• Konferencja

IX Konferencja: Ochrona danych osobowych. Główne problemy ochrony danych osobowych w 2023 r. i wyzwania sztucznej inteligencji

Prawo dostępu w praktyce. Powierzenie przetwarzania danych osobowych. Zarządzanie naruszeniami ochrony danych. Opracowywanie i wdrażanie systemów sztucznej inteligencji.

IX Konferencja: Ochrona danych osobowych. Główne problemy ochrony danych osobowych w 2023 r. i wyzwania sztucznej inteligencji

Opis konferencji

Beck Akademia zaprasza na IX edycję Konferencji Ochrona danych osobowych, na której w gronie profesjonalistów dokonamy analizy najważniejszych problemów ochrony danych osobowych mijającego 2023 r. oraz omówimy trendy w nadchodzącym roku 2024.

Przedmiotem konferencji będą w szczególności:

 • Zarządzanie naruszeniami ochrony danych.
 • Powierzanie przetwarzania danych osobowych.
 • Realizacja prawa dostępu w świetle wyroków sądowych i wytycznych EROD z 2023.
 • Systemy sztucznej inteligencji a ochrona danych osobowych.

Rok 2023 r. upłynął pod znakiem rewolucyjnych zmian w stosowaniu generatywnej sztucznej inteligencji, dalszych prac nad zmianami w prawie UE mającym wpływ na ochronę danych osobowych, serii istotnych wyroków trybunałów i sądów (w tym wyroków TSUE), aktywności Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), kontrowersyjnych stanowisk Prezesa UODO oraz stale rozbudowującej się praktyki stosowania RODO.    

Pod względem wyzwań dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych z pewnością głównym z nich jest stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w rozwijających się systemach sztucznej inteligencji. Niezbędna będzie znajomość nowych regulacji prawnych dotyczących sztucznej inteligencji i ich wpływu na obowiązki ochrony danych. Podstawowym problemem pozostanie jednak wykonanie obowiązków z RODO dla danych osobowych przetwarzanych w tych systemach i to z uwzględnieniem podejścia opartego na ryzyku.  

Jednocześnie osoby zajmujące się ochroną danych osobowych ciągle muszą mierzyć się z bieżącymi trudnościami w stosowaniu RODO, do których zaliczymy zarządzanie naruszeniami ochrony danych (w tym zgłaszanie organowi i zawiadamianie podmiotów danych), powierzanie i podpowierzanie przetwarzania danych osobowych oraz realizowanie żądań podmiotów danych. Każdym z tych problemów zajmiemy się w odrębnym panelu. 
 
Struktura konferencji składa się z wystąpień wprowadzających wybitnych przedstawicieli świata prawniczego oraz następnie czterech panelów eksperckich z udziałem praktyków.

W czterech panelach eksperckich praktycy omówią najistotniejsze problemy prawnej ochrony danych osobowych:

 • Panel I – Prawo dostępu. Aspekty prawne i techniczne realizacji prawa dostępu w praktyce. 
 • Panel II – Powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 • Panel III – Bieżące problemy zarządzania naruszeniami ochrony danych. 
 • Panel IV – Opracowywanie i wdrażanie systemów sztucznej inteligencji (SI). Zagrożenia, zasady i przykłady aplikacji w kontekście RODO i projektowanego aktu w sprawie SI. 

Najwyższy poziom ekspercki zapewnia Rada Programowa Konferencji, w skład której wchodzą wybitni specjaliści, przedstawiciele wiodących kancelarii zajmujących ochroną danych osobowych: Grzegorz Sibiga (przewodniczący), Izabela Kowalczuk-Pakuła, Ewa Kurowska-Tober, Damian Karwala, Sławomir Kowalski, Paweł Litwiński, Bartosz Marcinkowski, Arwid Mednis.

Podczas konferencji dowiesz się m.in.:

 • Jakie są relacje AI Act oraz RODO?
 • Jakie praktyczne konsekwencje mają wyroki TSUE w 2023 r. dla realizacji prawa dostępu?
 • Jak stwierdzać zaistnienie naruszenia ochrony danych w problematycznych sytuacjach?
 • Czy i na jakich warunkach procesor może wykorzystywać dane we własnych celach?
 • Czy i jak automatyzować realizację prawa dostępu?
 • Jak wdrażać podejście oparte na ryzyku w projektowaniu systemów AI?
 • Jakie pułapki występują w szacowaniu ryzyka w naruszeniach ochrony danych?
 • Jakie są perspektywy wykorzystania systemów SI w pracy prawnika?
 • W jakim zakresie administrator odpowiada za działania procesora?
 • Czy występują prawidłowości w reagowaniu Prezesa UODO na zgłaszane naruszenia?
 • Jak rozwiązywać problemy w rozróżnianiu administratora i procesora?
 • Jak w praktyce rozpoznać „nadmiarowość” żądań podmiotów danych?
 • Jaki wpływ na poziom ryzyka ma zakres danych objętych naruszeniem?
 • Jakich zmian możemy oczekiwać w 2024 r. w zastosowaniu i prawie sztucznej inteligencji?

Dla kogo jest ta konferencja?

Konferencja jest adresowana zarówno do prawników zajmujących się ochroną danych osobowych, inspektorów ochrony danych jak i innych osób specjalizujących się w ochronie danych osobowych, w tym wykonujących swoje zadania w przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych.


Patronat nad konferencją objęło:

SABI

SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych

Organizacja zrzeszająca inspektorów ochrony danych (wcześniej administratorów bezpieczeństwa informacji) oraz inne osoby zawodowo zajmujące się ochroną danych osobowych.


Obejrzyj materiały wideo o konferencji:

Program konferencji

8:30–9:30Rejestracja i poranna kawa

9:30–9:40Przywitanie i otwarcie konferencji. Wprowadzenie do problematyki obrad

 • Piotr Grabarczyk (Wydawnictwo C.H.Beck)
 • Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

9:40-10:30 Wystąpienia wprowadzające

 • dr Karolina Mojzesowicz (Deputy Head of Unit Data Protection, Komisja Europejska) - „Unijna legislacyjna zupa” – prace nad aktami Unii Europejskiej w zakresie nowych technologii i ich wpływ na ochronę danych osobowych (wystąpienie online)
 • Joanna Różańska (Hogan Lovells, Madryt) - Jeden rozmiar nie pasuje do wszystkiego: sztuczna inteligencja i zasada prawidłowości danych w świetle RODO i nadchodzącego AI Act

10:30 -10:45Przerwa na kawę

10:45-12:30Panel I: Prawo dostępu. Aspekty prawne i techniczne realizacja prawa dostępu w praktyce 

 • Aspekty prawne: Konsekwencje dla praktyki orzeczeń sądowych i wytycznych EROD:
  • Co wynika z wyroków TSUE w sprawach C-154/21, C-487/21 i C-579/21.
  • Sprawy krajowe, w tym wyrok WSA w Warszawie z 23.5.2022 r. (II SA/Wa 3550/21).
  • Prawo do uzyskania kopii danych: między kopią a nośnikami.
  • Prawa i wolności innych jako ograniczenia prawa.
  • „Nadmiarowość” żądań osób, których dane dotyczą.
  • Ograniczenia prawa dostępu w przepisach krajowych i praktyce sektorowej.
  • Aspekty techniczne: Wykorzystanie technologii w realizacji prawa dostępu.
 • Optymalizacja procesu realizacji prawa dostępu:
  • Wykorzystanie narzędzi e-Discovery.
  • Identyfikacja, pozyskiwanie i zabezpieczanie danych elektronicznych z różnorodnych źródeł.
  • Zaawansowana analityka umożliwiająca zawężenie zbioru danych przed przystąpieniem do manualnego przeglądu.
  • Wsparcie technologiczne w procesie przeglądu dokumentów oraz niedaleka przyszłość, w tym wykorzystanie Dużych Modeli Językowych.

Moderator:

 • dr Paweł Litwiński (BartaLitwiński)

Wystąpienia wprowadzające:

 • dr Paweł Litwiński (BartaLitwinski)
 • Jakub Kur (Bird & Bird)

Uczestnicy panelu:

 • Izabela Kowalczuk-Pakuła (Bird & Bird)
 • Tomasz Cygan (Kancelaria Tomasz Cygan)
 • Damian Karwala (CMS)
 • Jakub Kur (Bird & Bird)
 • dr Paweł Litwiński (BartaLitwinski) 

12:30-13:30 Panel II: Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 • Tożsamość procesora, administratora i innych podmiotów. Kwalifikacja podmiotów uczestniczących w przetwarzaniu danych - jak to „poukładać” proces powierzania pomiędzy praktyką a wytycznymi organów.
 • Ponowne przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający w jego własnych celach.  Czy i na jakich warunkach podmiot przetwarzający może wykorzystywać dane we własnych celach, czy też od początku jest administratorem? Przypadki usług typu Zoom i Office 365.
 • W poszukiwaniu rozsądnej równowagi kontraktowej. Czy procesor może odpowiadać za analizę ryzyka administratora i czy administrator faktycznie jest w stanie nadzorować procesora? 

Moderator:

 • Sławomir Kowalski (GRC Legal) 

Wystąpienie wprowadzające:

 • Sławomir Kowalski (GRC Legal) 

Uczestnicy panelu:

 • Magdalena Matuszewska (Citi Handlowy)
 • Michał Kaczorowski (Google)
 • Agnieszka Rapcewicz (Fundacja Internet. Czas działać)
 • Aleksandra Bereda (OChK)
 • Sławomir Kowalski (GRC Legal) 

13:30-14:30Przerwa na lunch

14:30-15:30 Panel III: Bieżące problemy zarządzania naruszeniami ochrony danych

 • Niezgodności z RODO a naruszenia ochrony danych. Czy i jak rozróżniać te sytuacje.
 • Pułapki szacowania ryzyka w naruszeniach. Presja na niezgłaszanie i niezawiadamianie.
 • Wpływ zakresu danych objętych naruszeniem na poziom ryzyka. „Peseloza” i nie tylko.
 • Reakcje Prezesa UODO na zgłoszenia naruszeń. Czy istnieją prawidłowości i jak przygotować się do dalszych etapów postępowania organu nadzorczego.

Moderator:

 • dr hab. Arwid Mednis (KLM)

Wystąpienie wprowadzające:

 • dr hab. Arwid Mednis (KLM)

Uczestnicy panelu:

 • dr hab. Paweł Fajgielski (prof. KUL)
 • dr hab. Arwid Mednis (KLM)
 • Karolina Gałęzowska (Bank Millenium)
 • Bartłomiej Żeromski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
 • Marcin Lewoszewski (KLM)

15:30-17:00 Panel IV: Opracowywanie i wdrażanie systemów sztucznej inteligencji (SI). Zagrożenia, zasady i przykłady aplikacji w kontekście RODO i projektowanego aktu w sprawie SI 

 • AI state of art regulacji.
  • AIA.
  • Relacja AIA i RODO.
 • Istniejące i projektowane mechanizmy wdrożeniowe DPbD, DPIA, FRIA.
  • Kluczowe zagadnienia (dane – jakość, źródła, ryzyko, inwestycje, podmioty zobowiązane, luki).
  • Podejście oparte na ryzyku w projektowaniu SI (DPbD, DPIA, FRIA) – różnice oceny, wagi, perspektywa oceny.
  • Procedury.
 • Dobre praktyki.
 • Przykłady aplikacji.
  • Wykorzystanie systemów SI w pracy prawnika. Co SI oznacza m.in. dla dostępu do wymiaru sprawiedliwości i klientów.
  • SI jako narzędzie optymalizacji procesów biznesowych.
  • Systemy sztucznej inteligencji jako katalizator procesów inwestycyjnych – obszary (analiza ryzyka, propozycje mitygacji etc.).

Moderator:

 • Ewa Kurowska-Tober (DLA Piper)

Wystąpienie wprowadzające:

 • dr hab. Aleksandra Przegalińska (prof. ALK, EUI Florencja), wystąpienie online

Uczestnicy panelu:

 • Ewa Kurowska-Tober (DLA Piper)
 • Monika Susałko (Lubasz i Wspólnicy)
 • dr Bartosz Marcinkowski (DZP)
 • Joanna Różańska (Hogan Lovells, Madryt)

17:00-17:15Podsumowanie i zakończenie konferencji

System Legalis Księgowość Kadry Biznes

Dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes Moduł RODO.

Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2023 pod red. prof. Grzegorza Sibigi

Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2023 pod red. prof. Grzegorza Sibigi

Dodatek do „Monitora Prawniczego” (Nr 11/2023) poświęcony zagadnieniu realizacji w przestrzeni cyfrowej praw osób, których dane dotyczą. Zawiera 12 artykułów przygotowanych przez renomowanych Autorów.

Zapisy trwają do 6 grudnia 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.  Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

Rejestracja dla uczestników stacjonarnych zaczyna się o godz.: 8:30