Prywatność a dostęp do informacji publicznej. Jak prawidłowo chronić prywatność i dane osobowe udostępniając informację?

Ochrona prywatności w postępowaniu o dostęp do informacji publicznej.

Prywatność a dostęp do informacji publicznej. Jak prawidłowo chronić prywatność i dane osobowe udostępniając informację?

Opis szkolenia

Obowiązkiem podmiotów udostępniających informację publiczną jest dbałość o ochronę prywatności osoby fizycznej. Ochrona ta nie ma charakteru bezwzględnego, dlatego w szczególny sposób przedstawione zostaną wyjątki od zasady pełnej ochrony prywatności. Szkolenie ułatwi uczestnikom znalezienie takiego sposobu udostępniania informacji, który zagwarantuje jednoczesną ochronę prywatności, a w przypadku kiedy takie udostępnienie nie będzie możliwe, wyjaśni zawiłości procedury odmowy dostępu do informacji.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady powyższej ochrony i wyjątki od tych zasad, których znajomość pozwala na prawidłowe przeprowadzenie postępowania. Wskazane zostaną również modelowe sposoby zakończenia postępowania dostępowego w aspekcie zapewnienia skuteczności omawianej ochrony. Uwzględnione zostanie również postępowanie zainicjowane odwołaniem (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) oraz skargą na decyzję odmawiającą dostępu do informacji publicznej.

Celem szkolenia jest:

 • wskazanie praktycznych aspektów kolizji między prawem do informacji a prawem do prywatności,
 • omówienie pojęcia prywatności osoby fizycznej – jej elementów składowych oraz granic ochrony,
 • udzielenie praktycznych wskazówek co do zasad ochrony danych osobowych w postępowaniu dostępowym,
 • precyzyjne wskazanie i wyjaśnienie poszczególnych wyjątków wyłączających potrzebę ochrony prywatności,
 • wskazanie przykładów stanowisk i funkcji, których sprawowanie wiąże się z ograniczeniem zakresu ochrony prywatności,
 • omówienie metod skutecznej anonimizacji informacji oraz najczęściej popełnianych błędów przy anonizmizacji,
 • wskazanie koniecznych elementów składowych decyzji administracyjnej odmawiającej dostępu do informacji ze względu na ochronę prywatności,
 • udzielenie praktycznych wskazówek określających optymalne postępowanie dysponenta informacji w przypadku zakwestionowania decyzji odmawiającej dostępu do informacji publicznej,
 • wskazanie zasad postępowania w przypadku zbiegu nadużycia prawa do informacji publicznej oraz prawa do prywatności osoby fizycznej,
 • określenie możliwości odpowiedzialności cywilnoprawnej w przypadku udostępnienia informacji bez zachowania zasad odnoszących się do ochrony prywatności.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jakie elementy składają się na pojęcie podlegającej ochronie prawnej sfery prywatności osoby fizycznej?
 • Czy zasada związania treścią wniosku dostępowego ma znaczenie dla przyjętej formy ochrony prywatności?
 • Czy związek żądanej informacji ze sferą prywatności może uzasadniać uznanie informacji za niepubliczną?
 • Czy regulacje RODO mają bezpośrednie zastosowanie w postępowaniu dostępowym?
 • Jak na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej należy definiować osobę pełniącą funkcję publiczną?
 • Czy zawarcie umowy z organem władzy publicznej finansowanej ze środków publicznych powoduje wyłączenie ochrony prywatności kontrahenta organu?
 • Kiedy anonimizacja kopii dokumentu jest niedopuszczalna?
 • Czy konieczność anonimizacji celem ochrony prywatności może prowadzić do zakwalifikowania informacji jako przetworzonej i jakie są tego skutki?
 • Kiedy z uwagi na potrzebę ochrony prywatności konieczne jest wydanie decyzji odmawiającej dostępu do informacji?
 • Czy dopuszczalne jest wydanie decyzji odmawiającej dostępu do informacji, jeśli wnioskodawca nadużywa swojego prawa do informacji publicznej?
 • Jakie argumenty przedstawić w odpowiedzi na skargę na decyzję odmawiającą dostępu do informacji ze względu na potrzebę ochrony prywatności?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do osób zarządzających wszelkimi podmiotami ustawowo zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznej (tj. organów administracji publicznej: samorządowej i rządowej, podmiotów dysponujących majątkiem publicznym lub realizujących zadania publiczne, np. instytucje kultury, przedsiębiorstwa komunalne, organizacje społeczne itd.). Szkolenie kierujemy również do prawników praktyków odpowiedzialnych za nadzór i opiniowanie w strukturze podmiotu będącego dysponentem informacji sposobu prawidłowego rozpatrzenia wniosków o udostępnienie informacji publicznej (radcowie prawni) oraz reprezentujących takie podmioty w toku postępowania sądowo-administracyjnego w sprawach o dostęp do informacji (radcowie prawni, adwokaci).

Program szkolenia

Termin szkolenia: 14.03.2023 10:00-13:00


 1. Wniosek o dostęp do informacji publicznej – przedmiot wniosku a potrzeba ochrony prywatności.
 2. Pojęcie prywatności osoby fizycznej w orzecznictwie.
 3. Ochrona prywatności a ochrona danych osobowych na gruncie postępowania dostępowego.
 4. Potrzeba ochrony prywatności jako negatywna przesłanka udostępnienia informacji.
 5. Wyjątkowe ograniczenie ochrony prywatności osób pełniących funkcje publiczne.
 6. Osoby pełniące funkcje publiczne, a osoby mające związek z pełnieniem tych funkcji.
 7. Rezygnacja osoby fizycznej z ochrony prywatności.
 8. Przebieg postępowania o dostęp do informacji odnoszącej się do sfery prywatności.
 9. Osoba fizyczna, której prywatności dotyczy wniosek, jako strona postępowania.
 10. Prawidłowa anonimizacja danych oraz prawne skutki konieczności anonimizacji.
 11. Decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na potrzebę ochrony prywatności – szczególne wymagania co do treści.
 12. Problematyka zaskarżalności decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności.
 13. Nadużycie prawa do informacji publicznej a potrzeba ochrony prywatności.
 14. Odpowiedzialność dysponenta informacji publicznej za udostępnienie informacji podlegającej ochronie ze względu na prywatność.
 15. Skutki ewentualnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do ochrony prywatności w dostępie do informacji publicznej.

Radca prawny. Specjalista w zakresie dostępu do informacji publicznej, prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa nieruchomości. Autor wielu publikacji i monografii. Doświadczony szkoleniowiec. Indywidualną praktykę...
System Legalis Księgowość Kadry Biznes

Dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes Moduł Informacja w administracji publicznej.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck