• Konferencja

X Ogólnopolska Konferencja PZP: Dwa lata funkcjonowania nowego Prawa zamówień publicznych – próba oceny i propozycje zmian

Prezentacja stanowisk ekspertów co do najistotniejszych trudności praktycznych i interpretacyjnych w kontekście dwóch lat stosowania przepisów nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

X Ogólnopolska Konferencja PZP: Dwa lata funkcjonowania nowego Prawa zamówień publicznych – próba oceny i propozycje zmian

Opis konferencji

Zapraszamy na Konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem uchwalonej w dniu 11.9.2019 r. nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1.1.2021 r. 

Cel konferencji 

Celem konferencji jest prezentacja stanowisk ekspertów wraz z dyskusją co do najpoważniejszych trudności praktycznych i wątpliwości interpretacyjnych zachodzących w sferze udzielania i wykonywania zamówień publicznych w świetle praktyki dwóch lat obowiązywania nowych przepisów.

Program konferencji

Obejmuje cztery kluczowe obszary z tej dziedziny, zwłaszcza z punktu widzenia potrzeb praktyki i judykatury: 

 • efektywność zamówień publicznych,
 • funkcjonowanie procedur udzielania zamówień publicznych,
 • funkcjonowanie środków odwoławczych,
 • umowy o zamówienia publiczne.

W trakcie obrad przedstawione zostaną m.in.:

 • funkcjonowanie nowego prawa zamówień publicznych z perspektywy doświadczeń kontrolnych,
 • zasady realizacji zamówień publicznych,
 • ochrona interesów drobnych przedsiębiorców w zamówieniach publicznych,
 • problem weryfikacji wiarygodności wykonawców oraz weryfikacji niektórych warunków wymaganych od wykonawców,
 • praktyka stosowania tzw. przedmiotowych środków dowodowych,
 • weryfikacja wykonawców w zamówieniach publicznych,
 • problematyka zwalczania zmów przetargowych,
 • nowelizacja art. 305 KK w zakresie odpowiedzialności za szkodliwe zakłócanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • kontrola sądowa rozstrzygnięć KIO,
 • środki odwoławcze w zamówieniach publicznych,
 • klauzule adaptacyjne w umowach o zamówienia publiczne,
 • pozasądowe formy rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych,
 • wykonanie zastępcze zobowiązania w zamówieniach publicznych.

Program konferencji

9:00-9:30Otwarcie konferencji.

Przemówienia okolicznościowe

 • Hubert Nowak (Prezes Urzędu Zamówień Publicznych)
 • Jan Kuzawiński (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
 • red. Tomasz Czajkowski (redaktor naczelny „Zamówienia Publiczne – Doradca”)
 • Piotr Grabarczyk (Szef Działu Beck Akademia, Wydawnictwo C.H.Beck)

9.30-11.30Z problematyki efektywności zamówień publicznych.

Moderator: prof. Ryszard Szostak

 • dr hab. Katarzyna Kokocińska (prof. UAM) - Status Prezesa UZP w systemie zamówień publicznych.
 • dr hab. Henryk Nowicki (prof. UMK) - Sprawowanie kontroli przez prezesa UZP na tle systemu kontroli zamówień publicznych.
 • dr hab. Andrzej Borowicz (prof. UŁ) - O konkurencji na rynku budowlanych zamówień publicznych.
 • dr hab. Ryszard Szostak (prof. UEK) - Zasady realizacji zamówień publicznych.
 • dr hab. Michał Kania (prof. US) - Zasada efektywności w ujeciu komparatystycznym. Rozwiązania na gruncie duńskiego prawa zamówień publicznych.
 • Mateusz Winiarz (wiceprezes UZP) - Funkcjonowanie nowego prawa zamówień publicznych z perspektywy doświadczeń kontrolnych.
 • dr Agnieszka Piwowarczyk (UŚl) - O potrzebie dalszego wzmacniania ochrony interesów drobnych przedsiębiorców.
 • dr Franciszek Łapecki, Łukasz Górnicki - Znaczenie powierzenia spółce komunalnej zadania własnego gminy.

Dyskusja.

11:30-11:45Przerwa.

11:45 -13:30Funkcjonowanie procedur udzielania zamówień publicznych.

Moderator: prof. Henryk Nowicki

 • dr Małgorzata Moras (UEK) - O potrzebie dalszych usprawnień w procedurach negocjacyjno-przetargowych.
 • r. pr. Agnieszka Trojanowska - Weryfikacja wiarygodności wykonawców w świetle orzecznictwa.
 • dr Jarosław Kola (UAM) - Praktyczne konsekwencje nowych przepisów o terminach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • dr Marcin Czerwiński (UAM) - Konsorcjum przy ubieganiu się o zamówienie publiczne.
 • dr Andrzela Gawrońska-Baran, dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski (prof. UŁ) - Stosowanie tzw. przedmiotowych środków dowodowych w praktyce.
 • dr Łukasz Ziarko (UŁ) - O potrzebie zaostrzenia środków zwalczania zmów przetargowych.
 • dr Ewa Plebanek (UEK) - Nowelizacja art. 305 Kodeksu karnego w zakresie odpowiedzialności za szkodliwe zakłócanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dyskusja.

13:30-14:00Przerwa.

14:00 -15:30Funkcjonowanie środków odwoławczych.

Moderator: prof. Katarzyna Kokocińska

 • dr Aleksandra Sołtysińska (UJ) - Działalność Krajowej izby Odwoławczej na tle wymagań europejskich.
 • dr Joanna May (UMK) - O potrzebie subsydiarnego stosowania przepisów KPC w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • dr Maciej Lubiszewski, dr Edyta Jóźwiak (UWM) - O potrzebie dalszych usprawnień w zakresie środków odwoławczych.
 • dr Michał Raduła (UWr) - Przedkontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza w zamówieniach publicznych.

Dyskusja.

15:30-15:45Przerwa.

15:45-17:15Umowy o zamówienia publiczne.

Moderator: prof. A. Borowicz

 • dr Wojciech Robaczyński (prof. UŁ) - O potrzebie optymalizacji katalogu klauzul abuzywnych w umowach o zamówienia publiczne.
 • dr Grzegorz Klich (UEWr) - Klauzule adaptacyjne w umowach o zamówienia publiczne.
 • dr hab. Paweł Nowicki (prof. UMK) - Pozasądowe formy rozwiazywania sporów w praktyce sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.
 • mec. Michał Drozdowicz - Wykonanie zastępcze zobowiązania w zamówieniach publicznych.
 • Karol Brózda (KA) - Z problematyki odpowiedzialności w stosunkach pomiędzy wykonawcami a podwykonawcami budowlanymi.

Dyskusja.

17:15-17:30Podsumowanie i zakończenie konferencji.