Dostępność cyfrowa stron internetowych administracji publicznej po nowelizacji

Nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej obowiązująca od kwietnia 2023 roku. Prawo do dostępności cyfrowej. Zasady WCAG. Sankcje za brak wdrożenia przepisów.

Dostępność cyfrowa stron internetowych administracji publicznej po nowelizacji

Opis szkolenia

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej ich elementów, w tym elementów niedostępnych cyfrowo ze względu na nadmierne koszty, albo o jej udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Z myślą o poprawie funkcjonowania rynku wewnętrznego dyrektywa 2102/2016 ma na celu zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wymogów dostępności stron internetowych organów sektora publicznego i ich aplikacji mobilnych, dzięki czemu te strony internetowe i aplikacje mobilne będą bardziej dostępne dla użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektywa ustanawia przepisy nakładające na państwa członkowskie wymóg zapewnienia, aby strony internetowe, niezależnie od urządzenia wykorzystywanego do uzyskania dostępu do nich, i aplikacje mobilne organów sektora publicznego spełniały wymogi dostępności określone w art. 4.

Państwa członkowskie zapewniają, aby organy sektora publicznego podjęły środki niezbędne do zwiększenia dostępności swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych poprzez uczynienie ich bardziej postrzegalnymi, funkcjonalnymi, zrozumiałymi i rzetelnymi.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Kogo i w jakim zakresie dotyczy ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych?
 • Czym są zasady WCAG i  w jakim zakresie należy je stosować do stron internetowych i aplikacji mobilnych?
 • Do jakich stron internetowych i aplikacji mobilnych ustawa nie ma zastosowania?
 • Jakich typów treści cyfrowych nie trzeba dostosowywać?
 • Jakie są wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych?
 • Jakie są wymagania dotyczące treści, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ich publikacji?
 • Jakie są kompetencje organu właściwego w sprawach monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy?
 • Jakie są zasady monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie dostępności cyfrowej?
 • Na czym polega postępowanie w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów?
 • Jakie kary finansowe przewiduje ustawodawca za naruszenie przepisów ustawy?

Na szkoleniu dowiesz się również, czym są dostępność cyfrowa, prywatność, podpisy cyfrowe, handel elektroniczny, ochrona konsumenta, sztuczna inteligencja czy też zwalczanie bezprawnych treści. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również czym jest Dyrektywa i ustawa o dostępności cyfrowej, standardy WCAG oraz obowiązek zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu. Omówione zostaną także podstawowe zasady WCAG z perspektywy technicznej.

Na szkoleniu dokładnie omówiona zostanie nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej, która weszła w życie 17 kwietnia 2023 roku, a w szczególności o:

 • nowym ujęciu Wytycznych dla dostępności stron internetowych (WCAG) w załączniku do ustawy,
 • nowych wyłączeniach, w tym o wyłączeniu złożonych schematów i dokumentacji technicznych w formie nietekstowej oraz uszczegółowieniu pojęcia treści cyfrowych będących w posiadaniu podmiotu publicznego,
 • nowe redakcji obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych,
 • nowym obowiązku dostosowania zarejestrowanych wcześniej multimediów nadawanych na żywo (streamingu) do wymagań dostępności w terminie 14 dni od momentu zakończenia nadawania,
 • uchyleniu obowiązku zapewnienia dostępności strony podmiotowej BIP i elementów i funkcji stro internetowych i aplikacji mobilnych, takich jak dane teleadresowe, narzędzi kontaktowych czy nawigacji, a nawet deklaracji dostępności cyfrowej,
 • nowym zakresie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej elementów strony internetowej lub elementów aplikacji mobilnej w przypadku, gdy zapewnienie dostępności wiązałoby się z nadmiernymi kosztami,
 • uchyleniu alternatywnego sposobu zapewnienia dostępności cyfrowej poprzez stronę podmiotową BIP,
 • rozszerzeniu obowiązku sporządzenia deklaracji dostępności w przypadku stron i aplikacji wielojęzycznych,
 • nowej redakcji prawa do dostępności cyfrowej w art. 18 ustawy,
 • nowej redakcji kar pieniężnych za brak zapewnienia dostępności cyfrowej. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie może być źródłem wiedzy zarówno dla pracowników administracji publicznej, jak również dla adwokatów, radców prawnych. Szkolenie adresowane jest do osób koordynujących działania ds. dostępności cyfrowej w organach administracji publicznej i samorządu oraz edukacji. Informacje ze szkolenia przydatne będą również dla osób (działów) zajmujących się stosowaniem Prawa Zamówień Publicznych w administracji – pod kątem tworzenia opisów przedmiotu zamówienia. Szkolenie adresowane jest również do przedstawicieli instytucji zajmujących się tworzeniem i przekazywaniem informacji (wydawnictw, mediów) oraz do firm informatycznych, zajmujących się dostosowywaniem stron internetowych i mobilnych aplikacji do wymogów przepisów.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 19.10.2023 10:00-14:00


1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązujących przepisów

Prowadzący: prof. ALK dr hab. Przemysław Polański

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego– zakres obowiązywania.
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – zakres obowiązywania.
 • Dyrektywa i ustawa o dostępności cyfrowej - spór o prymat między prawem polskim a unijnym.
 • Prawo do dostępności cyfrowej.

2. Obowiązki związane z dostępnością cyfrową

Prowadzący: prof. ALK dr hab. Przemysław Polański

 • Obowiązki związane z dostępnością cyfrową.
 • Pojęcie dostępności - uniwersalne projektowanie.
 • Obowiązek publikacji na innej dostępnej stronie organu.
 • Obowiązek zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu.
 • Deklaracja dostępności.
 • Obowiązek przeglądu deklaracji dostępności.
 • Nadmierne obciążenie w dyrektywie 2016/2102.
 • Nadmierne obciążenie w ustawie.
 • Obowiązki w przypadku nadmiernych kosztów.

3. Podstawowe zasady WCAG z perspektywy technicznej

Prowadzący: prof. ALK dr hab. Przemysław Polański

 • Zasady WCAG 2.1 - ustawa o dostępności cyfrowej.
 • Alternatywa tekstowa dla obrazów.
 • Alternatywa tekstowa dla treści video i audio.
 • Nawigacja.
 • Właściwa struktura dokumentu.
 • Informowanie o błędach na formularzach.

4. Sankcje za brak wdrożenia

Prowadzący: prof. ALK dr hab. Przemysław Polański 

 • Minister ds. informatyzacji – kompetencje w zakresie stosowania przepisów.
 • Formy nadzoru.
 • Realizacja prawa do dostępności cyfrowej.
 • Skarga w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.
 • Kary pieniężne.

5. Podstawowe błędy w związku ze stosowaniem zasad WCAG – część empiryczna

Prowadzący: Monika Cieniewska

 • Jak sprawdzać i weryfikować błędy?
 • Zalety dostępności cyfrowej.
 • Projektowanie uniwersalne, a potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Dostępność elementów formularzy.
 • Błędy krytyczne (CAPTCHA, brak dostępnego menu, inne).
 • Struktura strony internetowej, nawigacja, kontrola mediów.
 • Asystenci głosowi.

6. Studium przypadku

Prowadzący: prof. ALK dr hab. Przemysław Polański

 • Uwagi do strony internetowej.
 • Typowe błędy. Błędy krytyczne (Kat. A). Błędy uciążliwe (Kat. B). Staranność (Kat. C).
 • Brak dostępu do treści za pomocą czytnika ekranu.
 • Kalendarz – brak dostępu.
 • CAPTCHA. Blokada treści/użytkownika.
 • Plakat. Treść dostępna tylko w wizualnie.
 • Bardzo niski kontrast.
 • Ważne przyciski.
 • Niepotrzebny fokus, nadmiar treści.
 • Etykiety formularza.
 • Galerie slajdów.
 • Skróty, emotikony etc.
 • Skróty nawigacyjne.
 • Dźwięk.

7. Case study

Prowadzący: prof. ALK dr hab. Przemysław Polański

Ekspertka w zakresie dostępności cyfrowej, w tym dozwolonego użytku na rzecz osób niepełnosprawnych, wieloletnia dyrektor biblioteki dla niewidomych Polskiego Związku Niewidomych, z wykształcenia prawnik i doktorantka na...

Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Ekspert w obszarze prawa nowych technologii i informatyki prawniczej. Z wykształcenia informatyk (Australia) oraz prawnik (UAM), doktor habilitowany nauk prawnych (Melbourne...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo własności intelektualnej wersja Premium.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck