania wniosku.
 • Ustalenie opłaty odpowiadającej kosztom udostępnienia.
 • Odmienności proceduralne dotyczące udostępnienia informacji przetworzonej.
 • Zakres zastosowania przez sąd powszechny przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu dostępowym.
 • Umorzenie postępowania dostępowego.
 • Decyzja o odmowie dostępu do informacji publicznej.

8. Sąd powszechny w postępowaniu zmierzającym do zakwestionowania czynności materialno-technicznej lub decyzji prezesa sądu w sprawach dostępowych.

 • Postępowanie odwoławcze i jego specyfika.
 • Postępowanie przed sądem administracyjnym ze skargi na bezczynność.
 • Postępowanie przed sądem administracyjnym ze skargi na decyzję odmawiającą dostępu do informacji publicznej.

Radca prawny. Specjalista w zakresie dostępu do informacji publicznej, prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa nieruchomości. Autor wielu publikacji i monografii. Doświadczony szkoleniowiec. Indywidualną praktykę...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo administracyjne wersja Premium.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck