Nowelizacja prawa karnego 2023

Nowy system kar i środków karnych. Typy czynów zabronionych. Dozór elektroniczny. Przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Regulacje przejściowe

Nowelizacja prawa karnego 2023

Opis szkolenia

Nowelizacja Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu karnego wykonawczego wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. jest obszerną nowelizacją prawa karnego materialnego i procesowego, opierającą się na założeniach nowej polityki karnej. Obejmuje ona, w pierwszej kolejności, część ogólną Kodeksu karnego, a także zmiany części szczególnej, ukierunkowane, w ocenie ustawodawcy, na dalsze ograniczanie przestępczości oraz ochronę istotnych wartości społecznych (życie, zdrowie, wolność seksualna) i zabezpieczenie społeczeństwa przed sprawcami szczególnie niebezpiecznych przestępstw.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami poprzez nowelę z 7 lipca 2022 r.  procedury cywilnej, większość przepisów ma wejść w życie od 1 października 2023 r., za wyjątkiem tych dotyczących obligatoryjnego przepadku pojazdu mechanicznego albo jego równowartości - te mają wejść w życie 14 marca 2024 r.

Pochodną zmian w regulacjach materialnoprawnych (Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń) jest dokonana powyższą ustawą nowelizacja przepisów karnoprocesowych (Kodeksu postępowania karnego) i niektórych aspektów wykonywania orzeczeń w sprawach karnych, objętych przepisami Kodeksu karnego wykonawczego.

Na szkoleniu zostanie omówiona obszerna nowelizacja unormowań części ogólnej Kodeksu karnego, w szczególności dotycząca systemu kar i środków karnych (między innymi przedstawione zostaną wprowadzone obostrzenia reakcji karnej, zmiany w zakresie wymiaru i podstaw orzekania kar izolacyjnych, grzywny i środków karnych, w tym środka karnego przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym, uregulowania związane z katalogiem okoliczności obciążających i łagodzących i ich wpływ na formułowanie zarzutów apelacyjnych, zmodyfikowane reguły wymierzania kar i innych środków w wypadku zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, nowa postać recydywy szczególnej i modyfikacja zasad orzekania kar w stosunku do sprawców powracających do przestępstwa, zmiany w zakresie przesłanek udzielania warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz zmiany przepisów regulujących przedawnienie karalności).

Przedstawione zostaną też zmiany części szczególnej Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń, jak również nowe regulacje związane z przebiegiem postępowania karnego. Uczestnikom szkolenia będzie także zaprezentowana nowelizacja przepisów normujących postępowanie wykonawcze, w szczególności określających zasady wykonywania kar w formule dozoru elektronicznego i zasady udzielania przerwy wykonania kary pozbawienia wolności i jej odroczenia.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zakresem szerokich zmian w regulacjach materialnoprawnych i procesowych, z uwzględnieniem przyjętych przez ustawodawcę przesłanek aksjologicznych ich wprowadzenia i przedstawieniem nowych instytucji reakcji prawnokarnej na czyn zabroniony.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do prawników praktykujących w zakresie prawa karnego (sędziów, adwokatów,  radców prawnych, prokuratorów, aplikantów tych zawodów prawniczych, asystentów sędziów i prokuratorów) oraz wszystkich osób mających codzienny kontakt z prawem karnym (np. policjanci, kuratorzy sądowi).

Program szkolenia

  1. Omówienie aksjologii przedmiotowej nowelizacji Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu karnego wykonawczego wprowadzonej ustawą z dnia 7 lipca 2022 r.
  2. Przedstawienie nowelizacji przepisów części ogólnej Kodeksu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian systemu kar i środków karnych (między innymi: nowe instytucje prawnokarnej reakcji na czyn zabroniony, modyfikacje zasad wymiaru kar, również w przypadku zastosowania nadzwyczajnego ich złagodzenia, katalog okoliczności obciążających i łagodzących, kolejna postać recydywy szczególnej i modyfikacja zasad orzekania kar w stosunku do sprawców powracających do przestępstwa, zmiany w zakresie przesłanek udzielania warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz zmiany przepisów regulujących przedawnienie karalności).
  3. Omówienie zmian przepisów części szczególnej Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń, w odniesieniu do poszczególnych typów czynów zabronionych.
  4. Zaprezentowanie znowelizowanych regulacji Kodeksu postępowania karnego.
  5. Naświetlenie zakresu modyfikacji wykonania kar, w tym stosowania dozoru elektronicznego, oraz przedstawienie zmian przepisów określających zasady udzielania przerwy wykonania kary pozbawienia wolności i jej odroczenia (zmiany Kodeksu karnego wykonawczego).
  6. Wskazanie regulacji przejściowych i zakresu zmian pozostałych, objętych przedmiotową nowelizacją ustaw.

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie (II Wydział Karny). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1991 r.). Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, od 1993 r. orzekał w sprawach karnych;...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo karne wersja Premium.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck